Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ RUSZKOWSKI"

Barwienie tekstyliów z wykorzystaniem ultradźwięków

Czytaj za darmo! »

Technika ultradźwiękowa znajduje obecnie coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach praktyki przemysłowej. Dotyczy to takich obszarów działalności człowieka jak przetwórstwo tworzyw sztucznych, nawigacja, medycyna, chemia, itp.We włókiennictwie wykorzystanie techniki ultradźwiękowej jak na razie jest stosunkowo niewielkie i sprowadza się do zgrzewania i cięcia termoplastycznych materiałów włó[...]

Własności surowców wełnianych pochodzenia krajowego

Czytaj za darmo! »

Polskie owczarstwo i produkcja wełny dla przemysłu krajowego przechodziły w ostatnich 30-40 latach szereg przeobrażeń wywoływanych zmianami w polityce rolnej, stanem krajowego przemysłu lekkiego czy strukturą zatrudnienia [7].Na obraz zachodzących przemian składają się kolejne fazy, które można wyodrębnić w rozpatrywanym przedziale czasowym:- w fazie początkowej obserwuje się stały postęp ilości[...]

Polskie owczarstwo - upadek czy przejściowy kryzys

Czytaj za darmo! »

Sytuacja produkcji owczarskiej w naszym kraju jest bardzo trudna. Stan pogłowia owiec w 1986 r. wynosił około 5 mln szt. i w ciągu ostatnich 20 lat obniżył się do poziomu 300÷350 tysięcy [1, 7, 8]. Czynione były starania zarówno ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jak i organizacji oraz instytucji zajmujących się tą gałęzią produkcji zwierzęcej, w kierunku odbudowy pogłow[...]

Wpływ środowiska hodowli owiec na zawartość mikroelementów i właściwości fizyko-mechaniczne wełen

Czytaj za darmo! »

Stan środowiska jest oceniany na podstawie poziomu zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza metalami i mikroelementami (ME) są cząsteczki lotnych pyłów z kopalni, hut, elektrowni, cementowni i innych fabryk przemysłów wydobywczych i przetwórczych występujących w kraju. Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, opadając z deszczem lub w postaci suchej na pow[...]

Nowe technologie we włókiennictwie

Czytaj za darmo! »

Na obecną sytuację w polskim przemyśle włókienniczym ma niewątpliwie ogromny wpływ import tanich wyrobów tekstylnych z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin. Aby nasz przemysł mógł funkcjonować w aktualnych warunkach gospodarczych i przy konkurencji wschodniej musi wprowadzać nowe i tańsze technologie wytwarzania oraz nowe produkty o wysokiej jakości. Instytut Włókien Naturalnych od kilku lat pracuj[...]

Technologia prania wełny małych partii z wykorzystaniem generatorów ultradźwięków

Czytaj za darmo! »

Znane i powszechnie stosowane urządzenia do prania wełny potnej to tzw. "lewiatany". Maszyna składa się z kilku wanien połączonych w jeden ciąg technologiczny, wyposażony w przenośniki (widłowe, bronowe). Kąpiel piorąca zawiera roztwory mydła i sody. Pranie odbywa się w ten sposób, że luźne włókno wełniane jest przemieszczane przenośnikami z wanny do wanny w przeciwprądzie do kąpieli piorącej. Ten system prania, stosowany od dawna, posiada szereg wad, do których można zaliczyć dużą wymaganą powierzchnię produkcyjną, stosunkowo niską skuteczność prania, duże ilości zużywanej wody i energii i problem utylizacji ścieków. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technik ultradźwiękowych w różnych dziedzinach przemysłu w tym także w przemyśle włókienniczym [1-4]. Technika [...]

Włókno ze słomy zbożowej


  Wiele znanych surowców włókienniczych jest wytwarzanych z części łodygowych roślin, jak np.: len, konopie, juta itp. Głównym warunkiem pozyskiwania włókien z łodyg roślin jest ich specyficzna budowa morfologiczna. W budowie łodygi włókno stanowi jej najbardziej wytrzymały element konstrukcyjny, zaś pozostała część to fragmenty zdrewniałe, stosunkowo łatwe do usunięcia (paździerze). Zupełnie inną budowę posiada źdźbło słomy zbożowej, w którym łańcuchy celulozowe sklejone razem klejami pektynowymi tworzą przestrzenną strukturę o kształcie rurki. Całe źdźbło jest podzielone na odcinki tzw. kolankami, czyli miejscami zdrewniałymi o specjalnej strukturze. Słoma zbożowa była dawniej wykorzystywana w gospodarstwie domowym do wielu różnych zastosowań. Najczęściej były to tzw. sienniki, czyli wkłady do łóżek spełniające rolę materaca, wkłady do butów czy podściółka dla zwierząt gospodarskich. Jednocześnie drobno pocięta słoma zbożowa, tzw. sieczka stanowiła is[...]

Biodegradowalne włókninowe opaski dla sadzonek w ogrodnictwie i leśnictwie


  Do hodowli sadzonek ogrodnicy i leśnicy stosują różnego rodzaju naczynia (doniczki) wytwarzane z ceramiki lub tworzyw sztucznych oraz opaski (pierścienie) foliowe w formie walca. Opaski foliowe po napełnieniu ziemią i umieszczeniu sadzonek są rozmieszczane na specjalnych tacach wykonanych z tworzywa lub gruncie. Średnice opasek foliowych są tak dobierane, by umożliwić rozwój systemu korzennego sadzonki. Sadzenie roślin do gruntu wymaga wyjęcia sadzonki z doniczki lub rozcięcia i usunięcia foliowej opaski. Czynność ta, poza tym, że jest pracochłonna, to może także powodować uszkodzenia systemu korzennego sadzonki podczas jej "przesadzania" z doniczki lub opaski do gruntu. Dodatkowy problem stanowi pozostająca znaczna ilość zużytych doniczek i opasek foliowych i konieczność ich utylizacji. Istotną wadą doniczek plastikowych i opasek foliowych jest ograniczenie przez nie prawidłowego rozwoju systemu korzennego sadzonki, co powoduje stosunkowo długi okres przystosowania jej po przesadzeniu do gruntu. Pierwsze próby wykorzystania tekstyliów do sadzonek w leśnictwie przeprowadzono w Japonii [1]. W zamkniętych pojemnikach tekstylnych o rzadkiej strukturze i różnych kształtach i wielkościach umieszczano wraz z ziemią nasiona drzew i krzewów leśnych. Takie pojemniki umieszczano w specjalnym urządzeniu podwieszan[...]

Laboratoryjne urządzenie do uwłókniania słomy zbożowej. Cz.


  W łódzkim zakładzie badawczym IWNiRZ w ramach prac statutowych opracowano technologię uwłókniania słomy zbożowej [2]. Sposób uwłókniania wymagał zastosowania specjalnego urządzenia, którego działanie byłoby podobne do działania zgrzeblarki [1]. Do zbudowania laboratoryjnego urządzenia doświadczalnego (uwłókniarki) wykorzystano jako bazę radzieckie urządzenie MCzB z roku 1988, które służyło do przygotowywania próbek z luźnego włókna. Po wprowadzeniu wielu zmian konstrukcyjnych i modernizacyjnych powstało laboratoryjne urządzenie doświadczalne (uwłókniarka), które umożliwiło realizację procesu uwłókniania słomy zbożowej według pomysłu pracowników łódzkiego Zakładu Badawczego IWNiRZ. Jedną z głównych zmian konstrukcyjnych był wybór i zastosowanie odpowiednich obić zgrzeblących (uwłókniających słomę zbożową). Uwłóknianie słomy zbożowej wymaga zasilania słomą o długości około 250÷350 mm. Oryginalna płyta zasilająca (krótka) o długości rzędu 150 mm powodowała trudności w prawidłowym zasilaniu słomą zbożową. Podczas eksploatacji urządzenia oryginalne płyty wykonane ze stali zwykłej uległy częściowej korozji, co powodowało zwiększone opory przemieszczania się surowca w kierunku wałków zasilających. W zakresie zmian konstrukcyjnych zaprojektowano specjalne płyty - zasilającą oraz odbierającą z materiału nie ulegającego korozji - stal kwasoodporna. Wykonano ze stali kwasoodpornej specjalną płytę zasilającą o długości 500 mm celem ułatwienia podawania słomy do wałków zasilających. Materiał i długość płyty okreś[...]

Laboratoryjne urządzenie do uwłókniania słomy zbożowej. Cz. II


  Laboratory device for the fibrilising of cereal straw. Part II This paper describes the laboratory device for the fibrilising of cereal straw. It includes the description of the design of laboratory device, technological process and main technical data. All information included in the paper can be applied for the further investigation into the technology of utilizing cereal straw as well as in the development of similar devices for industrial use. 6. Przełożenia, prędkości obwodowe i momenty obrotowe układu napędowego uwłókniarki doświadczalnej Znajomość prędkości obrotowych i obwodowych wymagana jest dla ustalenia parametrów procesu technologicznego uwłókniania przerabianych surowców. Parametry geometryczne podane w tabeli 1. (Przegląd - WOS 11-12/2011) pozwalają na wyznaczenie przełożeń poszczególnych stopni przekładni zębatych i łańcuchowych. Przełożenia przekładni zębatej (rys. 2. - PWOS 11-12/2011): - przełożenie stopnia I (koła zębate z1 i z2): u12=z2/z1 = 95/20 = 4,75 - przełożenie st[...]

 Strona 1