Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BEATA MOSSETY-LESZCZAK"

Uniepalnione kompozyty epoksydowe

Czytaj za darmo! »

Żywice epoksydowe stanowią jedną z najważniejszych grup two- rzyw polimerowych, stosowanych do produkcji materiałów powło- kowych i izolacyjnych, klejów, osnowy kompozytów i nanokom- pozytów itp. Powszechnie stosuje się je w elektronice i elektrotech- nice, a jako materiały konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. żywice epoksydowe otrzymywane są najczęściej w re- akcji bisfenolu A i epichlorohydryny. Mogą one być przetwarza- ne różnymi metodami i charakteryzują się dobrymi właściwościa- mi mechanicznymi i dielektrycznymi, małym skurczem podczas utwardzania, odpornością chemiczną oraz bardzo dobrą adhezją do różnych materiałów [1÷3]. Wadami żywic epoksydowych, które w niektórych zastosowaniach ograniczają lub uniemożliwiają ich uży- cie jest stosunkowa mała stabilność termiczna i brak odporności na płomień. Następstwem wielu pożarów jest rozprzestrzenianie się ognia, dymu i toksycznych gazów, spowodowanych obecnością w zagrożonym obszarze palnych tworzyw polimerowych, z których wykonane są, m.in. elementy instalacji wewnętrznych i wykoń- czeniowych, wykładziny, dywany, meble itp., ale także elementy pojazdów i samolotów [4]. Dlatego bardzo ważny jest dobór i zasto- sowanie skutecznych, a zarazem bezpiecznych środków utrudniają- cych palenie tworzyw polimerowych. Jako antypireny, czyli środki zmniejszające palność żywic epok- sydowych, wykorzystuje się substancje reaktywne i n[...]

 Strona 1