Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Olszanowski"

Purification of fumaric acid made by bioconversion of waste glycerol Oczyszczanie kwasu fumarowego otrzymanego w wyniku biokonwersji odpadowego glicerolu DOI:10.15199/62.2016.11.3


  Fumaric acid from bioconversion of glycerol was sepd. from the wort by its acidification with HCl, adsorption of impurities on a modified SiO2and crystn. from EtOH/H2 O mixts. The sepn. yield was 80-95%, product purity 97-99.9%. Przedstawiono sposób oczyszczania kwasu fumarowego otrzymanego w procesie biokonwersji odpadowego glicerolu, za pomocą grzybów z gatunku Rhizopus oryzae. Głównymi problemami podczas izolacji kwasu to zróżnicowany skład brzeczki oraz jej niestabilność. Wykorzystując niską rozpuszczalność kwasu fumarowego oraz adsorpcję na sorbentach z grupy modyfikowanych krzemionek, otrzymano kwas fumarowy o czystości 97-99,9%, z wydajnością 80-95%. Kwas fumarowy został odkryty niezależnie przez dwóch naukowców Henrego Braconneta i Louisa Nicolasa Vauquelina w 1817 r. jako jeden z produktów destylacji kwasu jabłkowego. Drugim produktem tej destylacji był kwas maleinowy (izomer cis). Kwas fumarowy w środowisku naturalnym pozyskano z rośliny Fumaria officinalis i od niej zawdzięcza swoją nazwę1). Kwas fumarowy jest kwasem dikarboksylowym, zawierającym wiązanie podwójne (rys. 1). Budowa ta determinuje jego właściwości fizykochemiczne. W temperaturze pokojowej występuje w postaci drobnokrystalicznego ciała stałego. Kwas ten jest słabo rozpuszczalny w układach wodnych (w temperaturze pokojowej ok. 4,9 g/L). Znalazł on zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej stosowany jest w przemyśle spożywczym, jako naturalny środek konserwujący i zakwaszający, oznaczany symbolem E297. W przemyśle chemicznym kwas fumarowy, dzięki swojej budowie, znalazł zastosowanie jako substrat w reakcjach estryfikacji lub polimeryzacji. Wykorzystywanie go jako surowca do produkcji żywic powoduje nietoksyczność produktów oraz zwiększa ich wytrzymałość, poprawia twardość, sztywność oraz udarność tworzywa. W przemyśle chemicznym kwas fumarowy znajduje ponadto zastosowani[...]

 Strona 1