Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BATOG"

Moduł czujnikowy do pomiarów ste˛z˙en´ lotnych zwia˛zków DOI:10.12915/pe.2014.11.40

Czytaj za darmo! »

Praca opisuje opracowany miniaturowy system pomiarowy z półprzewodnikowym czujnikiem gazów, dedykowany do pomiarów st ˛e˙ze´n lotnych zwia˛zków organicznych w trybie mobilnym, z wykorzystaniem miniaturowego czterowirnikowego s´migłowca jako platformy nos´nej. W artykule przedstawione zostały charakterystyki statyczne i dynamiczne opracowanego modułu pomiarowego, wraz z procedura˛ kalibracji. Wste˛pne eksperymenty wykazały potencjalna˛ przydatnos´c´ takiego rozwia˛zania w systemach inspekcyjnych np. w zadaniu lokalizacji z´ródeł wycieków. Abstract. This study describes developed miniature measuring system based on semiconductor gas sensor, dedicated to measurements of concentrations of volatile organic compounds in mobile mode, using a miniature quadrocopter as carrier platform. This article presents static and dynamic characteristics of developed sensor module and the calibration procedure. Preliminary experiments have demonstrated the potential usefulness of such solution in inspection systems such as localization of leaks in industries. (Sensor module for measurements of volatile organic compounds concentration for miniature flying platforms) Słowa kluczowe: platforma lataja˛ca, półprzewodnikowe czujniki gazów, lokalizacja z´ródeł emisji zanieczyszczen´ Keywords: flying platform, semiconductor gas sensors, pollution emission localization doi:10.12915/pe.2014.11.40 Wprowadzenie Obecnie obserwuje si ˛e dynamiczny rozwój bezzałogowych statków powietrznych, (ang. Unmanned Aerial Vehicle, UAV, lub Unmanned Aerial System, UAS [1]), które oprócz zastosowan´ s´cis´le wojskowych staja˛ sie˛ coraz powszechniej wykorzystywane w szeregu rozmaitych zada´n cywilnych [2], takich jak tworzenie map trójwymiarowych [3] transport [4], rolnictwo [5, 6], budownictwo [7], odczyt liczników radiowych na terenach rzadko zaludnionych [8] a nawet pokazy artystyczne [9]. Małe platformy lataja˛ce doskonale nadaja˛ sie˛ na przykład do automatyzacji prac inspekcy[...]

Semiconductor gas sensors for mobile robot navigation

Czytaj za darmo! »

Praca przedstawia próbę rozwiązania problemu nawigacji robota mobilnego wzdłuż ścieżki znaczonej substancją chemiczną. Tego rodzaju nawigacja wymaga krótkiego czasu reakcji sensorów gazu na zmiany koncentracji substancji użytej, jako znacznika. W celu poprawy tego parametru dla komercyjnych sensorów opracowano specjalny system pobierania próby z mechanicznym wymuszeniem przepływu gazu przez obudowę sensora. Przedstawiono wyniki eksperymentów pokazujące znaczną poprawę parametrów dynamicznych sensora. Abstract. This work deals with the problem of mobile robot navigation along a chemical track. Such navigation requires short response time of gas sensors to concentration changes of the chemical substance. In order to improve this parameter in the commercial gas sensor, dedicated probe sampling system with mechanical enforcing of the gas flow through the sensor housing was developed. The results of experiments showing significant improvement in dynamic parameters of the modified sensor are presented. (Zastosowanie czujników chemicznych w nawigacji robota mobilnego) Słowa kluczowe: śledzenie ścieżki zapachowej, półprzewodnikowe czujniki gazów, nawigacja, robot mobilny. Keywords: odor path tracking, semiconductor gas sensor, navigation, mobile robot. Introduction To move effectively in its environment a mobile robot should have a plan of the movement and should know its current position. When building the robots we often try to ape nature. In the nature most animals find their way around in environment based on smell. The paper presents the concept of using odor sensors for mobile robot navigation. The navigation task consists in planning the path of movement and then controlling its realization. The planning stage can be supported by human-operator when the path tracking control must be performed independently by the robot controller. For this purpose, a robot could recognize the sequentially passed environment objects, using vision sens[...]

 Strona 1