Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Polechoński"

Czy gry wideo mogą poprawiać sprawność fizyczną i leczyć? DOI:


  W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja na rynku gier wideo uległa istotnej pozytywnej zmianie. Powstały urządzenia wskazujące wymagające od użytkownika wykonywania obszernych ruchów całego ciała w celu sterowania grą. Dzięki temu pojawiły się zupełnie nowe perspektywy wykorzystania aktywnych gier wideo, które można obecnie postrzegać jako swoistą formę aktywności fizycznej. W publikacji dokonano przeglądu konsoli i kontrolerów ruchowych gier wideo oraz przedstawiono możliwości ich wykorzystania do poprawy sprawności fizycznej i terapii. Z analizy dostępnej literatury naukowej wynika, że gry wideo sterowane ruchem motywują do podejmowania wysiłku fizycznego, mogą wpływać pozytywnie na sprawność motoryczną człowieka i być wykorzystywane w terapii osób z różnymi dysfunkcjami. Słowa kluczowe: ruchowe gry wideo, konsole i kontrolery ruchowe, aktywność fizyczna, sprawność motoryczna człowieka Abstract: Over the past several years, the situation on the video game market has undergone a significant positive change. The pointing devices that require from the user to perform extensive movements of the whole body in order to control the game were developed. As a result, there is a completely new perspective of using active video games that may now be perceived as a specific form of the physical activity. In the publication, the video game consoles and motion controllers for the video games were reviewed and the possibilities of their usage for improving physical fitness and therapy were presented. The analysis of the available scientific literature shows that video games controlled with the movement motivate to take the physical exercise, they can have a positive impact on person’s motor ability and they may be used in the treatment of people with various disabilities. Keywords: active video games, consoles and motion controllers, physical activity, person’s motor ability.WPROWADZENIE W związku z dynamicznym rozwojem technologii informatyczn[...]

 Strona 1