Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dominika MAJSTEREK"

Mikroprocesorowy układ pobierania próbek powietrza z oddechu ludzkiego DOI:10.15199/ELE-2014-216


  W ostatnim okresie czasu rośnie zainteresowanie badaniami wydychanego przez człowieka powietrza, w celu monitorowania jego stanu zdrowia, przez pomiar stężenia biomarkerów chorobowych. Biomarkerami tymi są gazy występujące w oddechu, których stężenie uzależnione jest od stanu zdrowia pacjenta [1]. Stężenie biomarkerów w wydychanym powietrzu bywa bardzo małe, zatem zmierzenie jego jest możliwe dzięki zastosowaniu najczulszych technik: spektrometrii mas, chromatografii gazowej (GC-MS), chemiluminescencji, czy spektroskopii laserowej. Laserowa spektroskopia absorpcyjna jest metodą badawczą, w której koncentrację biomarkera określa się na podstawie analizy sygnału zaabsorbowanego promieniowania optycznego [2]. Do wykrycia ściśle określonego biomarkera, wymagana jest dokładna wiedza na temat jego widma absorpcyjnego oraz interferujących widm innych gazów (interferentów). Aby zwiększyć wiarygodność uzyskiwanych wyników pomiarowych niezbędne jest pobranie próbki oddechu od pacjenta w odpowiednim momencie w czasie fazy wydechu. Opis procesu pobierania biomarkerów Podczas pobierania biomarkerów niezwykle ważne jest zastosowanie odpowiedniej metodyki, która uzależniona jest od rodz[...]

System kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora markerów chorobowych DOI:10.15199/48.2015.09.46

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych układu kondycjonowania próbek gazowych do optoelektronicznego sensora markerów chorobowych. Omówiono zasadę działania systemu do wykrywania biomarkerów chorobowych w wydychanym powietrzu wykorzystującego techniki spektroskopii laserowej. Wyjaśniono konieczność stosowania układów umożliwiających osiągnięcie odpowiednich parametrów próbek pomiarowych poddawanych badaniom oraz dostarczenie ich do czujników. Abstract. This thesis presents the results of experimental studies of the gas sample’s conditioning system for optoelectronic sensor disease markers. One discussed the principle of operation of the system for the detection of disease biomarkers in exhaled breath using laser spectroscopy techniques. There had been explained the need of using conditioning systems to achieve the relevant parameters of the measurement samples to be tested and to provide them to the sensors. (Gas sample’s conditioning system for optoelectronic sensors’ disease markers). Słowa kluczowe: optoelektroniczne sensory gazów, osuszanie nafionowe, kondycjonowanie próbek gazowych. Keywords: optoelectronic gas sensors, Nafion drying, gas sample conditioning. Wprowadzenie W ostatnich latach coraz bardziej zyskują na popularności badania nad urządzeniami umożliwiającymi bezinwazyjną ocenę stanu zdrowia pacjentów. Polegają one na analizie stężeń związków chemicznych charakterystycznych dla konkretnych chorób, zawartych w wydychanym przez człowieka powietrzu, tzw. biomarkerów. Jedną z metod ich wykrywania jest laserowa spektroskopia absorpcyjna. Detekcja markerów chorobowych przy[...]

Mikroprocesorowy czujnik CO2 DOI:10.15199/48.2015.09.47

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono celowość zastosowania sensora CO2 do wykrywania biomarkerów chorobowych w wydychanym powietrzu. Opracowana została procedura wydzielenia najbardziej interesującej do celów badawczych III fazy wydechu, oraz komunikacji z układem kondycjonowania próbek gazowych. Do realizacji zadania wykorzystano platformę programistyczną Arduino bazującą na mikrokontrolerze AVR. Abstract. This paper presents the concept and practice realisation of the CO2 sensor for detection of biomarkers in exhaled air. There had been developed procedure for determination and separation of the most interesting for research purposes phase III of exhalled breath and communication with gas sample conditioning system. For the realisation used Arduino software platform were used, based on AVR microcontroller. (Microprocessor-based CO2 sensor). Słowa kluczowe: sensory CO2, analiza wydychanego powietrza, markery chorobowe. Keywords: CO2 sensors, exhaled breath analysis, biomarkers. Wprowadzenie Jednym z rodzajów nieinwazyjnego badania markerów chorobowych jest metoda analizy wydychanego przez pacjenta powietrza. W wydychanym powietrzu oprócz związków organicznych w śladowych ilościach, znajdują się tzw. biomarkery - związki chemiczne, których wzrost stężenia może być charakterystyczny dla określonej choroby. Związki te powstają w wyniku procesów metabolicznych, zachodzących w komórkach organizmu, skąd przedostają się do krwi. Następnie trafiają one do płuc i powietrza znajdującego się w pęcherzykach płucnych. Dlatego możliwe jest ich wykrycie w wydychanym powietrzu [1]. Termin "biomarker" odnosi się do specyficznych substancji obecnych w wydechu pacjenta, których identyfikacja wymaga analiz wykraczających poza powszechne testy diagnostyczne używane m.in. w onkologii. Stan chorobowy może przyczyniać się do zmiany stężeń elementów składowych wydechu, które znajdują się w innym stężeniu w stosunku do stężeni[...]

 Strona 1