Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD B. PĘCHERSKI"

PRÓBA ROZSZERZENIA KRYTERIUM ENERGETYCZNEGO RYCHLEWSKIEGO W ZASTOSOWANIU DO OCENY WYTĘŻENIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW ANIZOTROPOWYCH Z ASYMETRIĄ ZAKRESU SPRĘŻYSTEGO

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest zastosowanie energetycznego kryterium osiągnięcia sprężystych stanów granicznych do oceny wytężenia w anizotropowych materiałach. Rozpatrywane zagadnienia dotyczą anizotropowych materiałów liniowo‐sprężystych w płaskim stanie naprężenia. Wykorzystano teorię sprężystych stanów własnych określonych przez symetrię tensorów sprężystości Hooke’a (tensorów podatności i sztywności) oraz interpretację energetyczną kryterium stanów granicznych dla anizotropowych ciał liniowo‐sprężystych sformułowaną przez Jana Rychlewskiego w pracach [1, 2]. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dla tektury [3, 4], pianki syntetycznej [5] oraz rezultaty atomowych obliczeń numerycznych symulujących deformację materiałów amorficznych [6]. Wspólną cechą wymienionych mate[...]

PROPOZYCJA NOWEGO KRYTERIUM PLASTYCZNOŚCI DLA BLACH ORTOTROPOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ASYMETRII ZAKRESU SPRĘŻYSTEGO


  W artykule przedstawiono propozycję nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych wykazujących różnicę wy-trzymałości przy rozciąganiu i ściskaniu. Nowe kryterium bazuje na energetycznym warunku stanu granicznego dla mate-riałów anizotropowych zaproponowanym przez Rychlewskiego [2] i łączy się z wprowadzoną przez Burzyńskiego [3] kon-cepcją zależnych od charakteru stanu naprężenia funkcji określających udział poszczególnych składników rozkładu głównego gęstości energii sprężystej w całkowitej mierze wytężenia materiału. Podano specyfikację kryterium dla wszystkich płaskich symetrii sprężystych. Zaprezentowano ogólną metodę pozyskiwania danych niezbędnych do wyznaczenia parametrów kry-terium na podstawie wyników prostych prób wytrzymałościowych - rozciągania, ściskania i ścinania. Wskazano na szcze-gólne konsekwencje w opisie deformacji plastycznej blach w przypadku przyjęcia prawa płynięcia plastycznego stowarzy-szonego z zaprezentowanym warunkiem plastyczności. Słowa kluczowe: blachy walcowane, anizotropia, asymetria zakresu sprężystego, kryterium plastyczności, hipotezy wytężenia PROPOSITION OF A NEW YIELD CRITERION FOR ORTHOTROPIC METAL SHEETS ACCOUNTING FOR ASYMMETRY OF ELASTIC RANGE A new proposition of a yield criterion for orthotropic metal sheets exhibiting the strength‐differential effect is presented in the paper. New criterion is based on the energetic limit condition for anisotropic bodies proposed by Rychlewski [2]. It is ex‐tended by introduction of a concept of stress state dependent functions defining the contribution of each component of the main elastic energy density decomposition to the total measure of material effort — the concept which was first intro‐duced by Burzyński [3]. Criterion specification for all plane elastic symmetries is given. General method of acquiring the da‐ta which are necessary for determination of the criterion parameters basing o[...]

 Strona 1