Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Michał KWIATKOWSKI"

Badanie zaburzeń przewodzonych w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc DOI:10.15199/48.2015.11.15

Czytaj za darmo! »

Reaktory plazmowe służące do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej, mają wiele możliwości zastosowań, m.in. w inżynierii biomedycznej do sterylizacji ran powierzchniowych i narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur oraz w technice materiałowej, gdzie służą do zmiany właściwości fizyko-chemicznych powierzchni materiałów. W artykule przeprowadzono analizę poziomów zaburzeń przewodzonych w torze zasilania reaktorów. Abstract. Plasma nozzle for producing low-temperature plasma, has many possible applications, in biomedical engineering, which are used to sterilize wounds and surface of medical tools easily at low temperatures and in the technology of materials, to change the physico-chemical properties of surface. The article presents analysis of the levels of conducted disturbances in power systems of two reactors. (Analysis of conducted disturbances in power systems of BDB and GlidArc reactors). Słowa kluczowe: reaktor BDB, GlidArc, zaburzenia przewodzone. Keywords: BDB reactor, GlidArc reactor, conducted interferences. Wstęp Jednym z głównych obszarów zastosowań technologii plazmowych jest wykorzystanie plazmy nietermicznej w inżynierii środowiska. Plazmotrony od lat stanowią komponenty zaawansowanych układów oczyszczania cieczy i gazów. W oczyszczaniu powietrza plazma spełnia rolę dezynfekcyjną i deodoryzujacą. Ostatnio obserwuje się intensyfikację badań nad możliwościami zastosowania plazmy nierównowagowej generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym w medycynie i biotechnologii [4,5,10,12]. W odniesieniu do wymagań jakości i bezpieczeństwa jakie stawiane są plazmotronom, ważnym zagadnieniem okazuje się również przeprowadzenie badań kompatybilności elektromagnetycznej. Budowane w Instytucie Elektrotechniki i Elektrotechnologii instalacje reaktorów plazmowych wymagają zaprojektowania i wykonania dedykowanych do nich specjalnych układów zasilania. Do zbadania emisji przewodzonej tych układów zostało wykorzystane stanowi[...]

Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym DOI:10.15199/48.2016.06.26

Czytaj za darmo! »

Dla właściwości materiałów polistyrenowych istotną rolę odgrywa hydrofobowość powierzchni. Niniejsza praca przedstawia wpływ plazmy nietermicznej na kąt zwilżania materiału poddanego obróbce przy zastosowaniu reaktora typu dysza z wyładowaniem barierowym. Abstract. For the polystyrene material properties hydrophobicity of the surface plays an important role. This work shows the influence of nonthermal plasma on the contact angle of material treated using a barrier discharge jet type reactor. (Analysis of the contact angle of polystyrene materials treated by the non-thermal plasma generated in a barrier discharge jet type reactor) Słowa kluczowe: dysza plazmowa pracująca pod ciśnieniem atmosferycznym, polistyren wysokoudarowy, kąt zwilżania. Keywords: atmospheric pressure plasma jet, high impact polystyrene, contact angle. Wstęp Materiały wykonane z tworzyw sztucznych, takich jak kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), homopolimer polipropylenu (PP-H), oraz polistyren wysoko udarowy (HIPS), charakteryzują się różnymi właściwościami mechanicznymi, fizycznymi, chemicznymi oraz termicznymi. Ich wspólną cechą jest łatwość obróbki z wykorzystaniem energii cieplnej i mechanicznej, jak również wysoka odporność na związki chemiczne. Są one szeroko stosowane w wielu dziedzinach, np. w budownictwie, reklamie, przemyśle spożywczym (opakowania i palety do produktów spożywczych), i podobnych [1, 2]. Jedną z cech materiałów wykonanych z polistyrenu jest właściwość ich powierzchni zwana hydrofobowością. Hydrofobowość jest to tendencja cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie cząsteczek wody oraz cieczy zawierających wodę. Jako miarę hydrofobowości materiałów polimerowych można przyjąć kąt zwilżania powierzchni [3, 4] (rys. 1). Przez odpowiednią obróbkę[...]

Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego DOI:10.15199/48.2017.11.43

Czytaj za darmo! »

Plazma niskotemperaturowa może być wykorzystana do usuwania zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w różnorodnych aplikacjach takich jak oczyszczanie gazów, wody, gleby, dekontaminacja powierzchni abiotycznych i biotycznych takich jak np. skóra [1-14]. Plazmę niskotemperaturową stosowano do modyfikacji powierzchni materiałów m.in. zmieniając kąt napięcia powierzchniowego, poprawiając własności cienkich powłok oraz zachowując i renowując obiekty archeologiczne [15- 24]. Sterylizację przy pomocy plazmy niskotemperaturowej możemy z powodzeniem stosować wszędzie tam, gdzie użycie wysokiej temperatury nie jest wskazane, ze względu na termolabilność wyjaławianych materiałów. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości plazmy niskotemperaturowej sprawiają, że sterylizacja przy jej pomocy jest obecnie stosowana w medycynie (jałowienie narzędzi chirurgicznych i dentystycznych, dezynfekcja i wspomaganie gojenia się ran) i przemyśle spożywczym (sanitaryzacja i konserwacja żywności, uzdatnienie wody) oraz w sytuacjach, kiedy pożądanym jest usunięcie, bądź eliminacja mikroorganizmów, zarówno w postaci form wegetatywnych jak i przetrwalnikowych [4,7,11,25-27]. Właściwości sterylizujące plazmy wynikają z reakcji pomiędzy tlenem, azotem i parą wodną, w wyniku których powstają reaktywne formy tlenu i azotu tj., nadtlenek wodoru, rodniki OH, OH2, NO, O3), o bardzo silnym działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Dodatkowym czynnikiem działającym bójczo na mikroorganizmy jest powstające podczas generowania plazmy promieniowanie UV, które także przyczynia się do ich dezaktywacji [4,7,11,25-28]. Mechanizm działania plazmy na drobnoustroje jest kilkuetapowy i polega głównie na trwałym uszkodzeniu ściany komórkowej, błony cytoplazmatycznej, a następnie struktur wewnątrzkomórkowych, materiału genetycznego oraz aparatu enzymatycznego[28]. Te szczególne właściwości przeciwdrobnoustrojowe plazmy sprawiły, że ciągle poszukuje się nowych obszarów jej zastosowa[...]

Zastosowanie reaktora plazmowego "Miniaturized GlidArc" w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu DOI:10.15199/48.2016.06.25

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne tworzywa sztuczne jakimi są polimery znajdują szereg zastosowań zarówno w przemyśle jak i użytku konsumenckim. Do zastosowań żywnościowych, przemysłowych, bioinżynieryjnych wymagane jest zachowanie czystości powierzchni od zanieczyszczeń bakteryjnych. Przedstawiony artykuł opisuje obróbkę plazmową powierzchni teflonowej, która wcześniej została skażona mikrobiologicznie. W procesie obróbki został zastosowany miniaturowy generator plazmy nietermicznej, pracujący przy ciśnieniu atmosferycznym. Abstract. Plenty of modern materials which are artificial products like polymers, are widely implemented in industry as well as by regular consumers. In order to be used in food, chemical industry and bioengineering their surface needs to be relatively clear of bacterial and microbiological contaminations. The objective of our research is to describe and investigate the process of plasma treatment on TEFLON surface that was previously microbiologically contaminated. In the process of treatment miniature non thermal plasma generator was used at atmospheric pressure. Application of Miniature GlidArc to rejection of bacterial contamination from the Teflon surface Słowa kluczowe: dekontaminacja plazmowa, miniaturowy reaktor plazmowy GlidArc, politetrafluoroetylen . Keywords: plasma decontamination, mini GlidArc plasma reactor, polytetrafluoroethylene . Wstęp Materiały polimerowe i tworzywa sztuczne znajdują coraz częstsze zastosowania w przemyśle spożywczym, bioinżynieryjnym i rolnictwie, czyli wszędzie tam gdzie dawniej miały wyłączność jedynie opakowania szklane. Ich lekkość, niski koszt produkcji oraz powszechna dostępność i właściwości mechaniczne stawiają je powyżej wyrobów ze szkła czy metalu. Organiczne związki wielkocząsteczkowe są podstawowymi składnikami tworzyw sztucznych stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki. Jest to spowodowane zarówno dostępnością półproduktu jaki i znaczną łatwością formowania kształtu pożądanego dla [...]

 Strona 1