Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Murawski"

Zastosowanie współczynników predykcji liniowej do kwalifikacji zdrowych i chorych na zapalenie zatok obocznych nosa w oparciu o termogramy twarzy

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki prac nad zastosowaniem współczynników LPC do kwalifikacji osób zdrowych i chorych na zapalenie zatok w oparciu o automatyczną analizę rozkładu temperatury na powierzchni twarzy. Wskazuje, że możliwym jest skuteczne ich wykorzystanie a tym samym zaimplementowanie algorytmu w sprzęcie pomiarowym jakim jest kamera termowizyjna. Abstract. The paper presents the results of the use of LPC coefficients for the qualification of healthy and sick for sinusitis patients based on automatic analysis of temperature distribution on the surface of the face. Shows that it is possible to use them effectively and thus the algorithm could be implemented in a hardware as an addition method for a measuring in clinical practice (Use of Linear Predictive Coding coefficients for the qualification of healthy people and patients with sinusitis based on facial thermograms). Słowa kluczowe: LPC, termografia, klasyfikacja, zapalenie zatok Keywords: LPC, Thermography, qualification, sinusitis Wprowadzenie Standardową techniką pomiaru temperatury ciała człowieka jest wykorzystanie termometru dotykowego. Technika ta, będąc prostą i tanią, pozwala jedynie na pomiar punktowej wartości temperatury określając również temperaturę wewnętrzną organizmu. Nie jest możliwe wykorzystanie tej techniki do wykonania analizy rozkładu wartości temperatury na powierzchni ciała człowieka, dla znalezienia ognisk charakteryzujących się wzrostem temperatury, jak obserwuje się w stanach zapalnych np. zapalenia zatok obocznych nosa [1, 2, 3, 4]. W tym zakresie pomocnym staje się zastosowanie kamer termowizyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego [5, 6]. Oprogramowanie to, przetwarzając dane zgodnie z przyjętymi algorytmami pozwa[...]

Obrazowanie termograficzne w rozpoznawaniu chorób DOI:


  Obrazowanie termograficzne jest jednym z obszarów badań, znajdujących swoje zastosowanie również w diagnostyce medycznej. Jest ono szczególnie atrakcyjne, jako badanie nieinwazyjne, które może być wykonywane wielokrotnie. Zastosowanie obrazowania termograficznego jest jednak ograniczone wobec faktu, iż ocena wyniku badania wciąż jeszcze często polega na ocenie jakościowej, zamiast ilościowej, najlepiej automatycznej. W artykule przedstawiono rys historyczny termografii, a także wskazano obszary medycyny, w których próby diagnozowania termograficznego są czynione.PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE W ZAKRESIE PODCZERWONYM zostało odkryte w 1800 r. przez angielskiego astronoma Johna Williama Herschela (1738 - 1822). Zauważył on, że termometr umieszczony poza czerwoną granicą widma widzialnego rozszczepionego w pryzmacie (rys. 1) wskazuje wyższe wartości temperatury niż termometr umieszczony w widzialnym zakresie widma. Wynikało z tego, że oko człowieka reaguje tylko na cześć spektralnego zakresu promieniowania Słońca oraz że z obszarem czerwieni widzialnej łączy się obszar promieniowania niewidzialnego. Obszar ten Herschel nazwał "niewidzialnym widmem termometrycznym" (ang. invisible thermometrical spectrum), a nowo odkryte promieniowanie "ciemnym ciepłem" lub "promieniami niewidzialnymi" (ang. invisible rays) [1].tego promieniowania zależy od temperatury emitującej je powierzchni. Prace w tym obszarze kontynuował jego syn, Wiliam Herschel (1792-1871), który po raz pierwszy użył pojęcia "termogram" dla określenia graficznego zobrazowania rozkładu wartości temperatury na powierzchni obiektu (rys. 2) [2].Mimo że od odkrycia tego promieniowania minęło ponad 200 lat, a sposób pozyskania termogramu zmienił się z rozwojem technologii, to pojęcie "termogram" wciąż oznacza graficzne odwzorowanie wartości temperatury w formie skali barwnej. Termogram jako wynik badania termograficz[...]

Problemy numerycznego modelowania procesu walcowania blach


  W pracy przedstawiono problemy modelowania numerycznego procesu walcowania blach bimetalowych złożonych z metali nieżelaznych (Ti -Ni). Do badań numerycznych zastosowano program komputerowy Forge 2008, którego obliczenia bazują na metodzie elementów skoń- czonych. Badania komputerowe przeprowadzono dla trzech wartości gniotów względnych e=10%, 15% i 20% w temperaturze t = 20 °C. The paper presents the problem of numerical modelling of the process of rolling bimetallic plate composed of non-ferrous metals (Ti-Ni). A computer program Forge 2008 has been used in the research, whose calculations are based on the finite element method. Subsequently, an experimental verification of the numerical calculations has been conducted. Computer tests were performed for three values of relative rolling reduction e= 10%, 15% and 20% at the temperature t = 20 °C. Słowa kluczowe: blacha bimetalowa, modelowanie numeryczne, walcowanie Key words: bimetallic plates, numerical modelling, rolling process.1. Wprowadzenie. Większe wymagania stawiane współczesnym urządzeniom oraz konieczność obniża- nia kosztów produktów, przy wymaganiach związanych z wydłużaniem ich bezawaryjnych okresów eksploata- cji, zmusza do stosowania coraz lepszych materiałów konstrukcyjnych. W wielu gałęziach przemysłu takich, jak przemysł energetyczny, paliwowy, chemiczny, spo- żywczy czy elektromaszynowy poszukiwane są mate- riały o specjalnych właściwościach. Blachy i taśmy platerowane dwu- i trójwarstwowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, zastępu- jąc najczęściej drogie materiały jednorodne w wielu konstrukcjach, maszynach i urządzeniach. Na wytwa- rzanie blach bimetalowych składają się głównie dwa etapy. Pierwszym z nich jest proces łączenia metali. Połączenie warstw można uzyskać różnymi metodami, z których na szczególną uwagę, ze względu na dobre własności złącza zasługuje zgrzewanie wybuchowe [1÷4]. Metodą zgrzewania wybuchowego można uzy- skać wysoką jakość połąc[...]

Ocena przydatności podgrzewanych materacy w utrzymaniu bilansu cieplnego u chorych poddanych długotrwałej operacji DOI:10.15199/48.2015.03.09

Czytaj za darmo! »

Celem badania było ocena przydatności podgrzewanych materacy u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu. Do badania zakwalifikowano 52 pacjentów powyżej 50 roku życia, z wskaźnikiem BMI poniżej 30. Badanie przeprowadzono w dwóch grupach z włączonym i wyłączonym podgrzewaniem. Zaobserwowano znaczny wzrost temperatury materaca nieogrzewanego podczas znieczulenia, od 30,3+-1,42 st. C do 32,65+-0,51 st. C po 1 godzinie 45 minutach znieczulenia co u tych pacjentów świadczy o dużym udziale tej drogi utraty ciepła. Abstract. The research aim was to exam usefulness of heated mattresses for patients under general anesthesia. 52 Patients being over 50 years old, under 30 BMI were included. The patients were divided into two groups, with and without heated mattress. Considerable growth of unheated mattress temperature was observed while anesthesia, from 30,39[...]

ELEKTROMAGNETYCZNE TECHNIKI TERAPEUTYCZNE DOI:10.15199/59.2015.4.102


  W pracy przedstawione zostały główne obszary terapeutyczne (terapia narządu ruchu), w których wykorzystywane jest pole elektromagnetyczne. Przebadane zostały parametry techniczne i przeanalizowano efekty terapeutyczne. 1. RYS HISTORYCZNY Równolegle do odczuwania zagrożenia związanego z polem elektromagnetycznym rozwija się przekonanie o jego uzdrowicielskiej mocy. Można z łatwością spostrzec, że lecznictwo elektromagnetyczne powstało znacznie wcześniej aniżeli świadomość zagrożenia, ponieważ ta ostatnia związana jest z odkryciami XIX wieku: ogniwa Volty, indukcji Faradaya czy propagacji fali elektromagnetycznej Hertza. Pomijając czasy starożytne oraz okres Średniowiecza, kiedy to uzdrawiające działanie materiałów magnetycznych propagowali m.in. Hipokrates z Kos, Aetius z Amidy, Awicenna, Hidegarda z Bingen, Paracelsus, pojawia się w historii medycyny Franz Anton Messmer (1734-1815). Nazwisko jego weszło do powszechnego stosowania jako nazwa techniki terapeutycznej stosowanej w owym czasie, a przetrwałej w zmutowanej formie do dzisiaj. Mesmeryzm, bo taka jest eponimiczna nazwa metody, polegał na przyjęciu, że ciało ludzkie posiada naturalny magnetyzm (animal magnetism), który jest uporządkowany w stanie zdrowia pacjenta, a zatem jest zakłócony w stanie choroby. Działanie terapeutyczne polega na porządkowaniu tego magnetyzmu. Rys. 1 Sesje terapeutyczne u dr Messmera: a) nakładanie rąk pod postacią pass, b) kąpiele w specjalnych baliach magnetycznych Wiek XIX przyniósł znacznie pogłębione rozumienie magnetyzmu, elektryczności czy wreszcie elektromagnetyzmu (prace Oersteda, Ampere’a, Faradaya, czy wreszcie Maxwella), a zatem i zjawiska bioelektromagnetyczne mogły być lepiej rozumiane. Ale dopiero wiek XX, a w właściwie jego druga połowa, eksplodował badaniami w tej dziedzinie. Coraz lepsze rozumienie zjawisk bioelektromagnetycznych prowadziło do coraz większej aplikacji tych zjawisk w praktyce. Zastosowania te to [...]

Detekcja defektów cienkich struktur elektroprzewodzących z wykorzystaniem termografii DOI:10.15199/48.2016.01.22

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metodę wykrywania defektów warstw cienkich elektroprzewodzących powstałych w procesie ich wytwarzania lub użytkowania za pośrednictwem analizy zdjęć termograficznych. Warstwy te zostały wytworzone na elastycznym podłożu kompozytowym z wykorzystaniem technologii osadzania próżniowego PVD. W wyniku przepływu prądu elektrycznego przez próbki, dochodzi do ich nierównomiernego nagrzewania, a to stanowi podstawę do detekcji niejednorodności struktur w analizie termograficznej. Abstract. The paper presents a method for detecting defects of thin electroconductive layers formed during their manufacturing or using via thermographic images analysis. These layers are formed on a flexible composite substrate with using vacuum deposition PVD technology. As a result of the electric current flow through the samples it comes to the uneven heating, and this is the basis for detection of inhomogenity in structures via thermographic analysis. (Defect detection in electroconductive thin layers via thermography method). Słowa kluczowe: termografia, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, PVD, cienkie warstwy elektroprzewodzące. Keywords: termography, vacuum deposition of thin layers, PVD, electroconductive thin layers. Wstęp Temperatura jest jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników poprawności działania układów elektrycznych lub elektronicznych. Ulegajace degradacji połączenia elektryczne, uszkodzone elementy układów, defekty w strukturach elektronicznych mogą powodować zaburzony lub nierównomierny rozkład temperatury. Jej pomiar w czasie rzeczywistym w bezkontaktowy sposób możliwy jest dzięki zastosowaniu coraz częściej wykorzystywanego narzędzia służącego do monitorowania stanu urządzeń jakim jest termografia w podczerwieni (IRT) [1]. IRT pozwala na wczesne wykrycie wad sprzętu oraz wadliwych procesów przemysłowych i instalacji elektrycznych w trakcie ich eksploatacj[...]

Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem DOI:10.15199/48.2016.12.45

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono numeryczną analizę wolnozmiennego pola elektromagnetycznego (PEM) wykorzystywanego w magnetoterapii. W szczególności, uwzględniono wpływ pasywnego tytanowego implantu kolana na rozkład prądów wirowych w modelu kolana. Pokazano, że obecność implantu implikuje wzrost gęstości prądów wirowych w tkankach do wartości poniżej 20 mA/m2 tym samym wykazując, że obecność implantu nie ma wpływu na efekt terapeutyczny. Abstract. The analysis of electromagnetic field (EMF) of low frequency (ELF) applied in magnetotherapy is presented. Particularly the influence of passive metallic knee implant on the distribution of eddy currents is examined. It is shown than the presence of metallic implant causes the increase of eddy currents in tissues up to the value which does not exceed 20 mA/m2. Thus, it can be concluded that the presence of metallic implant does not influence the therapeutic effect. The analysis of electromagnetic field of low frequency in metallic knee implants Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, prądy wirowe, MES, magnetoterapia Keywords: electromagnetic field, eddy currents, FEM, magnetotherapy Wstęp Badania naukowe, dotyczące zastosowania pola elektromagnetycznego (PEM) w medycynie, a prowadzone od ponad stu lat, pozwalają na udoskonalanie tych zastosowań zarówno w obszarze diagnostyki jak i terapii [1]. W dziedzinie diagnostyki PEM wykorzystuje się w rezonansie magnetycznym, magnetokardiografii czy magnetoencefalografii. PEM wykorzystywane jest równie rozlegle w terapii, zarówno w leczeniu schorzeń natury psychicznej, m.in. za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, jak i schorzeń fizycznych. PEM w celach leczniczych stosuje się w chirurgii, onkologii, kardiografii, neurologii i ortopedii [1]. Szerokie zastosowanie zyskała m.in. magnetoterapia. Urządzenie do magnetoterapii składa si[...]

Nowe podejście do projektowania urządzeń używanych w terapii polem elektromagnetycznym DOI:10.15199/48.2015.12.43

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawione zostały metody terapii pole elektromagnetycznym. Zaprezentowano trzy główne obszary terapii elektromagnetycznej, zarówno w aspekcie medycznym jak i technicznym. Przedstawione metody terapeutyczne poddane zostały krytyce, zarówno w aspekcie ich efektywności klinicznej, jak i parametrów technicznych. Autorzy zaproponowali nowe urządzenia magnetoterapeutyczne, które mogą stanowić alternatywne rozwiązanie dla urządzeń stosowanych do tej pory. Abstract. Methods of electromagnetic therapy have been presented in the paper. Three main areas of electromagnetic therapy have been briefly described and critically discussed both in clinical and technical aspects. The authors proposed new magneto therapeutic devices which can be an alternative solution for the devices hitherto used (New approach to designing of the devices used in the electromagnetic field therapy). Keywords: electromagnetic therapy, simulation of electromagnetic field Słowa kluczowe: terapia polem elektromagnetycznym, symulacja pola elektromagnetycznego. Wprowadzenie Terapia z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego jest procedurą medyczną, wykorzystywaną szczególnie w rehabilitacji ale też w leczeniu klinicznym. Pierwsze próby stosowania pola elektromagnetycznego w medycynie realizowane były na przełomie XIX i XX wieku, i można tutaj wymienić dwóch badaczy z obszarów fizyki, medycyny i inżynierii, Jaguesa Arsena d'Arsonvala i Silvanusa P. Thompsona. Obaj uczeni badali techniki magnetostymulacji i jako pierwsi prowadzili prace eksperymentalne w tej dziedzinie. Przy okazji tych prac odkryli efekt magnetofosfenów (rys.1) [1]. a),, b) Rys. 1 a) Jean Jacques d'Arsonval, b) Silvanus P. Thompson Współcze[...]

Electrostimulation in medicine - history and contemporary usage DOI:10.15199/48.2018.12.52

Czytaj za darmo! »

The therapeutic applications of electricity, i.e. electric field, have their roots in the ancient ages. At the very beginning of this approach the stimulation has been done externally with unknown parameters. Nowadays, electric stimulations are being made both externally or internally by implanted electrodes In spite of the fact that the usage of electricity in medicine is known from antiquity the mechanism of the infraction between human organs and electricity (or electric field) is still far from understanding. To make the understanding more probably the special studies are to be initiated and they should involve the researchers from physics and engineering as well as the researchers from the medicine. Both groups of researchers have quite different experiences in the area of electromedicine. Hence, the problem in question can be observed from a few points of view and therefore better understood. History of Electric Stimulation The better understanding of the physical phenomena is strongly rooted in the history of their using and investigation. The same approach is necessary when one starts with the analysis of , widely understood, electromedicine. Indeed, the first evidences of it one can find in the ancient Rome where Plinius Maior (Pliny the Elder, 23-79) in his opus vitae "Historia naturalis", published in the 1st century, mentioned amber as very useful in some mental diseases, like the attack of fury [1,2]. Finally, the importance of amber, as the medical remedy, diminished to a great extent as its electric power was too weak. Much powerful appeared to be electric fish. The first evidences with a fish come from the ancient Egyptians who used the electrical catfish from the Nile river. According to some historians the precedence of using electric fish in therapy was Scribonius Largo, personal doctor of Emperor Claudius. At the end of 40th of the 1st century he used as the therapeutic tool the fish called Torpedo (Fi[...]

Zastosowanie metody termowizyjnej do nieinwazyjnego pomiaru temperatury ciała dzieci w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych

Czytaj za darmo! »

Badania temperatury ciała zgodnie z wytycznymi norm ISO wykonano u 402 dzieci (gorączkujących oraz bez gorączki) i 24 pacjentów wymagających intensywnego nadzoru używając termometrów kontaktowych oraz bezkontaktowych metod pomiaru. Wykazano korelację wyników pomiarów temperatury okolicy wewnętrznych kątów oczu metodą termograficzną i pomiarów termometrem kontaktowym w dole pachowym. Zastosowana metodologia pomiarów termograficznych może być użyta w epidemiologicznych badaniach przesiewowych (np. na lotniskach) pod warunkiem zastosowania ścisłego protokołu badania. Abstract. Using the new ISO guidelines a study of 402 children has given values from the face (in febrile and non febrile patients) and 24 patients of emergency department. This shows that measurements by infrared measurements from the inner canthus of the eye correlates highly with axillary thermometry. This methodology can be used in epidemiological or airport screening when the correct protocols are used. (Infrared thermal imaging as noninvasive method of body temperature measurement in hospitalized and nonhospitalised children). Słowa kluczowe: temperatura ciała, termografia, gorączka, epidemiologia Keywords: body temperature, thermography, fever, epidemiology Wprowadzenie Nieinwazyjne badania obrazowe mają istotny udział w diagnostyce medycznej. Należą do nich badania termograficzne, którym drogę do zastosowań medycznych utorował rozwój technik opartych o pomiar temperatur ciała ludzkiego. Metoda badania termowizyjnego wykorzystuje zjawisko detekcji promieniowania podczerwonego oraz daje możliwość rejestracji emisji fali elektromagnetycznej z określonego obszaru powierzchni ciała. Jedną z jej podstawowych zalet jest możliwość bezdotykowego wykonania pomiarów, co warunkuje pełną nieinwazyjność badania. Wynik badania jest przedstawiany w postaci termogramu, w którym zakresy temperatur będące odpowiednikiem natężenia promieniowania podczerwonego przedstawiane są w ska[...]

 Strona 1  Następna strona »