Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SOLAK"

Wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę zabezpieczeń linii przesyłowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wpływ nasycania się przekładników prądowych na pracę podstawowych zabezpieczeń linii przesyłowych, tj. zabezpieczenia odległościowego, różnicowoprądowego, porównawczofazowego oraz zerowoprądowego. Przedstawiono zachowanie się członów decyzyjnych przekaźników w sytuacji, kiedy wejściowy sygnał prądowy będzie zniekształcony na skutek nasycenia się rdzenia ferromagnetycznego przekładnika prądowego. Omawiane zabezpieczenia przetestowano na sygnałach zwarciowych wygenerowanych w programie ATP-EMTP. Abstract. In this paper the impact of current transformers saturation on operation of basic protections for transmission lines, i.e. distance protection, current differential, phase comparison and zero-sequence current is presented. It is shown how decision units of the relays behave when input current signal is distorted as a result of saturation of ferromagnetic core of current transformers. Discussed protections have been tested with the signals generated using ATP-EMTP program. (The impact of current transformers saturation on operation of transmission lines protection relays). Słowa kluczowe: zabezpieczenia linii przesyłowych, nasycanie się przekładnika prądowego, zwarcie, ATP-EMTP. Keywords: protection of transmission lines, current transformer saturation, fault, ATP-EMTP. Wstęp Zabezpieczenia linii przesyłowych zasilane są sygnałami prądowymi, które pochodzą z przekładników prądowych. W dużej mierze na decyzje podejmowane przez zabezpieczenie podczas zwarć ma wpływ jakość prądu wtórnego przekładników. Dlatego od przekładników prądowych stosowanych w automatyce zabezpieczeniowej wymagana jest poprawna transformacja w szerokim zakresie wartości prądu pierwotnego. Zakres poprawnej transformacji przekładnika zabezpieczeniowego określa znamionowy prąd graniczny IpG, który jest odpowiednią krotnością prądu pierwotnego Ipn, przy którym błąd całkowity przekładnika obciążonego znamionowo osiąga wartość 5% lub 10%. Krotn[...]

Modelowanie i analiza zabezpieczenia różnicowego linii przesyłowych dwutorowych DOI:10.15199/74.2016.12.10


  W artykule zaprezentowano analizę działania zabezpieczenia różnicowego linii przesyłowych dwutorowych dla różnych sytuacji zwarciowych. Testowanie zabezpieczenia różnicowego przeprowadzono dla przypadków zwarć wewnętrznych oraz dla zwarć zewnętrznych. Na podstawie otrzymanych wyników testowania dokonano oceny. Stwierdzono, że istnieje potrzeba zaproponowania nowego/dodatkowego algorytmu dla linii dwutorowych.Zabezpieczenie różnicowoprądowe jest jednym z pierwszych przekaźników, który został opracowany i wprowadzany do użytku. Jego główną zaletą jest niezawodne i szybkie wykrywanie wszystkich zwarć wewnętrznych. W związku z tym stosuje się go do ochrony różnych elementów systemu elektroenergetycznego, tj.: transformatorów mocy, generatorów, szyn zbiorczych oraz linii przesyłowych. Strefa działania zabezpieczenia różnicowoprądowego obejmuje tylko chroniony obiekt, co oznacza, że przekaźnik powinien zadziałać tylko dla zwarć wewnątrz chronionej strefy, natomiast wszystkie zewnętrzne zakłócenia powinny być blokowane. Podstawą działania kryterium różnicowoprądowego (zgodnie z I prawem Kirchhoffa) jest porównywanie ze sobą chwilowych wartości prądów z końców chronionej strefy [1, 2]. Cyfrowa wersja zabezpieczenia różnicowoprądowego może być z powodzeniem stosowana do ochrony linii przesyłowych nawet o znacznych długościach. Zabezpieczenie to wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak łącza światłowodowe do przesyłu informacji z obu końców chronionej strefy, a do synchronizacji próbkowania wykorzystuje system GPS lub synchronizację analityczną [2]. Stabilizowane zabezpieczenie różnicowe linii przesyłowej w wersji cyfrowej charakteryzuje się zadowalającą niezawodnością i pewnością działania dla większości przypadków zwarciowych. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że w specyficznych warunkach zabezpieczenie różnicowe linii może działać niezadowalająco. Dlatego ważne jest, aby przetestować zabezpieczenie dla jak [...]

Non-linear load model for the local stability studies

Czytaj za darmo! »

This paper presents the non-linear load model which can be used to study the local stability of the power system node. There have been shown the initial assumptions and implemented functions. Model based on Thevenin theory allows to present set part of the power system as voltage source and series impedance. This approach lets perform simple analysis of the influence of the voltage regulation on the local stability margin. In addition prepared program can also plot PU, QU, SU and load curves for the graphical representation of the node condition. Streszczenie. Artykuł prezentuje nieliniowy model obciążenia wykorzystany do badania stabilności lokalnej węzłów systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono założenia wstępne oraz realizowane funkcje. Model bazując na teorii Thevenina pozwala zadany fragment systemu, zamodelować jako źródło oraz impedancję systemową. Podejście takie umożliwia przeprowadzenie prostej analizy wpływu regulacji napięcia na wartość zapasu stabilności. Program umożliwia również wykreślanie krzywych nosowych i krzywych typu obciążenia w celu graficznego przedstawienia stanu węzła. (Nieliniowy model obciążenia wykorzystany do badania stabilności lokalnej). Keywords: non-linear load model, local stability, Thevenin equivalent, voltage regulation. Słowa kluczowe: nieliniowy model obciążenia, stabilność lokalna, ekwiwalent Thevenina, regulacja napięcia. Introduction In the analysis of the power system safety, there are two basic factors: global and local stability. Local stability is also called voltage stability. Global stability is associated with a pair of values: active power P - frequency f, while the local stability: reactive power Q - node voltage U [1]. Studies of these factors can be determined using power flow analysis. To perform this there should be prepared entire power system model. This approach is not suitable for using in protection and automation devices installed in substations. Global stability relat[...]

 Strona 1