Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Paweł STRZĄBAŁA"

Wpływ indukcyjności układu zasilania na pracę prostownika mostkowego DOI:10.15199/13.2015.12.3


  Prostowniki są jednym z najczęściej spotykanych typów obciążenia nieliniowego sieci zasilającej. Są to głównie prostowniki dwupołówkowe mostkowe. Podstawowym trybem, znanym z literatury [1, 2] ich pracy jest praca przerywana. Występuje ona, gdy kondensator filtrujący wyższe harmoniczne jest ładowany bezpośrednio przez prostownik i rozładowywany przez rezystor obciążenia. Prostownik dwupołówkowy wytwarza wartość bezwzględną napięcia i doładowuje kondensator, gdy napięcie zasilania jest większe od napięcia kondensatora i podwojonego napięcia przewodzenia diod mostka prostowniczego. Gdy rozważa się jeden odbiornik z prostownikiem mostkowym to można pominąć interakcje tego obciążenia z systemem zasilania. Jednak, gdy włączymy kilkadziesiąt odbiorników takich jak lampy LED lub komputery PC z zasilaczami bez korekcji współczynnika mocy te interakcje mogą prowadzić do odkształcenia napięć zasilania w lokalnej sieci. Zjawisko to zależy od "sztywności" sieci czyli zastępczej impedancji wyjściowej źródła zasilania. W dostępnej literaturze autorzy najczęściej koncentrują się głównie na analizie napięć wyjściowych z prostownika. Prostowniki mostkowe zasilane są najczęściej bezpośrednio z systemu zasilania lub przez dodatkowy transformator [2]. Napięcie wyjściowe prostownika powinno mieć jak najmniejszą amplitudę tętnień, dlatego na wyjściu układu stosowane są dolnoprzepustowe filtry prostownicze. W układach prostowniczych małej mocy, zastosowanie znajdują zazwyczaj filtry pojemnościowe, realizowane przy użyciu równoległego kondensatora do rezystancji obciążenia - rysunek 1. Podstawowymi wielkościami wyjściowymi układu prostującego są wartość średnia napięcia wyjściowego oraz napięcie tętnień. Wielkości te przedstawione zostały na rysunku 2. Napięcie wyjściowe Uo osiąga wartość stałą z określoną dokładnością, którą opisuje współczynnik tętnień. Współczynnik ten, jest stosunkiem wartości skutecznej składowych zmiennych przebiegu do wart[...]

Wyższe harmoniczne i moce w obwodzie prądu przemiennego z indukcyjnością i prostownikiem mostkowym DOI:10.15199/48.2016.03.29

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nieliniowy model prostownika mostkowego w obwodzie prądu przemiennego z indukcyjnością. Opracowano model matematyczny analizowanego obwodu oraz zaprezentowano metodykę formowania równań opisujących obwód z wykorzystaniem zmiennych bezwymiarowych. Na podstawie modelu matematycznego utworzono schemat operacyjny w programie Simulink i poddano go analizie. Przeprowadzono analizę zniekształceń harmonicznych przebiegów prądów oraz napięć rozważanego obwodu. Wyznaczono bilanse mocy czynnej oraz biernej w rozważanym obwodzie Abstract. The paper deals with the nonlinear model of a full-wave bridge rectifier in AC circuit with inductance. The mathematical model of the analyzed circuit was worked out. Methodology of circuit equations forming with use of the dimensionless variables is presented. On the basis of the mathematical model the operational diagram in Simulink was created. Analysis of harmonic distortion of the currents and voltages in considered circuit was carried out. The balances active and reactive powers in the circuit were performed. ( Higher harmonics and powers in the AC circuit with inductance and bridge rectifier ). Słowa kluczowe: obciążenie nieliniowe, prostownik mostkowy, wyższe harmoniczne, modelowanie, moc czynna i bierna. Keywords: nonlinear load, bridge rectifier, higher harmonics, modeling , active and reactive powers. Wstęp Obciążenia nieliniowe są głównym źródłem wyższych harmonicznych w systemie zasilania. Jednym z najczęściej spotykanych obciążeń nieliniowych są prostowniki mostkowe dwu-połówkowe. Układy te znajdują zastosowanie w aplikacjach przemysłowych oraz układach zasilania urządzeń elektronicznych stanowiących wyposażenie biur oraz prywatnych odbiorów energii elektrycznej przyłączonych do sieci zasilającej. Podstawowym trybem pracy prostownika mostkowego rozważanym w literaturze [1,2] jest praca przerywana, która występuje, gdy kondensator filtrujący wyższe harmoniczne jest ładowany p[...]

Analytical model of single-phase AC circuit with inductance and bridge rectifier DOI:10.15199/48.2018.03.24

Czytaj za darmo! »

Rectifiers are ones of the most used loads of the power system. They are used to supply electric and electronic DC devices from AC network. In many applications full-wave bridge rectifier with output capacitor is used as basic type of rectifying of mains voltage. In general case output load of rectifier can be consider as resistance, as shown in the figure 1. In practical solution, between capacitor C and load RL, usually DC/DC converter and linear voltage regulator are used. In the circuit under consideration, the bridge rectifier is supplied from a sinusoidal AC voltage source via series connected inductance Ls and resistance Rs, which also included equivalent impedance of the mains supply. For this circuit continuous and discontinuous working modes are possible [1],[2]. In continuous conduction mode a current Is has countable number of points of the zero crossing. This condition is not fulfilled for discontinuous operation mode. In continuous mode higher harmonics propagation to suppling mains is significantly lower than in discontinuous operation mode. Fig. 1. AC circuit with bridge rectifier with capacitor C and resistance load RL supplied through inductive impedance In [3],[4] single phase circuit with bridge rectifier loaded by RC parallel connection and ideal supply voltage source was analysed without taking into account series inductance and resistance. Series inductance was taking into account in [5],[6], but only for discontinuous operation mode and only computer simulation analysis were carried out. The discontinuous conduction mode is especially undesirable in view of higher harmonics generation to the mains, as opposed to continuous operation. Therefore, determining the limit terms of continuous operation and characteristics of such load will be useful. The continuous operation is occasionally analysed, probably because of inductance. Nowadays, wide range of inductance is available and analysis of the circuit[...]

Physical model of power circuit of three-phase electric arc furnace DOI:10.15199/48.2018.04.26

Czytaj za darmo! »

The quantity of iron and steel production is still an economic potential measure of the country’s development. Industrial steel production started at around 1740 when the crucible process was used. In the steel production market, between 1940 and 1970, four different technologies competed simultaneously in deliveries of steel. Currently, two technologies are used, what follows from the needs of the market. Diffusion of the electric steel process results from scrap recycling, the use of continuous casting of steel and possibilities of steel grades production on request. It is related to far-reaching changes in the structure of the steel industry, due to the small size of the production installation, the availability of steel scrap as a raw material and better energy efficiency compared to the previous open hearth process. About 70% of demand of steel is met by the iron ore reduction process and the carbon-rich melted iron processed into steel using oxygen in the basic oxygen oxide converter process. The process is marked as BOS, BOF or LD. This process is an improved Bessemer process. The open hearth and Bessemer processes were completely replaced by LD and the arc processes arc [1]. The economics aspects of the operation of the furnace, i.e. the reduction of the power consumed by the device per tonne of steel, reduced consumption of the lining and electrodes have been extended to research into ensuring good power quality [2],[3]. This is due to the fact that the arc furnace is a high power load of a stochastic variable nature. As a result, there are frequent changes in the power consumed by the device, which cause flickers. These phenomena occur mainly in the melting phase, and their frequency has range from 0.5 to 30 Hz. As a result of studies it was found that voltage changes of only 0.5% in the range of 6-10 Hz cause flickering of incandescent and discharge lamps perceptible by man. The second unfavourable phenome[...]

 Strona 1