Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Czupski"

Technologie dla formacji łupkowych

Czytaj za darmo! »

Symulacje przepływów w warunkach otworowych, tzn. przy podwyższonym ciśnieniu i temperaturze, a także badania reologiczne w skali półtechnicznej wchodzą w podstawowy zakres prac Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu, wyposażonego w specjalistyczną aparaturę. Doświadczenie praktyczne Zakładu dotyczy przede wszystkim projektowania zabiegów szczelinowania w złożach konwencjonalnych. Charakter badań i aparatura dla złóż gazu w formacjach łupkowych jest identyczna.Zabiegi szczelinowania w złożach typu "shale gas" wykonuje się najczęściej z użyciem płynów o małej lepkości, nieprzekraczającej 10 cP, tzw. "slickwater", której bazą jest woda z niewielkim dodatkiem polimeru (do 1%). Ma on na celu obniżenie oporów przepływu w rurach, perforacji i w szczelinach. Poza obniżeniem koncentracji polimeru i rezygnacji z technologii sieciowania polimeru liniowego, wykorzystanie tej techn[...]

Study on mass transfer during heterogeneous reaction of acid liquids and natural carbonate cores Badania transportu masy podczas heterogenicznej reakcji cieczy kwasujących i naturalnych rdzeni węglanowych DOI:10.15199/62.2016.5.8


  A review, with 26 refs., of previous studies on effectiveness of acidizing treatment by using a rotating disk app. Carbonate core samples from a domestic oil gas deposit optionally gelled or emulsified with HCl solns. were used. Opisano wpływ, jaki na efektywność zabiegów kwasowania wywiera szybkość reakcji cieczy zabiegowej i skały złożowej, oraz metodykę jej pomiaru za pomocą aparatu "wirujący dysk". Badania zjawiska transportu masy wykonano dla rdzeni pochodzących ze skał węglanowych jednego z krajowych złóż oraz roztworów kwasu solnego, żelowanych i emulgowanych roztworów HCl. Dla emulsji typu kwas w ropie uzyskano znacznie mniejsze wartości współczynników dyfuzji efektywnej niż dla roztworów kwasu solnego. Skuteczność tego typu cieczy zabiegowych została potwierdzona w praktyce na jednym z krajowych złóż zlokalizowanych w formacjach węglanowych (wapienie, dolomity), z którego prowadzone jest wydobycie ropy i gazu. Kwasy są szeroko stosowane do stymulacji złóż ropy i gazu w celu zwiększenia wydobycia węglowodorów. Użyteczność kwasów w zabiegach intensyfikacyjnych wynika z ich zdolności do rozpuszczania zarówno minerałów formacji, jak i innych materiałów w strefie przyodwiertowej, takich jak np. płuczki wiertnicze lub osady1). W formacjach piaskowcowych wykonuje się przede wszystkim zabiegi kwasowania matrycy. Celem takich zabiegów jest zwiększenie przepuszczalności skał złożowych w strefie przyodwiertowej w wyniku powiększenia wymiarów znajdujących się w nich porów i szczelin przez ciecz kwasującą zatłoczoną do złoża pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia szczelinowania. Stosowane są one zarówno do intensyfikacji wydobycia z odwiertów już eksploatowanych, jak i wywołania produkcji z odwiertów nowo odwierconych. Odwierty ropne i gazowe udostępniające formacje węglanowe mogą być stymulowane zarówno przez kwasowanie matrycowe, jak i zabiegi szczelinowania kwasem. Ten ostatni rodzaj zabiegów polega najczęściej na wtłoczeni[...]

Dodatki do spienionych płynów szczelinujących DOI:10.15199/62.2018.2.10


  Zabieg szczelinowania hydraulicznego jest obecnie jedyną skuteczną metodą uzyskania komercyjnego przypływu metanu z formacji niekonwencjonalnych i ma kluczowe znaczenie zwłaszcza przy stymulacjiwydobycia ze złóż o małej przepuszczalności3, 4). Płyny szczelinujące na bazie wody mogą powodować pęcznienie (hydratację) minerałów ilastych, prowadząc do zmniejszenia przepuszczalności. W celu minimalizacji tego zjawiska fazę wodną w płynie zastępuje się częściowo lub całkowicie gazami5). Zastosowanie azotu powoduje, że płyny szczelinujące mają postać piany, która zawiera 53-95% gazu, a ciecze energetyzowane zawierają mniej niż 53% gazu6). Piany są komercyjnie stosowane do szczelinowania formacji łupkowych. Podano informacje7) na temat użycia pian do stymulowania odwiertów gazowych w formacjach Lower Huron Shale na złożach Appalachian Basin. Autorzy publikacji8) omówili zastosowanie pian w rejonie Big Sandy w złożu z ponad 25 tys. odwiertów, znajdujących się we wschodniej części USA i charakteryzujących się bardzo niskim współczynnikiem przepuszczalności piaskowców Berea typu tight i dewońskch łupków Ohio, takich jak formacja Huron. Piany z dodatkiem polimerów umożliwiły m.in. stabilizację skał złożowych zwłaszcza w kontakcie ze skałą łupkową, która ulega destabilizacji w obecności wody. Technologia szczelinowania z użyciem cieczy energetyzowanych może być stosowana w formacjach zawierających minerały ilaste, pozwala na oszczędność wody, zwiększa wydajność odwiertów po zabiegu, zwiększa gęstość oraz zasięg wytworzonych szczelin, zmniejsza uszkodzenie formacji złożowej, pozwala na szybsze oczyszczanie odwiertu po wykonaniu szczelinowania, daje możliwość równoczesnego podziemnego składowania CO2 (w przypadku jego użycia). Stosowanie płynów energetyzowanych daje możliwość zmniejszenia ilości zatłaczanej wody w procesie szczelinowania, jednak w tak powstałym płynie pozostaje częściowo faza wodna, która może negatywnie oddziaływać na skałę [...]

 Strona 1