Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Bajorek"

Zmiany asortymentu betonu towarowego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwujemy na rynku betonu towarowego istotne zmiany dotyczące asortymentu tegowyrobu.Są one stymulowanewielomawzajemnie powiązanymi czynnikami, m.in.: - nastąpił istotny rozwój technologiczny w dziedzinie opracowywania i wdrażania do produkcji nowych surowców wykorzystywanych do wytwarzania betonu; dotyczy to przede wszystkim cementów (klasy wytrzymałości, rodzaje), [...]

Rola domieszek w betonowaniu zimowym


  Okres zimowy to trudny czas do prowadzenia robót betonowych. Obniżone temperatury wydłużają procesy chemiczne wiązania spoiwa, a w efekcie czas niezbędny do osiągnięcia przez beton oczekiwanych parametrów (zwłaszcza wytrzymałości) w poszczególnych etapach technologicznych, jak np. wykończenie powierzchni (np. zacieranie), rozformowywanie, usuwanie podpór deskowań i rusztowań, obciążenie konstrukcji, ekspozycja na docelowe oddziaływanie środowiska. Może to w konsekwencji prowadzić do poważnych opóźnień w realizacji obiektu. Jeszcze większe zagrożenia pojawiają się, gdy roboty betonowe prowadzone są podczas mrozu, ponieważ są to procesy mokre. Zamarzająca woda stanowiąca element struktury betonu jest przyczyną poważnych uszkodzeń, a nawet całkowitej jego destrukcji. Często pierwszą deską ratunku w takich sytuacjach jest stosowanie tzw. domieszek przeciwmrozowych. Niestety jest to jedynie czynnik zapobiegawczy, który może okazać się zgubny [1, 2, 3]. Warto więc odpowiedzieć na pytanie: czy domieszkimogą stanowić skuteczną ochronę w robotach betonowych w okresie zimowym? Charakterystyka domieszek przeciwmrozowych Stosowanie określenia przeciwmrozowe w nazwie domieszek nie ma obecnie formalnego uzasadnienia, gdyż w aktualnej systematyce wprowadzonej normą PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie takie domieszki nie są zdefiniowane. Nazewnictwo to funkcjonuje w piśmiennictwie technicznym, a także w poprzedniej wersji Polskiej Normy PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. Domieszkami przeciwmrozowymi mogą być domieszki sklasyfikowane wg normy PN-EN 934-2 jako przyspieszające wiązanie, przyspieszające twardnienie, redukujące lub silnie redukujące wodę zarobową oraz napowietrzające. Z określeniem domieszka przeciwmrozowa spotykamy się często także w kartach katalogowych lub technicznych w[...]

Ustawa o wyrobach budowlanych ponownie znowelizowana DOI:10.15199/33.2015.09.56


  Po długimprocesie legislacyjnym Sejm RP uchwalił 25 czerwca 2015 r. Ustawę o wyrobach budowlanych, którą Prezydent RP podpisał 21 lipca 2015 r. Konieczność nowelizacji wynikała z obowiązującego od 1 lipca 2013 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. (Construction Products Regulation - CPR) [1], ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zastąpiło ono wcześniej obowiązującą Dyrektywę Rady 89/106/EWG (Construction Products Directive - CPD) [2] oraz na nowo zdefiniowało obowiązki producentów, dystrybutorów i importerów dotyczące oznakowania CE. Rozporządzenie nr 305 [1] od 1 lipca 2013 r. obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE i jest stosowane wprost (nie wymaga zmian w systemie krajowych aktów prawnych). Można zatem zadać pytanie - po co nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych? Po co w ogóle Ustawa o wyrobach budowlanych? Opowiedź jest prosta. Rozporządzenie nr 305 [1] obejmuje tylko wyroby objęte harmonizacją. Wprzypadku pozostałych wyrobów potrzebne są regulacje krajowe.Wzwiązku z tym konieczna była nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy Dyrektywą [2] a R[...]

O potrzebie opracowania krajowych regulacji do normy PN-EN 206-2014-04 DOI:10.15199/33.2015.08.18

Czytaj za darmo! »

Wkwietniu 2014 r. PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność [2] (w języku angielskim) zastąpiła po przeszło 10 latach PN-EN 206-1:2003 [1]. Polską wersję tej normy opracował w szybkimtempie Polski KomitetNormalizacyjny, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce i w styczniu 2015 r. uzyskała ona status normy aktualnej. Funkcjonowanienarynkubudowlanymod 2003 r. PN-EN206-1, a od 2004 r. z krajowym uzupełnieniem PN-B-06265:2004 [3] pozwoliło na oswojenie użytkownikówz jejwymaganiami.Wycofanie tej normy w kwietniu 2014 r. spowodowało wycofanie również krajowego uzupełnienia. Obecny stan jest więc taki, że nie można stosować PN-B 06265:2004 jako rozs[...]

Konieczność doświadczalnej weryfikacji mrozoodporności betonu DOI:10.15199/33.2016.06.95

Czytaj za darmo! »

Projektowanie trwałej konstrukcji betonowejwgEurokodów[ 1, 2] polega przede wszystkim na sklasyfikowaniu oddziaływań środowiskowych przez dobór właściwej klasy ekspozycji. Są one zdefiniowane zarówno w normie do projektowania PN-EN 1992 [2], jak i w normie dotyczącej materiału konstrukcyjnego PN-EN 206 [3]. Agresja spowodowana zamrażaniem/ rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez nich objęta jest klasą ekspozycji XF o intensywności od 1 do 4. Zgodnie z normą PN-EN 206 [3], zapewnienie trwałości konstrukcji w poszczególnych klasach ekspozycji związane jest ze spełnieniem wymagań dotyczących składu betonu i odpowiednich właściwości jego składników. W przypadku agresji mrozowej wymagania te zestawiono w tabeli. Wynika z niej, że k[...]

Uszkodzenia betonowej posadzki bezspoinowej w obiekcie przemysłowym z suwnicą DOI:10.15199/33.2016.10.13


  W artykule opisano powstanie uszkodzenia posadzki beznacięciowej wykonanej w obiekcie przemysłowym wyposażonym w suwnicę. Przypadek ten stanowi cenną wskazówkę dotyczącą prawidłowego wykonawstwa coraz powszechniej stosowanych posadzek przemysłowych bez nacinanych szczelin skurczowych. Słowa kluczowe: posadzki bezspoinowe, posadzki betonowe, zbrojenie rozproszone, suwnica, uszkodzenie.Wokresie ostatniego dziesięciolecia coraz większa liczba inwestorów decyduje się na wykonanie podłóg betonowych na gruncie w technologii beznacięciowej, zwanej również bezspoinową [4, 5, 6]. Posadzki bezspoinowe, w porównaniu z wykonywanymi w tradycyjny sposób, charakteryzują sięminimalną długością dylatacji roboczych oraz brakiem nacinanych szczelin skurczowych [3]. Dzięki temu w niewielkimstopniu są narażone na uszkodzenia dylatacji roboczych (m.in. wykruszenia krawędzi na skutek ruchu wózków widłowych) oraz pozbawione możliwości powstania uszkodzeń nacinanych szczelin skurczowych powodowanych niewielkimi przemieszczeniami pionowych krawędzi sąsiadujących ze sobą płyt betonowych (tzw. klawiszowanie), a także unoszeniemsię krawędzi płyt betonowych wywołanych zjawiskiem paczenia [2]. Na obecnym etapie wiedzy prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie posadzek bezspoinowych w większości przypadków oparte jest na intuicji oraz doświadczeniu ich wykonawców, dlatego też przedstawiony w artykule przypadek stanowi istotny wkład w popularyzację zagadnienia oraz cenną podpowiedź dla wszystkich zaangażowanych w wykonywanie posadzki przemysłowej. Założenia projektowe i realizacja posadzki Posadzka w technologii bezspoinowej o wymiarach ok. 23 x 72 m, stanowiąca przedmiot badań w ramach opracowania [1], została wykonana w części produkcyjnej hali produkcyjno- magazynowej. Zaprojektowano ją jako fibrobetonową płytę grubości 30 cm, wykonaną z betonu C25/30, zbrojoną stalowym zbrojeniem rozproszonym 50/1 w ilości 35 kg/m3 betonu, wykończoną p[...]

Posadzka betonowa - bezspoinowa czy tradycyjna? DOI:10.15199/33.2017.09.07


  Wostatnich latach coraz częściej wykonywane są betonowe posadzki przemysłowe, pozbawione nacinanych szczelin dylatacyjnych. Określane są one mianembeznacięciowych, bezspoinowych lub rzadziej bezdylatacyjnych.Wartykule zebrano najistotniejsze informacje na temat technologii wykonywania posadzek bezspoinowych oraz przedstawiono jej zalety w porównaniu z tradycyjną. Kłopotliwe dylatacje przeciwskurczowe W posadzkach tradycyjnych dylatacje robocze formowane są najczęściej za pomocą deskowań, a skurczowe - zwykle nacinane. Dzielą one płytę posadzki na pola o kształcie zbliżonym do kwadratu o wymiarach ok. 6 x 6 m. Każdy metr dylatacji to potencjalne źródło problemów z użytkowaniem posadzki. Ich naprawa jest często niekończącym się procesem i stale przysparzającymkłopotów użytkownikowi danego obiektu [3]. Towłaśnie na dylatacjach skupia się wpływ zarówno oddziaływań eksploatacyjnych (np. wykruszanie krawędzi przez koła pojazdów), jak i zjawiskmających związek z właściwościami betonu (np. skurcz, paczenie) oraz podłoża pod posadzką. Przejeżdżanie pojazdów transportujących towary przez uszkodzone dylatacje powoduje powstawanie cyklicznych wstrząsów. Mogą one mieć wpływ na ewentualne uszkodzenia lub zachowanie cech ładunku, takiego jak: elektronika; szkło; ceramika itp. [9]. Taki stan rzeczy spowodował, że zaczęto poszukiwać rozwiązania mającego na celu ograniczenie długości dylatacji. Zamierzenie to udaje się realizować w posadzkach bezspoinowych dzięki rezygnacji z nacinanych dylatacji skurczowych i zwiększeniu rozpiętości pojedynczego pola dylatacyjnego do ok. 30 x 30 m, a nawet 60 x 60 m [1]. Posadzka bezspoinowa - wyzwanie projektowe i wykonawcze Posadzka bezspoinowa najczęściej jest wykonywana jako fibrobetonowa, posadowiona na gruncie, "pływająca", czyli całkowicie odizolowana od konstrukcji budowli, tj. ścian, fundamentów i podbudowy [6]. Wykonanie tego typu posadzki składa się z następujących etapów: &#[...]

Epoksydowe posadzki przemysłowe - problemy wykonawcze DOI:10.15199/33.2018.09.09


  Wielu przedstawicieli środowiska inżynierskiego dysponuje skromną wiedzą na temat posadzek epoksydowych. Wynika to nie tylko z wieloletniego marginalizowania tej tematyki w procesie kształcenia kadry inżynierskiej, ale przede wszystkim z pewnego rodzaju opieszałości w nabywaniu wiedzy na ich temat wynikającej z lekkomyślnego przekonania, że to "tylko" mało znaczące powłoki wykończeniowe. Opis technologii wykonania Posadzki z żywic epoksydowych układane są warstwami o grubości od kilkuset mikrometrów do kilku milimetrów. Niezwykle rzadko spotyka się posadzki jednowarstwowe [7]. Rodzaje warstwstosowanychwposadzkach przemysłowych scharakteryzowano w tabeli 1.W zależności od typu posadzki żywicznej, pomiędzy warstwą gruntującą a wierzchnią mogą być wykonywane różne warstwy pośrednie, pozwalające na spełnienie odpowiednich wymagań użytkowych, takich jak: antypoślizgowość; odprowadzanie ładunków elektrycznych, odporność na obciążeniamechaniczne, termiczne i inne, a także estetycznych, np. barwa, faktura, połysk, zmatowienie. Żywice epoksydowe stosowane do wykonywania posadzek mogą być w postaci dwuskładnikowej farby rozpuszczalnikowej lub dyspersji (impregnaty, posadzki cienkopowłokowe), a także w postaci bezrozpuszczalnikowej (posadzki grubopowłokowe i spoiwa do jastrychów). Powłoki posadzkowe należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych, a więc w obiekcie szczelnie zamkniętym, zabezpieczonymprzed wpływemczynników atmosferycznych. Miejsce ich wykonywania należy wydzielić i zabezpieczyć przed ogólnym dostępem, a także przed bezpośrednim wpływemrobót, takich jak kucie, cięcie, szlifowanie, zagęszczanie gruntu, podsypki itp. Bardzo ważne jest również zapewnienie właściwego, tj. możliwie równomiernego, oświetlenia szczególnie naroży i krawędzi posadzki, ponieważ w tych miejscach zwykle powstaje największa liczba pęcherzy. Przed aplikacją materiałów podłoże należ[...]

Beton i jego składniki DOI:10.15199/33.2015.11.62


  28 kwietnia 2014 r., decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wprowadzona została nowa norma betonowa PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność [1], która zastąpiła funkcjonującą od przeszło 10 lat normę PN-EN 206-1. Nowawersja normy przyniosławiele zmian dotyczących zarówno wymaganego składu betonu, uzależnionego od zamierzonego jego zastosowania, jak i wymagań stawianych składnikom, z których beton ma być wykonany.Do jej treściwłączono także zapisy z PN-EN206-9, określające wymagania dotyczące betonu samozagęszczalnego oraz dodatkowe wymagania stawiane betonowi stosowanemu przy wykonywaniu specjalnych robót geotechnicznych, takich jak pale czy ścianki szczelinowe. Szeroki zakres betonów objętych PN-EN 206 oraz konieczność stosowania jejwróżnych warunkach klimatycznych i geograficznych, jakie występują w Europie, powoduje, że ustalenie jednolitych wymagań dotyczących wszystkich rodzajów betonów jest trudne. Z tego powodu w treści normy niejednokrotnie znajdziemy zapisy mówiące o możliwości/konieczności zastosowania przepisów obowiązujących w miejscu stosowania betonu. Zgodnie z normą PN-EN 206, producent betonu zobowiązany jest do wykonania go ze składników zgodnych z wymaganiami tej normy i odpowiednimi do zamierzonego zastosowania oraz do zapewnienia, aby skład betonu odpowiadał wymaganiomnarzuconym przez klasy ekspozycji czy rodzaj wykonywanego elementu. Dobieranie składników betonu Wszystkie składniki betonu należy dobieraćwtaki sposób, aby spełnione zostaływymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego obejmujące konsystencję, gęstość, wytrzymałość i trwałość, z uwzględnieniemrealizacji procesu produkcyjnego i planowanej technologii realizacji robót. Główną zasadą jest stosowanie wyłącznie składnikówo ustalonej przydatności, tj. takich, których wymagania dotyczącewłaściwości zostały opisanewodpowiednich dokumentach odniesienia, czyli normach, a[...]

Kontrola betonu towarowego podczas produkcji, wbudowywania oraz w konstrukcji DOI:10.15199/33.2015.11.64


  Beton towarowy podlega procedurom potwierdzania zgodności uzyskanych przez niego parametrów technicznych z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Kontrola betonuma potwierdzić, czy spełnia on wymagania sformułowane przez projektanta konstrukcji (specyfikującego), wynikające z założeń zawartych w normach do projektowania PN-EN 1992 (Eurokod 2) i PN-EN 1994 (Eurokod 4). W związku z tym, że kształtowanie właściwości betonu trwa długo od momentu zmieszania cementu z wodą, a przy tym wpływa na ten proces wiele czynników (produkcyjne, transportowe, wykonawcze), kontrola uzyskanych przez beton parametrów może odbywać się w różnym czasie (np. podczas produkcji, dostawy, po wbudowaniu) imoże być wykonywana przez różne strony (producenta betonu, wykonawcę robót, nadzór, inwestora). Wzasadzie obowiązkowa jest kontrola zgodności betonu z kryteriami sformułowanymi w PN-EN 206, którą wykonuje producent. Inne kontrole betonumają charakter dobrowolny i wynikają z braku zaufania do producenta betonu lub mogą być wymuszone np. zapisami specyfikacji projektowej czy wątpliwościami dotyczącymi jakości dostarczonego betonu. Stosuje się wtedy badanie identyczności, czyli sprawdzenie, czy określona objętość kontrolowanego betonu jest identyczna z tą, która w ramach oceny zgodności (wykonanej przez producenta) została zweryfikowana jako zgodna. Badanie identyczności leży po stronie odbiorcy betonu, wykonawcy robót lub nadzoru budowy. Ocena identyczności podlega innymkryteriomniż te, które stosuje producent do oceny zgodności. W przypadku, gdy niespełnione są warunki zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie (o czym powinien powiadomić odbiorcę producent betonu) lub gdy stwierdzono błędy wykonawcze we wznoszonych konstrukcjach betonowych, pojawia się konieczność kontroli betonu wbudowanego, w którą z reguły zaangażowane są wszystkie strony procesu inwestycyjnego (projektant - specyfikujący, wykonawca robót, producent betonu, ins[...]

 Strona 1  Następna strona »