Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał Dworzak"

Comparison of properties of ammonium nitrates used for production of fertilizers and explosive materials Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowych DOI:10.15199/62.2016.7.20


  Samples of NH4NO3 used in agriculture and for prodn. of explosives as well as samples of explosives produced from the NH4NO3 samples (optionally stored for 2 years) were studied by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The samples showed some differences in structure and properties. The samples used for prodn. of explosives had many fractures on the cryst. surface. Badano właściwości mikroporowatej saletry amonowej (SA) wykorzystywanej do produkcji górniczych materiałów wybuchowych typu ANFO (ammonium nitrate fuel oil) oraz SA stosowanej w rolnictwie, a także materiałów wybuchowych typu ANFO. Pomiar struktur oraz morfologii kryształów przeprowadzono z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W badaniach wzięto pod uwagę wpływ czasu składowania MW. Saletra amonowa (SA) jest produktem wykorzystywanym w rolnictwie jako nawóz mineralny oraz w przemyśle materiałów wybuchowych1). Duża zawartość azotu w nawozach amonowo-saletrzanych, sięgająca 35%, oraz dobra ich rozpuszczalność w wodzie sprawiają, że azot może bardzo szybko przenikać przez mokrą glebę do strefy korzeni, co ma wpływ na szybki wzrost roślin2). Odpowiedni bilans tlenowy oraz właściwości SA pozwalają na wykorzystanie materiałów wybuchowych (MW) mieszaninowych jako składników tlenonośnych. Obecność SA w fazie stałej lub ciekłej decyduje o jej dalszym zastosowaniu. SA do zastosowania jako nawóz mineralny wytwarza się w formie granul o dużej gęstości i małej retencji. W MW mieszaninowych typu ANFO składnik tlenonośny musi odznaczać się dużą porowatością oraz małą gęstością. Umożliwia to uzyskanie dużej wartości współczynnika adsorpcji pomiędzy fazą stałą (saletrą) a fazą ciekłą (olejami organicznymi). Wodne roztwory SA znajdują zastosowanie w produkcji m.in. emulsyjnych MW oraz tlenku azotu(I). Azotan(V) amonu w stałym stanie skupienia może występow[...]

On the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej DOI:10.15199/62.2017.3.17


  Two emulsion bulk explosives were prepd. from various aq. solns. of NH4NO3 and studied by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy to compare their topol. and morphol. Both explosives showed similar properties but differed in crystallinity. Zbadano różnice w powierzchni próbek materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych na bazie wodnego roztworu saletry amonowej wykorzystywanego do produkcji górniczych materiałów wybuchowych oraz roztworu stosowanego w przemyśle nawozów mineralnych (roztwór saletrzano-mocznikowy). Badania topografii oraz morfologii w analizowanych próbkach przeprowadzono, stosując spektroskopię w podczerwieni, dyfrakcję rentgenowską oraz skaningową mikroskopię elektronową. Materiały wybuchowe emulsyjne (MWE) oraz materiały wybuchowe (MW) typu ANFO obecnie są szeroko stosowane w polskim i zagranicznym górnictwie podziemnym i odkrywkowym. MWE są najczęściej układami dyspersyjnymi typu woda w oleju (W/O), w których fazę dyspersyjną stanowi ciecz niepolarna (np. olej napędowy), a fazę zdyspergowaną ciecz polarna (roztwór utleniacza). MWE mogą zawierać nieznaczne ilości związków chemicznych, takich jak np. kwas cytrynowy, mocznik, które podczas wytwarzania matryc umożliwiają uzyskanie właściwego pH. Mała wrażliwość, możliwość modyfikacji gęstości MW, wodoodporność oraz niewielkie stężenie toksycznych tlenków znajdujących się w gazach postrzałowych pozwoliły na zastosowanie MWE jako podstawowego środka strzałowego wykorzystywanego w przemyśle górniczym1, 2). Obecnie do wytworzenia MWE stosowane są wodne roztwory saletry amonowej w formie koncentratu zawierającego ok. 93% azotanu(V) amonu. W produkcji MWE mogą być zastosowane inne związki, np. nawozy saletrzano-mocznikowe, jedynie w przypadku sporządzenia z nich przesyconego roztworu saletry amonowej. Ze względu na właściwości fizykochemiczne MWE (włączając w to m.in. podatność ich składu chemicznego na modyfikacje) materiały te są [...]

Wpływ emulgatorów na trwałość matryc wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych DOI:10.15199/62.2018.4.21


  Matryca materiału wybuchowego emulsyjnego (MWE) jest niewybuchowym produktem pośrednim, który po uczuleniu fizycznym lub chemicznym nabiera właściwości wybuchowych. Niezależnie od typu emulsji (W/O lub O/W), matryca składa się z fazy dyspersyjnej oraz zdyspergowanej. MWE stosowane w górnictwie są najczęściej emulsją typu W/O, której matryca zbudowana jest z wodnego roztworu soli o właściwościach utleniających (azotan(V) amonu) stanowiący fazę nieciągłą oraz paliwa organicznego (faza ciągła). Stabilizację układu W/O uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego emulgatora (wytwarzanie na powierzchni kropli stabilnego amfifilowego filmu) lub innych związków powierzchniowo czynnych. Obecnie najczęściej stosowanym emulgatorem do produkcji matryc MWE jest monooleinian sorbitanu (SPAN-80) lub bezwodnik poliizobutylenobursztynowy (PIBSA)1, 2). W odróżnieniu od innych materiałów wybuchowych (MW) mieszaninowych, MWE wykazują dużą powierzchnię międzyfazową, co pozwala na uzyskanie niemal idealnych warunków detonacji3, 4). Wykazano, że istnieje kilka czynników wpływających na stabilność matrycy typu W/O1). Jednym z najważniejszych jest rodzaj stosowanego emulgatora oraz jego udział w mieszaninie emulgującej5). Właściwości reologiczne MWE stabilizowanych za pomocą różnych typów emulgatorów przedstawiono w pracach6-8). Mudeme i współpr.9) przeprowadzili badanie właściwości reologii MWE stabilizowanych za pomocą PIBSA, połączonego z różnymi typami podstawników. Tian i współpr.2) badali możliwość oznaczenia pozostałości po detonacji 24 różnych preparatów MWE (emulgowanych z zastosowaniem SPAN-80) za pomocą metody chromatografii gazowej2). Wang i współpr.10) badali wpływ emulgatorów na stopień odczulenia MWE. Stwierdzili oni, że ulega on zmniejszeniu wraz ze wzrostem zawartości emulgatora w składzie MW10). W pracach11- 13) stwierdzono, że HLB ma kluczowe znaczenie przy wytwarzaniu stabilnej i trwałej emulsji. Noor El-Din i współpr.11)[...]

Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej DOI:10.15199/62.2019.4.2


  Matryca materiału wybuchowego emulsyjnego jest układem dyspersyjnym typu woda w oleju (W/O), w których fazę dyspersyjną stanowi ciecz niepolarna (np. olej napędowy), zaś fazę zdyspergowaną ciecz polarna (roztwór utleniacza). Dopiero uczulenie (typu fizycznego lub chemicznego) matrycy prowadzi do otrzymania materiału wybuchowego emulsyjnego (MWE), który ze względu na swoje właściwości, obok ANFO, jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów wybuchowych w górnictwie2, 3). W przypadku emulsji W/O, faza zdyspergowana ma postać przesyconego roztworu azotanu(V) amonu, co w przypadku niewłaściwego doboru emulgatorów lub niekorzystnego oddziaływania warunków Two explosive matrix emulsions were prepd. by using a fertilizer or a mixt. of NH4 and Na nitrates(V) and a hydrocarbon oil and studied for group compn. and crystal morphol. by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The products showed improved long-range order. The disappearance of white smudges and an enlargement of the honeycomb structure areas were obsd. Na podstawie analizy wyników przedstawionych w pracy1) zaproponowano nową metodykę otrzymywania matryc emulsji. Otrzymane próbki zbadano pod względem struktury i morfologii stosując spektroskopię w podczerwieni (IR), dyfrakcję rentgenowską (XRD) oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Matryce otrzymane wg nowej procedury wykazały większe aAGH w Krakowie; bInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Andrzej Biessikirskia,*, Łukasz Kuterasińskib, Michał Dworzaka, Józef Pyraa, Michał Twardosza Verification of structure and morphology of explosive matrix obtained from aqueous ammonium nitrate solutions and mixture of ammonium nitrate and aqueous ammonium nitrate solution Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry a[...]

Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych DOI:10.15199/62.2019.6.13


  ANFO (ammonium nitrate fuel oil) jest materiałem wybuchowym (MW), który ze względu na swoje parametry detonacyjne, prostotę wykonania oraz niskie koszty produkcji jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych MW w górnictwie1). Materiał ten uzyskuje się poprzez zmieszanie azotanu(V) amonu z olejem napędowym w danej proporcji masowej przy założeniu zerowego bilansu tlenowego. Założenie zerowego bilansu tlenowego umożliwia otrzymanie najbardziej optymalnych właściwości MW. Badania wpływu wielkości ziarna, gęstości materiału i porowatości na prędkość detonacji były dyskutowane przez2, 3). Ze względu na swoje właściwości ANFO uważane jest za nieidealny materiał wybuchowy4, 5). Miyake i współpr.4) stwierdzili, że nieidealny charakter ANFO charakteryzuje się brakiem możliwości osiągnięcia teoretycznie wyznaczonej prędkości detonacji. Potwierdzają to badania Marandy5) z zakresu wyznaczenia prędkości detonacji, średnicy krytycznej oraz zdolności do wykonania pracy przez materiały amonowo-saletrzane. Wpływ dodatków na właściwości nieidealnych materiałów wybuchowych badany był przez wielu autorów6-11). Maranda i współpr.6, 7) oraz Zygmunt8) badali wpływ proszków aluminiowych na właściwości detonacyjne materiałów wybuchowych. Buczkowski i Zygmunt9) określili wpływ dodatku sproszkowanego dolomitu i gęstości materiału wybuchowego na średnicę krytyczną oraz prędkość detonacji. Dodatkowo stwierdzili, że dodatki dolomitu powodowały uzyskanie niższej temperatury rozkładu, jak również większą wrażliwość MW oraz niższe prędkości detonacji (w przedziale 2000-3000 m/s). Tan i współpr.10) rozważali wpływ chlorku sodu na właściwości materiałów wybuchowych. Han i współpr.11) prowadzili badania wpływu siarczanu(VI) sodu oraz chlorku potasu na rozkład saletry amonowej. Dodatkowo w pracy12) wykazano wpływ reaktywności glinu na parametry detonacyjne mieszanin wybuchowych. 98/6(2019) 929 Mgr inż. Michał DWORZAK - notkę biograficzną i fotografię Autor[...]

 Strona 1