Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Szymon SZKUDELSKI"

Nowa koncepcja kształtowania profili wspomagana tarciem


  W Instytucie Obróbki Plastycznej podjęto badania nad nową koncepcją plastycznego formowania metali. Koncepcja ta opiera się na in- tensywnym odkształceniu plastycznym, które wspomagane jest zjawiskiem tarcia. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań na laboratoryjnym stanowisku badawczym przy wyciskaniu profili. There were started studies on the new concept of plastic metal forming at the Institute of Metal Forming. This concept is based on an intense plastic deformation, which is supported by the phenomenon of friction. This article presents preliminary results on a laboratory bench with bench press profiles. Słowa kluczowe: profile, wyciskanie, SPD, tarcie Key words: profiles, extrusion, SPD, friction.Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwu- je się znaczący wzrost zainteresowania światowego przemysłu i nauki nowymi metodami kształtowania metali, które pozwalają na wytwarzanie wyrobów o podwyższonych własnościach mechanicznych, mniejszej pracochłonności i niższych kosztach. Szcze- gólnie atrakcyjne są metody, które umożliwiają otrzy- mywanie jednorodnej struktury drobnoziarnistej w ca- łym przekroju wytworzonego wyrobu. W tym zakresie technologie obróbki plastycznej metali są technolo- giami szczególnie uprzywilejowanymi. Charakteryzu- ją się m.in. tym, że wraz ze zmianą formy następuje silna ingerencja w strukturę odkształcanego metalu. Taka ingerencja powoduje, że wzrost wytrzymałości stopów metali obniża ich plastyczność oraz powoduje gwałtowny wzrost sił kształtowania. Wyniki wielu prac wykazują, że możliwości kryjące się w naturze metalu i procesach strukturalnych nie zostały jeszcze wy- starczająco dobrze rozpoznane. W ostatnim czasie pojawiło się wiele metod generujących intensywne odkształcenie plastyczne (ang. SPD- Sever Plastic De- formation), które zadziwiają swoją prostotą[1], a po- zwalają na uzyskiwanie silnie rozdrobnionej struktury i bardzo dobrych własności użytkowych. Do metod SPD zalicza się metody[...]

Wyciskanie boczne wspomagane tarciem jako metoda pozwalająca na wytworzenie struktury ultradrobnoziarnistej w kształtowanym materiale DOI:10.15199/24.2016.8.14


  Lateral extrusion supported by friction as the method allowing to produce ultrafine structure of the shaped material W artykule przedstawiono wyniki badań na profilach, które wytworzono metodą wyciskania bocznego wspomaganego tarciem obrotowej tarczy. Badania przeprowadzono przy trzech prędkościach obrotowych tarczy: 8, 18, 28 obr./min oraz przy trzech wartościach siły wciskającej w obrotową tarczę 30, 55, 80 kN. Wsad wyciskany ze stali gat.15 grzano do temperatury 600°C i poddano stopniowi przerobu λ = 8. Strukturę uzyskanych profili poddano obserwacjom na mikroskopie świetlnym. Profile o najlepszym stanie powierzchni oraz charakteryzujące się największym rozdrobnieniem struktury (8 obr./min, 80 kN) poddano badaniom EBSD, które pozwoliły określić średnią wielkość ziarna na poziomie 0,53 μm. Na przekroju poprzecznym tych profili wykazano największy rozkład mikrotwardości HV0,3; a także największą wytrzymałość na rozciąganie. The article presents the results of researches on profiles that were produced with extrusion assisted friction rotating disc. Researches were conducted at three disc speeds: 8, 18, 28 per/min and at three values of force with a rotatable disc: 30,55,80 kN. As sample we used was extruded steel 15 that was heated to 600°C and was deformed to processing degree λ = 8. The structure of the obtained profiles was observed under light microscopy. Profiles of the best state of the[...]

Elektrody do zgrzewania punkowego - kształtowanie i eksploatacja


  Celem pracy było opracowanie technologii kształtowania plastycznego elektrod do punktowego zgrzewania oporowego. W pracy przedsta- wiono wyniki symulacji numerycznej procesu wyciskania elektrod oraz wyniki badań elektrod wyciśniętych, według opracowanej techno- logii, z komercyjnego stopu CuCrZr oraz materiału uzyskanego metodami dużych odkształceń plastycznych - poprzez wyciskanie hydro- statyczne oraz wyciskanie metodą KOBO. The aim of the work was to develop technology of plastic forming of electrodes for resistance spot welding. The paper presents results of numerical simulation of the electrodes extrusion process and results of tests on extruded electrodes, by the developed technology, from commercial CuCrZr alloy and material obtained by methods of severe plastic deformation - by hydrostatic extrusion and KOBO extrusion method. Słowa kluczowe: elektrody, zgrzewanie oporowe, stop CuCrZr, wyciskanie Key words: electrodes, resistance welding, CuCrZr alloy, extrusion.Wprowadzenie. Punktowe zgrzewanie rezystan- cyjne (oporowe) jest jednym z ważniejszych procesów łączenia stosowanym przy wytwarzaniu konstrukcji z cienkich blach różnych materiałów. Obecnie głów- nym użytkownikiem tej technologii jest przemysł motoryzacyjny. Szacuje się, że w polskim przemyśle samochodowym przy wytwarzaniu karoserii samo- chodów osobowych i dostawczych rocznie wykonuje się ponad 1,8 miliarda zgrzein, głównie punktowych, a w jednym pojeździe samochodowym występuje ich zwykle 4000÷6000 [1]. O znaczeniu przemysłowym technologii zgrzewania rezystancyjnego decyduje tak- że możliwość łączenia materiałów konstrukcyjnych po- krytych różnymi powłokami, przy zachowaniu dobrej jakości tworzonego połączenia. Kształt elektrod i stosowana obróbka ubytkowa powoduje, że w niektórych przypadkach ponad 50% materiału wsadowego jest przerabiana na wióry, jed- nak czynnikiem zniechęcającym do zmiany technolo- gii na obróbkę plastyczną, jest wysoki koszt narzędzi i prz[...]

 Strona 1