Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej BLUSZCZ"

Nowe metody stymulacji optycznej dla czytnika TL/OSL Jupiter DOI:

Czytaj za darmo! »

Optycznie stymulowaną luminescencję (OSL) obserwujemy w napromieniowanych izolatorach lub półprzewodnikach poddanych działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność OSL jest zwykle proporcjonalna do zaabsorbowanej dawki promieniowania. Z tego powodu metoda OSL stosowana jest często w dozymetrii promieniowania jonizującego oraz datowaniu w archeologii i geologii. Charakterystyki OSL mogą dostarczyć też informacji na temat parametrów pułapek i centrów rekombinacji materiału. Najczęściej stosowaną metodą stymulacji optycznej jest stymulacja światłem ciągłym w zakresie od kilku do kilkunastu sekund. W niedawno opracowanym czytniku TL/OSL Jupiter przewidziano kilka nowych metod stymulacji. Umożliwiają one m.in. wyznaczenie charakterystyki długożyciowej detektora oraz energii aktywacji pułapek. Abstract. Optically stimulated luminescence (OSL) is observed in irradiated insulators or semiconductors exposed to light of the appropriate energy. OSL Intensity is normally proportional to the dose of absorbed radiation. For this reason OSL method is often used in radiation dosimetry and dating in archeology and geology. OSL characteristics might also provide information about the parameters of traps and recombination centers of the material. The most common method of optical stimulation is the stimulation by continuous light in the range from a few to several seconds. The recently developed TL/OSL reader Jupiter provides several new methods of stimulation. They allow, among others, determination of long-lived characteristics of a detector and the activation energy of traps. (New methods of optical stimulation for Jupiter TL/OSL reader). Słowa kluczowe: optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), dozymetria luminescencyjna, pułapki nośników ładunku, centra rekombinacji. Keywords: optically stimulated luminescence (OSL), thermoluminescence (TL), luminescence dosimetry, trap charge carriers, recombination centers. Wprowadzeni[...]

 Strona 1