Wyniki 1-10 spośród 51 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA KOZIOŁ"

Wpływ profilu lutowania bezołowiowego i powłoki lutownej płytek na powstawanie pustych przestrzeni wewnątrz połączeń lutowanych

Czytaj za darmo! »

Proces lutowania bezołowiowego to z jednej strony stosowanie przyjaznych środowisku bezołowiowych materiałów, takich jak pasty lutownicze, lutowne powłoki płytek drukowanych i podzespołów. Z drugiej strony jest to lutowanie w warunkach sprzyjających powstawaniu większej ilości wad połączeń lutowanych, które mogą prowadzić do pogorszenia jakości wyrobów elektronicznych. W czasie przechodzenia[...]

Współpraca między Europą a Chinami w zakresie badań dotyczących produkcji "zielonej elektroniki”

Czytaj za darmo! »

Mieszkańcy Unii Europejskiej i Chin stanowią wspólnie jedną czwartą populacji świata. Niedawny gwałtowny wzrost gospodarczy w Chinach, wynoszący 9% rocznie, zmienił Chiny w potęgę gospodarczą. Stały się one konkurentem dla tradycyjnych ośrodków, takich jak Europa czy Stany Zjednoczone. Rozwój ten spowodował także poważne problemy ekologiczne, których wpływ wykracza poza granice Chin. Obecni[...]

Wdrażanie technologii bezołowiowego lutowania rozpływowego - jakość połączeń lutowanych

Czytaj za darmo! »

Upowszechnienie montażu powierzchniowego spowodowało w ciągu ostatnich lat istotne zmiany w wyrobach, płytkach i urządzeniach związane z pojawieniem się na rynku nowych obudów o wielu wyprowadzeniach o bardzo małym rastrze, obudów z wyprowadzeniami sferycznymi umieszczonymi pod obudową oraz wprowadzaniem nowych wymagań dotyczących np. doskonałej płaskości pól lutowniczych, pojawieniem się n[...]

Zastosowanie laserów w technologii płytek drukowanych o wysokiej gęstości upakowania połączeń

Czytaj za darmo! »

Sprzęt elektroniczny dzięki postępującej miniaturyzacji i stosowaniu nowych technologii podzespołowych staje się coraz bardziej złożony. Dlatego od podłoża (płytek drukowanych) wymagana jest coraz większa gęstość upakowania. Istnieje wiele technologii tworzenia płytek o dużej gęstości upakowania, ale czynnikiem kluczowym w nich wszystkich jest technika formowania mikrootworów nieprzelotowych[...]

Badania jakości połączeń lutowanych podzespołów ultraminiaturowych

Czytaj za darmo! »

Wady w połączeniach lutowanych generowane są podczas procesu lutowania, jak i podczas użytkowania wyrobu gotowego. Związane jest to głównie z różnicą współczynników rozszerzalności cieplnej (CTE) elementów składowych zespołu, procesami dyfuzji między powłokami metalicznymi na płytkach drukowanych (pd) zachodzącymi podczas procesów wytwarzania i magazynowania pd oraz w procesach lutowania jak również z szokami mechanicznymi typu zginanie czy upuszczanie, jakim mogą być poddane połączenia podczas użytkowania [1]. Przeprowadzając ocenę połączeń lutowanych należy pamiętać o fakcie, że na jakość połączenia lutowanego może mieć wpływ wiele czynników takich jak rodzaj zastosowanego stopu bezołowiowego, temperatura lutowania czy rodzaj stosowanej finalnej powłoki lutownej na polach l[...]

Montaż elektroniczny nieobudowanych struktur półprzewodnikowych typu flip-chip

Czytaj za darmo! »

W miarę jak wymagania elektryczne stawiane przez producentów sprzętu elektronicznego stają się coraz bardziej krytyczne, przemysł podzespołów elektronicznych podejmuje prace nad nowymi rozwiązaniami w zakresie technologii układów scalonych. Siłą napędową ich powstawania jest potrzeba krótkich odległości między strukturami układów scalonych o dużej szybkości działania. Zapewniają one dużą gęstość upakowania wpływającą na obniżenie induktancji i zmniejszenie czasu opóźnienia propagacji sygnału oraz zmniejszenie emisji zakłóceń elektromagnetycznych. Jednym z kierunków są nieobudowane wielowyprowadzeniowe struktury półprzewodnikowe typu flip-chip. Montaż tego typu podzespołów polega na dołączaniu struktury półprzewodnikowej z naniesionymi kontaktami sferycznymi ze stopu bezołowiow[...]

System inwentaryzacji urządzeń z wykorzystaniem identyfikacji radiowej RFID

Czytaj za darmo! »

Jednym z zastosowań identyfikacji radiowej RFID jest inwentaryzacja środków trwałych. W niniejszym artykule opisano takiego typu system, wykonany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Omówiono zastosowane etykiety i czytniki RFID. Opisano również drukarkę kodów kreskowych oraz aplikację inwentaryzacyjną. Ponadto, przedstawiono w skrócie prace podejmowane przez ITR w obszarze RFID obecnie i w przyszłości. Abstract. One of the application of Radio Frequency Identification RFID is stock-taking. In this article such a system was described which was implemented in Tele & Radio Research Institute. Applied RFID tags and readers were presented. Also barcode printer and stock-taking program were described. The works taken up in RFID subject area in Tele & Radio Research Institute now and in [...]

Drukowane, elastyczne anteny etykiet do systemów identyfikacji radiowej RFID

Czytaj za darmo! »

Rozwój społeczeństwa informacyjnego pociąga za sobą konieczność zwiększania efektywności transferu informacji. Jednym ze sposobów wspomagających ten proces jest identyfikacja radiowa RFID (ang. Radio Frequency Identification). Wykorzystuje ona fale radiowe do wymiany informacji między czytnikiem a etykietą RFID. W zależności od zakresu częstotliwości system RFID charakteryzuje się m.in. różną odległością odczytu i szybkością transmisji danych, odpornością na odbicia z otoczenia. Znaczący wpływ na pracę systemów ma również obecność płynów i metali [1]. W tradycyjnych etykietach RFID anteny wykonuje się z aluminium lub miedzi. Natomiast struktury półprzewodnikowe (ang. chip) wytwarza się z krzemu. Są one przyłączane do etykiet przy użyciu kleju przewodzącego. W przypadku etykiet przeznaczonych do identyfikacji na powierzchniach metalowych dodaje się warstwę ferrytową, która spełnia funkcję izolatora pomiędzy anteną a metalem [2]. Obecnie prowadzi się na świecie badania nad drukowanymi, elastycznymi etykietami RFID. Są opracowywane technologie druku ich anten, wśród których można wyróżnić sitodruk, druk strumieniowy, fleksodruk i grawiodruk. Ponadto, badaniom poddawane są nowe materiały bazujące na nanokompozytach oraz polimerowych materiałach przewodzących. Celem powyższych działań jest opracowanie technologii druku kompletnych etykiet RFID, tj. anteny i struktury półprzewodnikowej. Wzory drukowanych anten RFID Badaniom poddano anteny etykiet do systemów identyfikacji radiowej pracujące w dwóch zakresach częstotliwości: HF 13,56 MHz oraz UHF 868 MHz. Pierwsza antena jest to pętla indukcyjna o wymiarach 40 x 40 mm ze ścieżkami o szerokość 300 μm[...]

Performance characteristics of UHF RFID tags used in identification on liquids

Czytaj za darmo! »

In this study, the behaviour of electromagnetic waves during communication between reader and tag in RFID system was investigated. The experiments were performed in UHF frequency range using several types of tag’s antennas. In order to evaluate the influence of liquid types on RF waves the tag’s antennas radiation pattern were measured. First, the preliminary experiments were performed to determine the impact of measuring condition on obtained results. Then, in the main tests the radiation pattern for several alcohols and ketones were measured. Streszczenie. W artykule opisano zachowanie fal elektromagnetycznych podczas komunikacji pomiędzy czytnikiem a etykietą w systemie RFID. Badania przeprowadzono przy użyciu etykiet wyposażonych w różne typy anten pracujących w zakresie UHF. W celu oszacowania wpływu typu płynu na fale elektromagnetyczne wykonano pomiary charakterystyk kierunkowych testowanych etykiet RFID. Przeprowadzono wstępne testy, aby ocenić wpływ warunków pomiarowych na uzyskane wyniki oraz zmierzono charakterystyki kierunkowe etykiet RFID dla alkoholi i ketonów. (Pomiary charakterystyk etykiet UHF RFID stosowanych w identyfikacji w obecności płynów). Słowa kluczowe: identyfikacja radiowa, RFID, etykieta RFID, płyn, charakterystyka kierunkowa. Keywords: Radio Frequency Identification, RFID, tag, transponder, liquid, radiation pattern. Introduction It is well known that identification techniques have become more and more important at present. They are used commonly in almost every field of industry and services because they lead to improving process efficiency. It causes that work is done more effectively and an operating cost can be reduced. That encourages companies to apply these identification techniques [1, 2]. One of the identification techniques is Radio Frequency Identification (RFID). A RFID system consists of two components [1]:  tag - located on the identified object,  reader - a read[...]

Technologia wytwarzania organicznych drukowanych źródeł światła – perspektywy, badania


  Drukowana elektronika jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie platformą technologiczną, która poprzez połączenie nowych materiałów organicznych z niskokosztowymi metodami wytwarzania umożliwia tworzenie różnorodnych innowacji produktowych. Znaczny postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w tej dziedzinie, zaowocował wprowadzeniem na rynek pierwszych produktów elektronicznych zbudowanych z materiałów organicznych. Największe zainteresowanie budziły innowacje przeznaczone dla przemysłu oświetleniowego oraz segmentu rynku związanego z wyświetlaczami. Do innych wiodących aplikacji drukowanej elektroniki należy zaliczyć: ogniwa fotowoltaiczne, baterie, zintegrowane systemy funkcjonalne, identyfikatory RFID oraz inteligentne opakowania. Istotnym wsparciem dla twórców tych innowacji są środki budżetowe poszczególnych państw oraz środki Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów i programów badawczych w obszarze drukowanej elektroniki. W 7 Programie Ramowym UE zakłada się, że w ciągu dwóch ostatnich lat jego realizacji poziom finansowania badań z obszaru drukowanej elektroniki zbliży się do kwoty 300 mln euro. Pomimo tego, obecnie drukowana elektronika jest jeszcze ciągle w początkowym etapie rozwoju, w którym dominują prace związane z przejściem z fazy laboratoryjnej do fazy prototypowej. Celem tych prac jest dokonanie dalszego postępu w zakresie materiałów, procesów technologicznych, konstrukcji, produktów końcowych oraz urządzeń technologicznych. Powyższe uwarunkowania mogą stanowić punkt odniesienia dla określenia kierunków rozwoju drukowanej elektroniki w Polsce. Podejmując działania w tym zakresie należy przyjąć założenie, podobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych, że działalność badawczo-rozwojowa w obszarze drukowanej elektroniki będzie miała istotne znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki. Dlatego też, jednym z działań, które z pewnością będzie korzystne dl[...]

 Strona 1  Następna strona »