Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Wacław MATULEWICZ"

Sposób obliczania parametrów impedancji operatorowej fragmentu obiegu krwi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono etapy opracowywania przebiegów rejestrowanych w czasie badań medycznych, które mogą służyć do określenia parametrów zastępczej impedancji operatorowej odwzorowującej wybrany fragment obiegu krwi. Na podstawie tak otrzymanej impedancji, możliwe jest określenie konfiguracji zastępczego obwodu elektrycznego fragmentu krwiobiegu. Z zastosowaniem programu, np.: PSpice, możliwe jest symulacyjne badanie fizjologicznych zaburzeń w pracy zamodelowanego fragmentu krwiobiegu. Abstract. The paper presents sequence of processing of transient waveforms obtained during medical tests. The results can be applied in order to calculate parameters of an operational impedance of a selected blood circulation branch. Basing on the obtained value of impedance one can determine parameters of an electric equivalent circuit representing the selected circulation branch. Simulation of physiological disturbances of the modelled blood circulation branch can be carried out by means of PSpice programme. (The method of equivalent impedance parameters calculation of the blood circulation branch). Słowa kluczowe: impedancja widmowa, schemat obwodowy, krwiobieg. Keywords: harmonic impedance, electrical equivalent circuit, circulation of blood. Wstęp Stosowanie elektrycznych schematów obwodowych do badań krwiobiegu człowieka możliwe jest wskutek formalnego podobieństwa praw dotyczących przepływu cieczy (prawo Hagena-Poiseuille’a) i prawa Ohma [1, 2, 3]. Badania z zastosowaniem tak tworzonych schematów mają istotną zaletę w stosunku do badań in vivo; nie powodują dodatkowego stresu u pacjentów umożliwiając przeprowadzenie symulacji wielu możliwych wariantów interwencji w układzie naczyń krwionośnych lub zbadanie możliwego rozwoju stanu chorobowego. Najistotniejszą trudnością w tworzeniu elektrycznego schematu obwodowego, który ma stanowić analog krwiobiegu jest stworzenie odpowiedniej struktury tego schematu oraz wyznaczenie wartości występujących w [...]

Symulacja fizyczna wpływu uszkodzeń na stosunki napięć transformatora przy zasilaniu jednofazowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki symulacji fizycznych występowania dodatkowych prądów spowodowanych przez uszkodzenia w rdzeniu lub uzwojeniach transformatorów. Wykazano, że pomiary napięć przy jednofazowym zasilaniu transformatora trójfazowego mogą stanowić podstawę do diagnostyki stanu rdzenia oraz niektórych uszkodzeń uzwojeń. Opisano również wyniki symulacji modelu matematycznego transformatora. Abstract. Results of physical simulation of additional current caused by transformer core failure or winding insulation fault have been described. It was proved, that with single phase supply of LV transformer windings the procedure of HV windings voltages measurement can be used for diagnostics of technical state of core or windings insulation state. Results of mathematical simulation have been also described. (Physical simulation of faults influence on voltage ratios in single phase supplied transformer). Słowa kluczowe: transformator, napięcia stosunkowe, diagnostyka. Keywords: Transformer, voltage ratios, diagnostics. Wstęp Uszkodzenia rdzenia transformatora prowadzą do zmiany rozkładu pola magnetycznego w miejscu uszkodzenia. Według prawa równości przepływu, każdemu zakłóceniu przepływu odpowiada natychmiastowa zmiana przepływu strony pierwotnej. Z tego powodu następuje wzrost prądu pobieranego ze źródła. Zaburzenie pola magnetycznego spowodowane uszkodzeniem rdzenia lub uszkodzeniem izolacji uzwojeń powoduje również zmianę wartości strumienia skojarzonego z uzwojeniami, które nie są zasilane. Na możliwość diagnostyki tego typu uszkodzeń za pomocą pomiaru napięć przy zasilaniu jednofazowym transformatora trójfazowego wskazano w [1]. W [2] przedstawiono analizę statystyczną wyników pomiarów szeregu transformatorów rozdzielczych będących w eksploatacji, a także nowych. Najczęściej stosowanymi grupami połączeń transformatorów rozdzielczych są Yzn5 oraz Dyn5. Z tego powodu możliwość zasilania jednofazowego występuje wyłącznie od s[...]

Wpływ warunków klimatycznych i budowlanych na zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego

Czytaj za darmo! »

Wśród różnych sposobów zmniejszania zużycia energii coraz częściej w budynkach (również mieszkalnych), stosowane jest ocieplenie kubatury budynku za pomocą dodatkowej izolacji zewnętrznej, np. w postaci płyt styropianowych. Na rzeczywiste zużycie energii, oprócz konstrukcji budynku, mają wpływ czynniki klimatyczne. Pod tym hasłem rozumie się przede wszystkim zmianę temperatury zewnętrznej, ale również powinno się uwzględnić przeważający kierunek i prędkość wiatru w miejscu usytuowania rozpatrywanego budynku. Pomiary rzeczywistego zużycia energii w przypadku mieszkania, którego jedynym źródłem energii jest energia elektryczna, na przestrzeni kilku lat, czyli przy wystąpieniu różnych i zmiennych czynników klimatycznych umożliwiają ocenę korzyści z przeprowadzenia ocieplenia budynku oraz skutków wpływu indywidualnych decyzji, a także awarii na zużycie energii elektrycznej. Firmy [1] proponujące akumulacyjne piece elektryczne najczęściej również przedstawiają formularze służące do określenia zapotrzebowania na energię elektryczną w uzależnieniu od: typu budynku (budynek jednorodzinny, wielorodzinny) i rodzaju zastosowanych materiałów do budowy, liczby kondygnacji, usytuowania mieszkania w budynku wielorodzinnym i wielokondygnacyjnym, warunków klimatycznych, liczby ścian zewnętrznych w pomieszczeniach, rodzajów okien oraz zakładanej średniej temperatury w pomieszczeniu. Przeprowadzono analizę zużycia energii elektrycznej oraz warunków klimatycznych w konkretnej lokalizacji mieszkania na przestrzeni sześciu lat. W tym czasie zewnętrzne ściany zostały ocieplone izolacją styropianową o grubości 10 cm. Parametry rozpatrywanego mieszkania Przedstawioną poniżej analizę przeprowadzono na przykładzie mieszkania w trzypiętrowym budynku wielorodzinnym, które znajduje się na pierwszym piętrze. W pionie sąsiaduje z dwoma mieszkaniami. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, niemniej został zbudowany ponad sto lat temu. Trzy rozpatry[...]

Pływająca elektrownia wodna DOI:10.15199/48.2015.09.68

Czytaj za darmo! »

Podano wybrane elementy teorii oraz założeń projektowych elektrowni wodnej zlokalizowanej na zakotwiczonej barce na rzece. Obliczenia podano na przykładzie konkretnej lokalizacji. Podano warianty wyposażenia elektrowni oraz sposobu przyłączenia takiej elektrowni do systemu elektroenergetycznego lub odbioru indywidualnego. Abstract The paper presents some elements of the theory and brief foredesign of hydro-electric power station located on punt anchorage in a river. Calculation are presented for the definite power plant location. Alternative designs of the power station equipment and procedure of such a type of power station to electric power system or individual recipients connection are presented. (Floating water - power plant) Słowa kluczowe: elektrownia wodna, tylnokołowiec, wyposażenie Key words: water - power plant, sternwheeler, equipment Wstęp Zagadnienia rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych są jednymi z bardzo szybko rozwijających się obszarów działań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych rozważanych przez wiele instytucji naukowych oraz zakładów produkujących elementy na potrzeby tej energetyki. Wśród rodzajów źródeł energii odnawialnej stosunkowo najmniej uwagi poświęca się możliwości otrzymywania energii elektrycznej z cieków wodnych. Powodem jest bardzo skomplikowany system prawny otrzymywania zezwolenia na budowę elektrowni wodnej w tym warunki środowiskowe, ekologiczne. Przedstawiony poniżej sposób otrzymywania energii elektrycznej z energii kinetycznej cieku wodnego nasunął się po obserwacji zasady działania statków typu tylnokołowiec. W przypadku tych statków energia silnika, najczęściej parowego, zamieniana jest na ruch łopat umieszczonych w rufie statku. Uwzględniając jedną z zasad działania maszyn elektrycznych, tę o odwracalności kierunku przepływu energii, można dojść do wniosku, że możliwe jest przetworzenie energii płynącej wody na energię elektryczną wytwarzaną przez prądnicę asynchroniczną lu[...]

A method of nonlinearities of transformer no-load characteristic modelling

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób uwzględnienia zmian charakterystyki stanu jałowego przy modelowaniu transformatora. Przyjęto, że zmiany nasycenia rdzenia przedstawione są jako nieliniowa, zlepiana funkcja strumienia. Analizę osobliwości magnesowania rdzenia transformatora i symulację stanu jałowego wykonano na przykładzie transformatora rozdzielczego o mocy znamionowej 30 kVA i przekładni znamionowej 15.75/0.4 kV/kV, w szczególności przy zasilaniu bardzo niskim napięciem. Wyniki symulacji porównano z przebiegami zarejestrowanymi. (Metoda modelowania nieliniowości charakterystyki stanu jałowego transformatora). Abstract. In the paper a way in which changes of the no-load characteristic are taken into account in the mathematical model of the transformer is presented. Changes of saturation within core of transformer are presented as a combined non-linear flux curve. Analysis of magnetization of the transformer core and simulation of no-load state for distribution transformer of 30 kVA power rating and 15.75/0.4 kV/kV (especially supplying VLV) transformation ratio rating were carried out. Słowa kluczowe: Magnesowanie, nasycenie, modelowanie transformatora. Keywords: Magnetization, saturation, transformer modelling. Introduction Measurement of a no-load characteristic can be carried out supplying a high voltage (HV) winding or a low voltage (LV) winding. The choice of the supplied winding follows from easiness of measurements, availability of measuring apparatus, and safety during tests, etc. Presented measurements have been made as comparative and diagnostic tests. From that reason obtained values were measured with single-phase supply of the low voltage winding. There are differences between values of no-load currents of each phase due to an unsymmetrical three-limb core used in distribution transformers. Next typical feature of a distribution transformer is inaccessibility of the neutral point if there is a star connection of high voltage wind[...]

Zastosowanie elektrycznego schematu zastępczego do analizy zmian przepływu krwi w nerce

Czytaj za darmo! »

Podano podstawę przedstawiania krwiobiegu w postaci przepływu prądu w zastępczym obwodzie elektrycznym. Zasady te zostały zastosowane do odwzorowania krwiobiegu nerki. Istotą badań symulacyjnych z zastosowaniem obwodu elektrycznego jest opracowanie sposobu identyfikacji przyczyn zmian przebiegu prądu, który odwzorowuje przebieg krwi.[...]

Metoda grafów wiązań w zastosowaniu do opracowania szczególnego obwodu elektrycznego

Czytaj za darmo! »

Grafy wiązań wykorzystano do odwzorowania krwiobiegu nerki. Zaproponowany model, uwzględnia również odcinek tętnicy głównej oraz, w uproszczeniu, dystrybucję krwi do pozostałych segmentów krwiobiegu. Opisanie zjawisk przepływu krwi w naczyniach krwionośnych za pomocą grafów wiązań pozwala w łatwy sposób przejść do modelu w postaci obwodu elektrycznego. Sprowadzenie problemu dystrybucji krwi do [...]

 Strona 1