Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Zabierowski"

Confined fluidization in technique, technology and the adsorber constructions Ograniczona fluidyzacja w technice i technologii oraz w konstrukcjach aparatów do procesów adsorpcyjnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1974


  Fundamentals and uses of the confined fluidization in processes for adsorption of gases were given. Przedstawiono możliwości, jakie technika ograniczonej fluidyzacji wnosi do rozwoju technologii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu adsorpcji. Dokonano charakterystyki układu oraz jego zastosowania w procesach homo- i heterogenicznych. Opisano konstrukcje tworzące system zwiększający wydajność procesu adsorpcji w warunkach izotermicznych. Technika fluidyzacji w środowisku porowatym może w znacznym stopniu zintensyfikować procesy zarówno homogeniczne, jak i heterogeniczne (w tym proces adsorpcji) prowadzone w aparatach konwencjonalnych. Umożliwia ona eliminację niekorzystnych zjawisk, takich jak nieizotermiczność w złożu stałym i ruchomym oraz fluktuacje ciśnienia i przepływu gazu, a także zjawiska kanałowania i tłokowania w złożu fluidalnym. Specyficzne cechy tej techniki, wynikające z współistnienia w przestrzeni dużych upakowanych ziaren oraz ziaren drobnych, fluidyzujących w przestrzeniach międzyziarnowych dają również możliwość poprawy pracy układów technologicznych i ich usprawnienia, a także rozwoju niekonwencjonalnych rozwiązań. Mimo potencjału aplikacyjnego ta metoda kontaktu faz w przemyśle jest mało rozpowszechniona. W pracy przedstawiono możliwości, jakie ograniczona fluidyzacja stwarza w obszarze badań podstawowych oraz w rozwoju techniki i technologii ze szczególnym uwzględnieniem procesu adsorpcji. Ogólna charakterystyka Ograniczona fluidyzacja zachodzi w stałych złożach pierścieni Raschiga, Palla, siodełek Berla, cylindrów, ziaren adsorbentu, wykonanych z różnych materiałów i różniących się stopniem upakowania1-3). Przestrzenie międzyziarnowe tych swobodnie usypanych elementów o średnicy Dp pozwalają na fluidyzację drobnych ziaren o średnicy df w strumieniu gazu wprowadzanego u podstawy złoża, gdy df /Dp < 0,4144). Dla stałej masy drobnych ziaren zależnie od prędkości gazu ug można wyróżnić trzy [...]

Hydrodynamics of confined fluidization in a stationary bed with various particle shape Hydrodynamika fluidyzacji w złożu stacjonarnym o różnym kształcie ziaren DOI:10.15199/62.2015.10.15


  Fine glass beds were fluidized with compressed air in stationary beds of packed bed of activated Al2O3, SiO2 gel and activated C to det. the pressure drop, min. fluidization velocity and expansion of the systems. The exptl. results were compared with the data from systems where the particle shape was neglected. Both the particle surface roughness and stationary bed porosity were important for the hydrodynamic characteristics of the confined fluidization curves. Przedstawiono wyniki badania złoża z ograniczoną fluidyzacją kulek szklanych w drobnych porach stałej warstwy aktywnego tlenku glinu, żelu kwasu krzemowego oraz węgla aktywnego. Oceniano wpływ charakteru powierzchni elementów układu na spadek ciśnienia, minimalną prędkość fluidyzacji i ekspansję układu. Wyniki doświadczeń porównano z zależnościami stosowanymi w układach, w których zaniedbuje się kształt powierzchni ziaren. Wykazano istotny wpływ charakteru powierzchni na charakterystykę hydrodynamiczną układu.System, w którym drobne cząstki fluidyzują w przestrzeniach międzyziarnowych upakowanego złoża dużych ziaren, nazywany jest złożem z ograniczoną fluidyzacją. Podczas przepływu gazu przez takie dwuskładnikowe złoże drobne ziarna zaczynają fluidyzować, tworząc fazę fluidalną. Ze wzrostem prędkości gazu wysokość warstwy fluidalnej rośnie, dochodzi do górnej granicy upakowania dużych ziaren i tworzy fluidalną warstwę pęcherzykową ponad nim. Dalszy wzrost prędkości gazu prowadzi do całkowitego rozdziału drobnych ziaren na szczycie stałego złoża1, 2). Jednorodna fluidyzacja w układach ciało stałe-gaz występuje zwykle w wąskim zakresie prędkości przepływu gazu. Istnieje wiele praktycznych zastosowań fluidyzacji gazowej w przemyśle, które mogą być usprawnione dzięki zastosowaniu reżimu jednorodnej fluidyzacji w szerokim zakresie stosowanych prędkości gazu, w szczególności gdy istotny jest kontakt gazu i ziaren ciała stałego. Matheson1) poprawiał właściwości reaktora f[...]

Fluidyzacja i czas opadania złoża mieszanin o bidyspersyjnym rozkładzie wielkości cząstek DOI:10.15199/62.2018.2.1


  Od dłuższego czasu prowadzone badania nad właściwościami drobnych cząstek dowodzą, że z trudnością przechodzą one w stan fluidalny. Wynika to z występowania znacznych sił kohezji pomiędzy nimi. O ich wielkości decydują siły Van der Waalsa, kapilarne i elektrostatyczne oraz adsorpcja gazu. Siły te w stanie fluidalnym są dla nich porównywalne z siłami hydrodynamicznymi, działającymi wewnątrz warstwy. W efekcie gaz nie rozdziela poszczególnych cząstek, stąd obserwuje się zakłócenia fluidyzacji. Badania dotyczące drobnych cząstek, które podczas fluidyzacji charakteryzuje duży udział oddziaływań kohezyjnych, w sposób systematyczny zapoczątkowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.1, 2). Uściślono wówczas pojęcie "drobne ziarna", formułując klasyfikację opartą na zachowaniu ziaren ciała stałego podczas fluidyzacji3, 4). Wyróżnia ona 4 grupy cząstek. Grupa A to ziarna łatwo przechodzące w stan fluidalny o homogenicznej ekspansja złoża, grupa B to ziarna umiarkowanie przechodzące w stan fluidalny o fluidyzacji pęcherzykowej, grupa C obejmuje ziarna trudno przechodzące w stan fluidalny o znacznych oddziaływaniach kohezyjnych między ziarnami a ziarna grupy D tworzą złoże fontannowe. O podziale na grupy decydują nie tylko gęstość i wymiar ziaren, lecz również rozkład ich wielkości, kształt, porowatość, twardość i szorstkość powierzchni oraz temperatura i ciśnienie, lepkość i wilgotność gazu. Pierwsze badania zakłóceń fluidyzacji5, 6) prowadzono w Polsce w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Badania te kontynuowano7) koncentrując się na oddziaływaniach elektrostatycznych i ich wpływie na charakter fluidyzacji. Większość prac badawczych w tym 97/2(2018) 191 W doświadczeniach z opadaniem złoża fluidalnego stosowano tę samą aparaturę, ale wykorzystywano wówczas umieszczony przed kolumną zawór elektromagnetyczny (EV) by przepływający strumień powietrza odciąć w sposób natychmiastowy. Zawór zamykano po zmieszaniu [...]

 Strona 1