Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Majka"

Zastosowanie odpadów do budowy i eksploatacji składowiska

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 lutego 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. z 2009 r. nr 39, poz. 320), wprowadziło zmiany wmożliwościach odzysku odpadów przez wykorzystanie ich do budowy oraz eksploatacji i zamykania składowisk odpadów. Rozporządzenie to zmienia szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, a także ogranicza możliwości odzysku odpadów na składowiskach, szczególnie tych, które nie są obojętne dla środowiska. Jako przykład wymienić można dyskwalifikację frakcji podsitowej zmechanicznej obróbki odpadó[...]

Zmiany przepisów dotyczących oceny stanu technicznego materiałów zawierających azbest

Czytaj za darmo! »

Azbest stanowi duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego, dlatego też powinien podlegać sukcesywnej eliminacji. Zgodnie z krajowymi przepisami wyroby zawierające azbest dopuszcza się do użytkowania nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r., przy czym należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli i oceny stanu tych wyrobów. Wzór oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest określa rozporządzenieMinistraGospodarki z 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwaniawyrobówzawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. nr 162, poz. 1089). Obowiązki właściciela i użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli stanu technicznego wyrobów zawierających azbest. Celem tej oceny jest kwalifikacja wyrobów do dalszego ich użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych. Wyroby zawierające azbest, na podstawie przyznanej punktacji, kwalifikowane są do jednej z trzech kategorii działań: ● stopień pilności I - wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie - ocena od 120 [...]

Stosowanie żużli stalowniczych w budownictwie drogowym


  Żużle stanowią produkty uboczne (odpady) w procesach metalurgicznych, w tymtakże w hutnictwie żelaza i stali. Żużle wielkopiecowe powstają na skutek stopienia skały płonnej, topników, rudy żelaza i popiołu koksu w wielkim piecu, natomiast żużle stalownicze w procesie wytapiania stali. Żużle te przypominają z wyglądu bazalt,mają dużą gęstość właściwą i objętościową, dużą wytrzymałość na ściskanie i szorstkość oraz niską nasiąkliwość. Żużle stalownicze mają strukturę chropowatą, sześcienną i kanciastą, dzięki czemu mogą być stosowane w budownictwie drogowym. Klasyfikacja odpadów żużlowych Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206) dokonano klasyfikacji odpadówżużlowych (tabela). Pomimo tak wielu rodzajów żużli powstających w procesach metalurgicznych, tylko niektóre z nich, m.in. żużle z procesó[...]

 Strona 1