Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz STANDO"

Bezczujnikowe sterowanie falownikowego napędu indukcyjnego dla pojazdów elektrycznych w szerokim zakresie prędkości

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy porównawczej trzech wybranych algorytmów estymacji wektora strumienia stojana silnika klatkowego dla bezczujnikowego sterowania napędem pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym. Estymatory te pracują bez sygnału prędkości kątowej wału silnika. Przeprowadzono badania wrażliwości estymacji na zmiany parametrów silnika oraz określono minimalną częstotliwość pracy napędu przy zastosowaniu wszystkich trzech badanych estymatorów. Podano wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych napędu bezczujnikowego z silnikiem klatkowym o mocy 7,5 kW. Abstract. In this paper three selected stator flux vector estimation algorithms for rotor-cage induction motors are investigated and compared. These estimators operate without motor speed feedback. The accuracy of estimation and sensitivity to motor parameter changes as well as lowest operation speed for all considered algorithms are tested. Some selected simulated and experimental oscillograms measured of 7,5 kW drives are presented. (Three selected stator flux vector estimation algorithms for rotor-cage induction motors) Słowa kluczowe: napędy pojazdów elektrycznych, falowniki napięcia, napędy regulowane, sterowanie wektorowe, sterowanie bezczujnikowe. Keywords: driver for electrical vehicles, voltage source inverter, controlled drives, vector control, speed sensorless control. Wprowadzenie Rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi powoduje podejmowanie badań nad nowymi rozwiązaniami zwiększającymi sprawność i niezawodność przy redukcji gabarytów i ciężaru napędów. Jednym z problemów dla którego mimo wielu prac nie znaleziono rozwiązania, które by się przyjęło jako standardowe jest eliminacja czujnika prędkości. Brak sygnału prędkości powoduje trudności w dokładnym odtwarzaniu pozostałych zmiennych stanu napędu. W artykule przedstawiono rezultaty badań prowadzonych w celu opracowania algorytmu sterowania wektorowego silnikiem klatkowym bez czujnika[...]

Sterowanie silnika indukcyjnego zmodyfikowaną metodą DTC-SVM w szerokim zakresie prędkości dla pojazdów trakcyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę Bezpośredniej Kontroli Momentu z Modulatorem Wektorowym (DTC-SVM) umożliwiającą pracę silnika indukcyjnego w szerokim zakresie prędkości. Dodatkowo zaprezentowano metodę osłabiania strumienia pozwalającą na całkowite wykorzystanie dostępnego napięcia oraz dynamiczną generację momentu bez rezerwy napięcia. Dla przedstawionego algorytmu sterowania przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne z wykorzystaniem silnika trakcyjnego o mocy 50 kW. Zaprezentowano wybrane wyniki badań. Abstract. This paper presents a modified Direct Torque Control with Space Vector Modulation (DTC-SVM) method which allows to control induction motor in wide speed range. In addition, flux weakening algorithm allowing operation without any voltage reserve and dynamic torque generation is presented. The control method was investigate in laboratory setup and simulations for a 50 kW traction motor. Selected results of studies were presented and discussed. (Direct Torque Control with Space Vector Modulation DTC-SVM method of induction motors used in traction) Słowa kluczowe: napędy pojazdów elektrycznych, sterowanie wektorowe, napędy regulowanie, praca w zakresie osłabienie strumienia. Keywords: drives for electrical vehicles, vector control, controlled drives, flux weakening. Wstęp Napędy trakcyjne z silnikami indukcyjnymi charakteryzują się specyficznymi wymaganiami do których możemy zaliczyć: - wysoka dynamika momentu w całym zakresie pracy napędu od zerowej prędkości do pracy w obszarze osłabienia strumienia, - duży moment rozruchowy, - wysoka sprawność, - generacja momentu w obszarze niewielkiej lub braku rezerwy napięcia. Wiele metod sterowania silników indukcyjnych [1,2,3,4,5,6] s[...]

System bezstykowego przesyłu energii zasilany z prostownika aktywnego

Czytaj za darmo! »

Systemy zasilania bezstykowego znajdują zastosowanie w coraz bardziej licznych dziedzinach techniki. Bezstykowo zasilane są drobne urządzenia mobilne jak również systemy dużej mocy takie jak ładowarki pojazdów elektrycznych. Przedstawiony system zasilania bezstykowego, zasilany jest przez prostownik aktywny, zapewniając jednostkowy współczynnik mocy oraz sinusoidalny pobór prądu, dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Opracowany system umożliwia pod względem konstrukcyjnym separację galwaniczną pomiędzy odbiornikiem a energoelektryczną siecią zasilającą, hermetyczność podzespołów zasilających oraz brak odsłoniętych wysoko prądowych elementów stykowych narażonych na uszkodzenia i ciężkie warunki środowiskowe Abstract. Contactless power systems are increasingly used in many fields of technology. Contactless supplied is used in small mobile devices and high power systems such as chargers for electric vehicles. Presented contactless power supply system is powered by an active rectifier, providing a unity power factor and sinusoidal current, to reduce the negative impact on the supply network. The developed system allows its construction galvanic isolation between the receiver and power grid, components supply tightness and lack of uncovered high-current contact elements exposed to damage and severe environmental conditions. (Contactless system of transmission of energy supplied by active rectifier) Słowa kluczowe: przekształtnik rezonansowy, bezstykowy przesył energii, sterowanie integracyjne, prostownik aktywny. Keywords: resonant converter, contactless energy transfer, active rectifier. Wstęp Zainteresowanie Indukcyjnymi Systemami Bezstykowego Zasilania (ISBZ), jest coraz większe. Bezstykowo zasilane są już małe urządzenia mobilne takie jak telefony i notebooki, jak również systemy większej mocy takie jak ładowarki pojazdów elektrycznych. Obecnie w wielu krajach tj. USA [1] [2], Niemcy [3] prowadzone są intensywne [...]

Sterowanie predykcyjne z modelem silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia DOI:10.12915/pe.2014.11.27

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę starowania predykcyjnego z modelem o skończonej ilości wektorów napięcia (ang. FCS-MPC) pozwalającą na bezpośrednie sterowanie strumienia stojana i momentu elektromagnetycznego. Zaproponowano również funkcję kosztu, która poza momentem i strumieniem dodatkowo uwzględnia ograniczenie prądowe oraz ograniczenie częstotliwości łączeń. Dla przedstawionego algorytmu sterowania przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem silnika trakcyjnego o mocy 50 kW. Zaprezentowano wybrane wyniki badań. Abstract. This paper presents a finite control set - model predictive control (FCS-MPC) method which enables direct control of flux and electromagnetic torque. In addition, a cost function which - apart of flux and torque - includes also additional constrains like overcurrent and switching frequency, has been presented. The control method was investigated in simulations for a 50 kW traction motor. Selected results of studies were presented and discussed. (Predictive control of inverter fed induction machine). Słowa kluczowe: napędy pojazdów elektrycznych, sterowanie wektorowe, sterowanie predykcyjne, napędy regulowane. Keywords: drives for electrical vehicles, vector control, predictive control, controlled drives. doi:10.12915/pe.2014.11.27 Wstęp Pierwsze algorytmy sterowania predykcyjnego zostały opracowane w połowie lat 70 dwudziestego wieku głównie dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Cechą wspólną wszystkich metod sterowania predykcyjnego jest to, że na podstawie modelu obiektu regulator oblicza przyszłe wartości kontrolowanych zmiennych i na tej podstawnie generuje odpowiednie sygnały sterujące, które minimalizują on-line określone kryterium jakości. Algorytmy predykcyjne stosowane w energoelektronice stanowią szeroką klasę metod sterowania [1][2](rys. 1). Rys.1. Podział metod sterowanie predykcyjnego Sterowanie deadbeat (ang. Deadbeat Control) wykorzystuje model obiektu do obliczenia, raz w każdym [...]

DSP - FPGA Based Computing Platform for Control of Power Electronic Converters DOI:10.15199/48.2015.12.01

Czytaj za darmo! »

Modern power electronic converters (PECs) require electronic controllers with high capabilities of implementing new and more complex algorithms combined with internal high-speed communications interfaces. This paper presents the design and implementation of a research/industrial multiprocessor controller based on a floating-point digital signal processor (DSP) and field programmable gate array (FPGA) developed in the Laboratory of the Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland. The DSP-FPGA platform configuration, and also current and voltage sensors used in PECs are discussed. Although, the developed digital platform can be used in a variety of PECs, this paper focuses on an example of a 15kVA DC-AC high frequency AC link converter for auxiliary power supply used in DC traction. The novelty of the presented converter topology lies in passive components elimination by offering an all silicon solution for AC-AC power conversion part. Selected experimental oscillograms illustrating operation of the developed converter with DSP-FPGA control are added. Streszczenie. Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne wymagają wydajnych platform obliczeniowych pozwalających na implementacje złożonych algorytmów i szybkich wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych. Artykuł ten prezentuje projekt i implementację płyty sterującej zawierającej procesor sygnałowy i układ programowalny, którą opracowano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Powstała platforma może być wykorzystywana do sterowania różnego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, w tym artykule przedstawiono jej implementację w przetwornicy 15 kW AC-DC z wysokoczęstotliwościowym przekształtnikiem sprzęgającym AC do zasilania elektronarzędzi w trakcji elektrycznej. Innowacyjność prezentowanej przetwornicy polega na eliminacji elementów pasywnych poprzez zastosowanie bezpośredniego sprzęgu AC-AC. Przedstawione zostały również wybrane oscylogramy eksperymentalne prezentujące pracę powstałego ur[...]

 Strona 1