Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna FRYC"

Rozważania o jakości oddawania barw źródeł światła, wyrażanej wskaźnikiem Ra (CRI), uwzględniające fizjologię widzenia oraz zagadnienia techniczno-prawne DOI:10.15199/48.2016.02.55

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w przypadku niektórych źródeł typu LED, prowadzić do niejednoznacznych i mylnych wniosków dotyczących jakości oddawania barw przez te źródła. Abstract. The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the color quality of some light sources. (Considerations about determining color rendering of light sources). Słowa kluczowe: kolorymetria, oddawanie barw, źródła światła Keywords: colorimetry, color rendering, light sources Wstęp Ludzkość od zarania dziejów starała się rozświetlać ciemności aby umożliwić funkcjonowanie i aktywność po zmroku. Aby można było zaobserwować jakikolwiek przedmiot, musi wystąpić różnica luminancji lub barwy, czyli tzw. kontrast pomiędzy obiektem i tłem, na którym obiekt ten jest obserwowany. Oko ludzkie dostrzega światło w zakresie od fioletu do czerwieni tj. od 380 nm do 780 nm i zdolne jest rozróżnić od 400 tysięcy do kilku milionów barw, a tzw. próg różnicowy barwy rozumiany jako najmniejsza różnica barwy wyrażona w ułamku długości fali i rozróżnialna dla ludzkiego oka wynosi dziesiętne części nanometra. Wrażenie barwy tj. odczuwana przez człowieka barwa, tak jak każde inne wrażenie zmysłowe, wywołane jest odpowiednim bodźcem. W tym przypadku powstaje ono przy udziale zmysłu wzroku i jego współdziałania z odpowiednimi ośrodkami mózgowymi, które są pobudzane przy obserwacji promieniowania świetlnego np. odbitego od danego przedmiotu. Identyfikowanie barwy i jej ocena, [...]

Zasady oświetlenia roweru determinowane jakością widzenia oraz wymogami prawnymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej DOI:10.12915/pe.2014.11.64

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost popularności użytkowania roweru jako środka transportu. Pojazd ten wykorzystywany jest w różnorodnych warunkach pogodowych oraz oświetleniowych, co między innymi wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Niniejszy artykuł zawiera analizę wymagań, dotyczących obowiązkowego wyposażenia roweru w sprzęt oświetleniowy, obowiązujących na terenie poszczególnych krajów UE. W artykule wykazano również istnienie wpływu zasad oświetlenia roweru i jakości widzenia na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, mierzone liczbą śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Abstract. In recent years it has been observed the rise in popularity of use of the bicycle in transportation. The user of the bicycle should be aware that in the EU countries, there are different rules in mandatory requirements for bicycle lighting equipment. The article contains an analysis of the requirements of the mandatory lighting bicycle equipment in different EU countries. The article also revealed the existence of the impact of bicycle lighting rules and quality of vison on the safety of road users, in particular country. (Bicycle lighting regulations determined by the quality of vision as well as the European Union legal requirements). Słowa kluczowe: rower, sprzęt oświetleniowy, lampy rowerowe, oświetlenie pozycyjne, elementy odblaskowe Keywords: bicycle, lighting equipment, bicycle lamps, headlamps, reflective elements doi:10.12915/pe.2014.11.64 Wstęp W 1885 r. John Kemp Starley skonstruował pierwowzór dzisiejszych rowerów tj. pojazd który nazwał "Rover Safety Cycle". Do konstrukcji tej, od lat 90 XIX wieku nie wprowadzono zasadniczych zmian, a jedynie wprowadzono szereg udoskonaleń mających na celu poprawę jakości jego użytkowania i bezpieczeństwa użytkowników. Od początku istnienia pojazdów napędzanych mechanicznie, jak i za pomocą ludzkich mięśni, widziano potrzebę oświetlania drogi oraz pojaz[...]

 Strona 1