Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz ZIGLER"

Powłoki ochronne na przerobionych plastycznie stopach magnezu


  W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenę efektywności zastosowanych przemysłowych powłok ochronnych do zabez- pieczania powierzchni przerobionych plastycznie stopów magnezu przed erozją i korozją. Zakres badań obejmował wytwarzanie powłok akrylowych, poliuretanowych oraz polimerowo-ceramicznych na wybranych stopach magnezu w warunkach przemysłowych, próby przemy- słowe twardości i przyczepności otrzymanych systemów ochronnych, badania makrostruktury otrzymanych systemów ochronnych, badania odporności na zużycie erozyjne. Stwierdzono, że polimerowo-ceramiczne, akrylowe i poliuretanowe systemy ochronne stanowią prawidłowe zabezpieczenie korozyjno-erozyjne przerobionych plastycznie stopów magnezu. The study presents the results of tests aimed at efficiency evaluation of applied industrial protective coating for surface protection of magnesium alloy after plastic working against erosion and corrosion. The tests included creation of acrylic, polyurethane and polymer-ceramic coatings on selected magnesium alloys under industrial conditions, hardness and adherence industrial tests of created protective systems, tests of macrostructure of created protective systems, tests of resistance to erosive wear. It was proved that polymer-ceramic, acrylic and polyurethane protective systems form proper anti-corrosion and erosion protection of magnesium alloys after plastic working. Słowa kluczowe: przerobione plastycznie stopy magnezu, powłoki ochronne, odporność na korozję, erozja Key words: magnesium alloys after plastic working, protective coating, corrosion resistance, erosion.Wprowadzenie. Do głównych czynników odpo- wiadających za zużycie materiałów zalicza się oddzia- ływanie erozyjne powstałe w efekcie mechanicznego wpływu środowiska na materiał oraz oddziaływanie środowisk agresywnych powodujących zmiany koro- zyjne w materiale. W przypadku stopów magnezu istot- nym problemem jest wysoka reaktywność magnezu w większości środowisk[...]

 Strona 1