Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Kajka"

Określenie klasy odporności ogniowej ścian murowanych wg Eurokodów

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dziale VI określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Podano klasy pożarowe budynku w zależności od przeznaczenia obiektu i sposobu użytkowania, wysokości lub liczby kondygnacji. Dla każdej z klas pożarowych zostały określone minimalne wartości klasy odporności ogniowej elementów budynku (np. główna konstrukcja nośna, ściana zewnętrzna, wewnętrzna). Podstawowymi kryteriami (wyrażonymi w minutach) określającymi odporność ogniową są: R - nośność; E - szczelność; I - izolacyjność. Klasyfikację można dodatkowo rozszerzyć o kryteria: M - oddziaływania mechaniczne; W - wypromieniowanie. Kryteria oceny poszczególnych elementów budynku z uwagi na odporność ogniową przedstawiono w tabeli 1. Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z tych wymagań, które sprawia dużo problemów w procesie zarówno proj[...]

Przyczyny zawilgocenia murów i jego wpływ na użytkowanie budynku


  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenieMinistra Infrastruktury, dział VIII rozdział 4) jednoznacznie określają, że budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania. Wszystkie ściany w budynkumogą być narażone na zawilgocenie, a tylko niektóre z nich są zabezpieczane izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną. Podstawową zasadą, aby ustrzec się nadmiernej wilgoci w budynku, jest wykonanie go zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i przepisami, a w późniejszym okresie odpowiednia eksploatacja obiektu (rysunek 1). Przyczyny zawilgocenia ścian związane są z: ● położeniem, otoczeniem i warunkami atmosferycznymi - woda gruntowa; woda opadowa; ● technologią wykonania - nadmierna wilgoć technologiczna wprowadzana do budynku[...]

 Strona 1