Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA WOJTYNA"

CHARAKTERYSTYKA MIKROSTRUKTURY KSZTAŁTOWNIKÓW PŁASKICH WYCISKANYCH Z WYSOKOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.26


  Materiałem do badań były kształtowniki płaskie wyciskane z wysokoskładnikowych stopów AlMg w gatunkach 5754 (3,5 % Mg), 5083 (4,5 % Mg) i 5019 (5,5 % Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, przy użyciu matryc 2-otworowych. Analizowano mikrostrukturę i twardość stopów w stanie odlewanym, po homogenizacji oraz po wyciskaniu. W materiale odlewanym na granicach ziaren zidentyfikowano rozwidlone wydzielenia będące prawdopodobnie eutektyką, średnia średnica ziaren dla wszystkich analizowanych stopów była porównywalna i wynosiła około 120 μm. Homogenizacja skutkowała rozdrobnieniem ziaren analizowanych stopów do poziomu ok. 100 μm oraz rozpadem dużych lokujących się na granicach wydzieleń. Dodatkowo wewnątrz ziaren obserwowano drobne wydzielenia, których ilość wzrastała ze zwiększeniem zawartości magnezu w stopie. Po wyciskaniu w mikrostrukturze stopów obserwowano niemal równoosiowe ziarna oraz pasmowo ułożone wydzielenia. Nie stwierdzono zmian poziomu twardości po homogenizacji w stosunku do materiału odlewanego. Twardość wzrasta wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopach. Za wyjątkiem kształtowników wyciskanych ze stopu 5083, twardość jest porównywalna do materiału odlewanego i po homogenizacji. Stwierdzono znaczne rozdrobnienie mikrostruktury po procesie wyciskania, średnia średnica ziarna analizowanych kształtowników wynosi 24÷55 μm. Słowa kluczowe: stopy AlMg, mikrostruktura, twardość, wyciskanie MICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION OF EXTRUDED FLAT SECTIONS FROM HIGH-COMPONENT AlMg ALLOYS The material for research were flat sections extruded from high-component AlMg alloys 5754 (3.5 % Mg), 5083 (4.5 % Mg) and 5019 (5.5 % Mg) on the semi-industrial 500 T hydraulic press by using 2-holes dies. Microstructure and hardness of the alloys were analyzed — in the state as cast, after homogenization and after extrusion. In the as cast material at the grain boundaries, probably the eutectic phases are formed, [...]

WPŁYW TEMPERATURY KSZTAŁTOWANIA PLASTYCZNEGO I SPOSOBU CHŁODZENIA PODCZAS PRZESYCANIA NA TWARDOŚĆ STOPU 6082 DOI:10.15199/67.2016.4.2


  W pracy poddano ocenie przygotowanie wlewka ze stopu aluminium w gatunku 6082, do przesycania bezpośrednio z temperatury kształtowania, na drodze homogenizacji przemysłowej. Określono również wpływ temperatury odkształcenia i sposobu studzenia podczas przesycania na twardość stopu po starzeniu sztucznym. W pierwszym etapie badań wlewek w stanie po odlaniu i po homogenizacji poddano badaniom mikrostruktury oraz testom kalorymetrycznym. Stwierdzono, że nierównowagowe składniki struktury zostały całkowicie rozpuszczone podczas wyżarzania ujednorodniającego. W czasie chłodzenia z temperatury homogenizacji główne składniki umacniające Mg i Si zostały wydzielone głównie w postaci bardzo drobnych cząstek o wielkości do 0,5 μm. W drugim etapie, materiał poddano ściskaniu w temperaturze 500 i 540oC i przesycano bezpośrednio z temperatury kształtowania w wodzie i w powietrzu. Po ściskaniu w temperaturze 540oC, przesyceniu w wodzie i starzeniu uzyskano wysoką twardość stopu, wynoszącą 119 HV2. Po odkształceniu w temperaturze 500oC, uzyskano twardość 108 HV2, typową dla wyrobów wyciskanych w stanie T6. W przypadku chłodzenia stopu z temperatury kształtowania w powietrzu po starzeniu zanotowano wartości twardości niższe o ok. 15% w stosunku do materiału chłodzonego w wodzie. Słowa kluczowe: stop 6082, homogenizacja wlewków, przesycanie z temperatury kształtowania plastycznego Eff ect of hot working temperature and cool ing MANNER during quenching on hardness of 6082 allo y In the paper, the preparation of 6082 alloy billet, to solution heat treatment directly from the hot working temperature, by industrial homogenization, was evaluated. The effect of hot working temperature and quenching manner on hardness after ageing was also analysed. In the first stage, the billet in as-cast state and after homogenization in industrial conditions was subjected to microstructure investigations and DSC tests. It was found that during homogenization, unequilibrium[...]

WPŁYW ZAWARTOŚCI Mg NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 5xxx WYTWARZANYCH NA DRODZE WYCISKANIA ZGRZEWAJĄCEGO DOI:10.15199/67.2016.6.3


  Materiałem do badań były kształtowniki ze zgrzewem wyciskane z wysokoskładnikowych stopów serii 5xxx w gatunkach 5754 (3,5% Mg), 5083 (4,5% Mg) i 5019 (5,5% Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 5 MN, przy użyciu 2-otworowej matrycy mostkowo-komorowej specjalnej konstrukcji. Proces wyciskania prowadzono przy zmiennych parametrach prędkościowo-temperaturowych. Analizowano własności mechaniczne i mikrostrukturę kształtowników oraz jakość otrzymanych połączeń. Wyniki prób rozciągania badanych kształtowników wykazały obniżenie jakości powstałych zgrzewów przy wzroście zawartości Mg w stopie. Obserwacje mikrostruktury ujawniły zróżnicowanie wielkości ziaren pomiędzy obszarem zgrzewu i poza nim w przypadku kształtownika ze stopu 5083. Słowa kluczowe: kształtowniki, stopy 5xxx, wyciskanie, mikrostruktura, własności mechaniczne, zgrzewalność INFLUENCE OF Mg CONTENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF PRODUCTS FROM 5xxx SERIES ALUMINIUM ALLOYS PRODUCED BY EXTRUSION WELDING The flat bars with longitudinal welds were extruded from high-alloyed 5xxx series alloys, 5754 (3.5% Mg), 5083 (4.5% Mg) and 5019 (5.5% Mg) on the semi-industrial 5 MN hydraulic press, using special construction of 2-holes bridge die. The extrusion process was carried out at variable temperature- velocity parameters. The mechanical properties as well as microstructure of obtained bars were investigated and the quality of welds was analyzed. The results of tensile test showed a decrease in the quality of the welds with an increase of Mg content in the alloy. The microstructure observations on 5083 alloy revealed differences in grain size between weld area and regions outside of it. Keywords: profiles, 5xxx alloys, extrusion, microstructure, mechanical properties, weldability.Wprowadzenie Wyroby wyciskane ze stopów serii 5xxx mogą osiągać wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą nawet 300 MPa [1, 7]. Wraz ze wzrostem zawartości magnezu w stopie, własności wytrzymałościowe ro[...]

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WYROBÓW O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH WYCISKANYCH ZE STOPÓW AlMg O WYSOKICH ZAWARTOŚCIACH Mg DOI:10.15199/67.2016.5.1


  Materiałem do badań były kształtowniki o różnej geometrii wyciskane z wysokoskładnikowych stopów AlMg w gatunkach 5754 (3,5% Mg), 5083 (4,5% Mg) i 5019 (5,5% Mg) na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, przy użyciu matryc 2-otworowych. Analizowano mikrostrukturę i właściwości kształtowników po wyciskaniu. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań stopów w stanie surowym i po homogenizacji. Wyniki obserwacji mikrostruktury kształtowników w większości przypadków wykazały występowanie niemal równoosiowych zrekrystalizowanych ziaren, a badania właściwości wytrzymałościowych dowiodły wysokiego poziomu umocnienia, przy jednoczesnej wysokiej plastyczności na poziomie 20-26%. Poziom właściwości wytrzymałościowych uzależniony jest od gatunku stopu i wzrasta ze wzrostem zawartości magnezu w stopie. Słowa kluczowe: wysokomagnezowe stopy AlMg, mikrostruktura, właściwości wytrzymałościowe, wyciskanie MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES CHARACTERIZATION OF EXTRUDED SECTIONS WITH DIFFERENT SHAPES FROM AlMg ALLOYS WITH HIGH Mg CONTENTS The material for research were sections extruded from high-component AlMg alloys 5754 (3.5% Mg), 5083 (4.5% Mg) and 5019 (5.5% Mg) on the semi-industrial 500 T hydraulic press by using 2-holes dies. Microstructure and mechanical properties of the alloys were analyzed - in the state as cast, after homogenization and after extrusion. The results of the microstructure observation of sections in most cases showed the occurrence of almost equiaxial recrystallized grains. Mechanical properties investigations show the high level of strengthening and high plasticity at the level of 20-26%. The level of tensile properties is dependent on the chemical composition of the alloy and increases with increasing magnesium content of the alloy.Wprowadzenie Stopy aluminium serii 5xxx (tzw. hydronalia) charakteryzują się największą wytrzymałością pośród stopów aluminium nieobrabianych cieplnie. Graniczna rozpuszczalność magnezu w alumini[...]

WYCISKANIE CIENKOŚCIENNYCH KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPU 6082 W STANIE T5 PRZEZ MATRYCE MOSTKOWO-KOMOROWE DOI:10.15199/67.2015.10.8


  W pracy przeprowadzono badania procesu wyciskania średnio-wytrzymałych stopów AlMgSi w stanie T5. Celem badań było określenie wpływu zawartości głównych składników stopowych Mg i Si (oraz dodatkowo Cr), na strukturę wlewków, odkształcalność stopów podczas wyciskania oraz strukturę i własności mechaniczne kształtowników ze zgrzewem. Próby wyciskania kształtowników ze stopu aluminium w gatunku 6082 grubości ścianki 1,0 i 1,5 mm przeprowadzono na półprzemysłowej prasie hydraulicznej o nacisku 500 T, wyposażonej w system chłodzenia wyrobu, przy użyciu matryc mostkowo-komorowych. Analizowano mikrostrukturę stopu 6082 o zmiennym składzie chemicznym — w stanie odlewanym, po homogenizacji i po wyciskaniu z jednoczesnym przesycaniem na wybiegu prasy. Wyznaczono prędkość wypływu metalu z otworu matrycy, w zależności od składu chemicznego stopu i grubości ścianki kształtownika. Analizowano jakość zgrzewów w wyrobie, w powiązaniu ze składem chemicznym stopu i prędkościowo-temperaturowymi warunkami wyciskania, w kontekście możliwości wytworzenia wysokowytrzymałego złącza. Słowa kluczowe: wyciskanie, stop 6082, odkształcalność, wytrzymałość zgrzewu EXTRUSION OF THIN-WALLED SECTIONS FROM 6082 ALLOY IN T5 TEMPER THROUGH PORTHOLE DIES The investigation on extrusion of middle-strength AlMgSi alloys in T5 temper were performed. The aim of the research was to determine the influence of Mg and Si content (and additionally Cr) on microstructure of billets, deformability of the alloys in extrusion process and on microstructure and mechanical properties of the extruded profiles with seem welds. The tests of extrusion were carried out on semi-industrial hydraulic press of 5MN capacity, equipped with the cooling system on the run-out table. The porthole die were used to extrude flat sections of 1 mm and 1.5 mm in thickness. The microstructure of the alloy was examined using different alloy chemical composition in as cast state and after extrusion with soluti[...]

WYCISKANIE CIENKOŚCIENNYCH RUR OWALNYCH ZE STOPU AlMgSi W GATUNKU 6082 DOI:10.15199/67.2016.1.2


  W artykule zaproponowano rozwiązania materiałowo-technologiczne dotyczące wysoko-składnikowych stopów z układu AlMgSi, które w praktyce technologicznej wyciska się na matrycach mostkowo-komorowych, jednak barierą jest obecnie wytworzenie kształtowników o grubości ścianki poniżej 1,4÷1,5 mm i minimalnej wytrzymałości na rozciąganie powyżej 300 MPa. Przeprowadzono przemysłowe próby wyciskania cienkościennych rur owalnych ze stopu AlMgSi w gatunku 6082 z jednoczesnym chłodzeniem wyrobu na wybiegu prasy. Użyto prasy hydraulicznej poziomej 1800 T i oryginalnego rozwiązania konstrukcyjnego matrycy mostkowo-komorowej 6-otworowej. Celem badań było określenie parametrów prędkościowo- temperaturowych procesu wyciskania i maksymalnej dopuszczalnej prędkości wypływu metalu z otworu matrycy V1max, będącej wskaźnikiem odkształcalności materiału, rzutującym na wydajność produkcji. Analizowano wielkość siły wyciskania oraz własności mechaniczne i dokładność wymiarów rur wyciskanych na stan T5. Ponadto, analizowano mikrostrukturę stopów w stanie odlewanym oraz po homogenizacji. Słowa kluczowe: stopy AlMgSi, mikrostruktura, wyciskanie, odkształcalność EXTRUSION OF THIN-WALLED OVAL TUBES FROM 6082 ALUMINIUM ALLOY In the work material and technological solution are proposed concerned AlMgSi alloys of high content of components, which are extruded through the porthole dies. Production of thin walled profiles from these alloys is limited to thickness of about 1.4÷1.5 mm and tensile strength below 300 MPa. The industrial tests of extrusion of thin-walled oval shaped tubes from the 6082 alloy with heat treatment on the press were carried out. The 18MN horizontal press and original design of six-hole porthole die were used in experiments. The aim of the test was to determine the speed - temperatures conditions of the extrusion process and maximal exit speed from the die orifice, which is assumed to be the extrudability measure. The extrusion load, mechanical prop[...]

 Strona 1