Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Zimon"

ISO 9004:2009 czyli zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces a specyfika małych i średnich organizacji


  Szansą dla mniejszych organizacji jest nawiązywanie współpracy i kooperacji z rzetelnymi dostawcami.Jeszcze stosunkowo niedawno znormalizowane systemy zarządzania jakością były zarezerwowane głownie dla dużych organizacji prowadzących działalność produkcyjną. Jednak wymogi współczesnej gospodarki charakteryzującej się coraz większą złożonością procesów, zmienność otoczenia oraz nasilająca się walka o klienta sprawiają, że wszelkiego typu organizacje (niezależnie od branży, wielkości czy profilu działalności) zmuszone są do dopasowania się do nowych warunków i poszukiwania koncepcji prowadzących do poprawy pozycji konkurencyjnej. Małe i średnie organizacje nie są tu wyjątkiem. Można wręcz postawić tezę, że ich byt uzależniony jest w dużej mierze od zdolności adaptacyjnych do nowych warunków rynkowych oraz doskonalenia wewnętrznych procesów. W związku z tym kierownictwo małych i średnich organizacji coraz częściej decyduje się na implementacje wymagań znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Obecnie najczęściej wdrażanym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. System ten potocznie uznaje się za zbiór wytycznych, których wdrożenie pozwala organizacjom pełniej ukierunkować się na potrzeby klienta, zrozumieć podejście procesowe oraz opracować i doskonalić strukturę systemu zarządzania. Dopełnieniem normy ISO 9001 jest norma ISO 9004:2009 zatytułowana "Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością". Norma ISO 9004 jest w szczególny sposób powiązana z normą modelową ISO 9001. Z jednej strony, normy te oddziałują na siebie, z drugiej zaś są niezależne. Norma ISO 9004 podejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z zarządzaniem jakością uwzględniającym wszystkie zainteresowane strony. Jej zastosowania nie przewidziano do celów certyfikacji, rozwiązań prawnych i zawierania umów . Szczegółowe wymagania zawarte w normach [...]

Model zarządzania jakością w łańcuchu dostaw żywności DOI:10.15199/46.2015.4.2


  Szczególnie istotne w łańcuchu dostaw żywności jest jednolite rozumienie jakości przez wszystkich jego uczestników.Wprowadzenie Nieustający rozwój przemysłu, konkurencji i technologii powoduje, że organizacje chcąc wyróżnić się na rynku jakością oferowanych produktów bądź usług oraz dbałością o potrzeby klienta, muszą dążyć do integracji kluczowych procesów i koncepcji zarządzania. Przyjęcie tej tezy daje podstawy do integracji logistyki z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania jakością. Koncepcje te bowiem służą doskonaleniu wewnętrznych procesów w organizacji i w centrum zainteresowania stawiają potrzeby klienta [17]. Zatem łączenie tych nauk i wdrażanie wypracowanych w ten sposób rozwiązań w łańcuchach dostaw żywności, powinno prowadzić do wzrostu jakości produktów żywnościowych. Założenie to jest zgodne z definicją żywności gwarantowanej jakości, czyli takiej którą otrzymuje się w wyniku wdrożenia systemów zarządzania jakością, w całym cyklu od pozyskiwania surowców, przez proces przetwórczy i dystrybucję aż do konsumenta, co pozwoli uzyskać wyrób o założonych (oczekiwanych) parametrach jakościowych [11 ]. W podobnym tonie wypowiada się M. Wiśniewska i E. Malinowska [15 ] uznając, że jakość i bezpieczeństwo produktu żywnościowego jest wartością zbiorczą. Współtworzą ją zarówno cechy samego produktu kształtowane przez przyjętą technologię i recepturę, jak i czynniki oraz warunki towarzyszące temu kształtowaniu. Zaliczamy do nich metody zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, mechanizmy kontrolne, stosowane standardy oraz znormalizowane systemy oraz koncepcje zarządzania jakością. Stosowanie nowoczesnych filozofii zarządzania jakością w łańcuchach dostaw żywności z pewnością można uznać za drogę w kierunku pełniejszego zaspokojenia wymagań klientów oraz interesariuszy zewnętrznych. Zdaniem P. Blaika [1] koncepcja logistyki, u której podstaw znajduje się podejście systemowe oraz orientacja przepływowa i przekrojowa, [...]

System zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach DOI:10.15199/46.2015.11.1


  Funkcjonowanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach stanowi zarazem interesujący, jak i złożony problem.We współczesnym świecie zmienność jest jedyną rzeczą, która jest stała1. Kierownictwo organizacji chcąc przetrwać w tak niepewnym i dynamicznie rozwijającym się otoczeniu, musi skupić się na poszukiwaniu nowych dróg stymulujących rozwój przedsiębiorstwa. Zdaniem wielu badaczy doskonałą propozycją dla organizacji pragnących doskonalić wewnętrzne procesy zarządzania oraz cechujących się wysoką dbałością o poziom jakości wyrobów oraz potrzeby klienta jest wdrażanie systemów zarządzania jakością według normy ISO 90012. Kilkukrotne nowelizacje i udoskonalenia wymagań normy ISO 9001 sprawiają, że stanowi ona najbardziej znaną i powszechnie akceptowaną serię standardów na świecie. Normy te są z mniejszym lub większym powodzeniem stosowane we wszystkich typach organizacji niezależnie od ich rodzaju, profilu działalności czy wielkości3. Świadczy o tym fakt, że certyfikaty na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 posiada już ponad milion organizacji z całego świata4. Mając na względzie, że wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 to działania dobrowolne, nasuwa się zasadnicze pytanie: skąd taka powszechność certyfikacji na całym świecie? Dokonując przeglądu literatury przedmiotu można przyjąć, że nie ma wyselekcjonowanej grupy przyczyn determinujących wdrażanie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 przez przedsiębiorstwa. Wydaje się, że przyczyny te mogą być różne w zależności od wielu czynników, takich jak gałąź przemysłu, czy region gospodarczy oraz innych o charakterze makro - lub mikroekonomicznym5. Również istotne znaczenie ma typ, wielkość oraz strategia, jaką przyjmuje organizacja wobec wyboru przesłanek i motywów decydujących o wdrożeniu znormalizowanego systemu zarządzania jakością. Poszczególne [...]

Propozycja modelu usprawniającego funkcjonowanie przedsiębiorstw branży chemicznej DOI:10.15199/62.2017.3.2


  Przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży chemicznej, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, coraz częściej zmuszane są do działań zmierzających do zwiększenia efektywności funkcjonowania oraz do wdrażania innowacyjnych rozwiązań1). Wynika to z faktu, że w polskim przemyśle chemicznym znaczna część produktów sprzedażowych to półprodukty wykorzystywane w innych gałęziach przemysłu. Z tego względu przedsiębiorstwa chemiczne powinny dostosować swoje modele biznesowe do aktualnie panujących warunków rynkowych i wytwarzać półprodukty o większej wartości dodanej, które pozwolą umocnić pozycję konkurencyjną2). Celem pracy było przygotowanie modelu adresowanego do przedsiębiorstw chemicznych, którego ideą będzie wykorzystanie efektów synergicznych zachodzących pomiędzy jakością, logistyką a technologią. Przedsiębiorstwa decydujące się na wprowadzenie opracowanego modelu powinny osiągnąć liczne korzyści prowadzące do realizacji kluczowych procesów zarządzania. Założenia do tego modelu zostały opracowane podczas czteromiesięcznego stażu naukowego autora w jednym z największych przedsiębiorstw produkcyjnych na Podkarpaciu. * Adres do korespondencji: Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów, tel.: (17) 865-10-73, tel./fax: (17) 865-10-81, e-mail: zdomin@prz.edu.pl 96/3(2017) 481 Propozycja modelu Główną ideą opracowanego modelu było to, aby był on na tyle ogólny, by mógł być wdrożony w dowolnym przedsiębiorstwie branży chemicznej. Model zaprezentowany na rysunku opiera się na kilkunastu założeniach. I tak, wszystkie kluczowe działania i procesy powinny być podporządkowane wymaganiom klientów wewnętrznych i zewnętrznych, a także uwzglę[...]

Analiza wpływu filozofii TQM na zarządzanie łańcuchem dostaw - przegląd literatury DOI:10.15199/48.2017.6.3


  Wprowadzenie Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, których implementacja wspomaga kompleksową obsługę klienta i pozwala na wytwarzanie produktów spełniających przyjęte standardy1. Wśród różnych metod dedykowanych temu celowi wydaje się, że systemy i koncepcje zarządzania jakością mogą szczególnie skutecznie wspierać procesy zachodzące w łańcuchu dostaw ukierunkowane na doskonalenie obsługi klienta oraz zapewnienie optymalnej jakości produktów2,3. Z poglądem tym zgadzają się H. Kaynak i J. L. Hartley, którzy uznają, że zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szerokie spektrum zagadnień, koncentruje się bowiem na procesach zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na procesach zewnętrznych obejmujących relacje pomiędzy ogniwami w łańcuchu dostaw, a stosowanie koncepcji zarządzania jakością wspiera i doskonali oba te obszary. Teza ta znajduje swoje uzasadnienie w tym, że nadrzędne cele zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zbieżne. Dodatkowo kon- 2 Foster, S. T. 2008. Towards an understanding of supply chain quality management. Journal of operations management, 26(4), 461-467. 3 Kaynak, H., Hartley, J. L. 2008. A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4), 468-489. 21 2017 C z e r w i e c cepcje te wywierają znaczny wpływ na prawidłową realizację procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi klienta4. Należy podkreślić, że doskonalenie tych aspektów jest niezwykle istotne, gdyż efektywny i skuteczny system logistyczny daje gwarancję stabilnego funkcjonowania na rynku5. Ponadto zarządzanie logistyczne oraz TQM są regulatorami procesów przepływu w łańcuchu dostaw i wywołują najczęściej efekt synergiczny przez wzajemne uzupełnianie swego pozytywnego wpływu na skuteczność i efektywność realizacji procesów6. W związku z [...]

Powiązania z dostawcami - integracja i partnerstwo DOI:10.15199/46.2015.2.3


  Powinno się dążyć do pełnego dialogu z klientem oraz szerokiego zakresu interakcji.Jedną z ośmiu fundamentalnych zasad zarządzania jakością jest zasada obustronnych korzystnych powiązań z dostawcami. Sygnalizuje ona potrzebę współpracy z dostawcami w szerszym zakresie, niż wynika to z podstawowych relacji związanych z nabywaniem dóbr. Szeroko zakrojona współpraca prowadzi do tworzenia wartości dodanej przez obie strony . Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem stosowanie się do jej wymogów jest istotne z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze, każda organizacja jest na tyle efektywna i skuteczna na ile efektywny i skuteczny jest łańcuch dostaw, który współtworzy. W związku z tym zacieśnianie więzi w ramach łańcucha dostaw, kooperacja oraz dążenie do trwałego partnerstwa skutkuje zazwyczaj zwiększeniem potencjału wszystkich jego ogniw. Po drugie, prawidłowe funkcjonowanie podsystemu zaopatrzenia ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie kolejnych podsystemów logistycznych oraz na samą jakość wyrobów gotowych . Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że podsystem zaopatrzenia jest pierwszym podsystemem logistycznym, ścisłe powiązanym z kolejnymi. W związku z tym błędy popełnione na etapie zaopatrzenia z pewnością negatywnie wpłyną na prawidłowe funkcjonowanie podsystemu produkcji i dystrybucji. Z poglądem tym zgadza się K. Kowalska , która podkreśla, że podsystem zaopatrzenia stanowi wsparcie dla pozostałych podsystemów, zwłaszcza produkcji. Prawidłowe funkcjonowanie tej sfery wpływa na jakość produktu, poziom logistycz- Sikora T., Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 72. Zimon D., Malindžák D., Application of quality management system on operating cost for small and medium-sized business organizations, TRANSPORT & LOGISTICS nr 28/2013, s. 4. Kowalska K., Logistyka zaopatrzenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 18[...]

Uwarunkowania implementacji systemu ISO 9001 w organizacjach z sektora TSL


  Procedury w systemie jakości mają zmuszać pracowników do upraszczania procesów.Wstęp Istotną konsekwencją przystąpienia Polski do UE był wymóg wprowadzenia restrykcyjnych przepisów wymuszających zmiany sposobu myślenia oraz zarządzania ukierunkowane na wdrożenie w organizacjach standardów europejskich. Zmiany te są szczególnie odczuwalne na rynku usług TSL (Transport-Spedycja- Logistyka), gdzie przestało funkcjonować zarządzanie uniwersalne czy intuicyjne na rzecz zarządzania procesowego, ukierunkowanego na poprawę jakości usług oraz pełne uwzględnienie wymagań klienta. Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw może być wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Zdaniem A. Gazdy jakość i poziom zarządzania jakością są istotnymi elementami międzynarodowej konkurencji, coraz częściej decydującymi o rynkowym sukcesie przedsiębiorstw. Pomocą w przestawieniu się na nowy sposób zarządzania może być implementacja znormalizowanego systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Według J. Dyczkowskiej wdrożenie systemu zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001 w organizacjach z branży TSL ułatwia negocjacje korzystnych warunków kontraktowych, podnosi również siłę negocjacyjną z klientem. Z kolei J. Łunarski uznaje, że znormalizowane systemy zarządzania jakością zawierają zbiór rozwiązań sprzyjających przyśpieszeniu postępu technicznoorganizacyjnego, obniżeniu kosztów wytwarzania oraz eliminacji barier w handlu i funkcjonowaniu na rynkach międzynarodowych. Podkreślić należy jednak, że znormalizowane systemy zarządzania jakością nie są pozbawione wad i nie Gazda A., Model strategii projakościowej w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 5. Dyczkowska J., Konkurencja w sektorze TSL - cena czy jakość?, Logistyka 2012, nr 6, s. 736. Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, Warszawa 2008, s. 256. zawsze są w stanie uwzględ[...]

 Strona 1