Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Krawczyk"

Wybrane elementy matematyki stosowanej na podstawie badań rozwoju ekonomicznego sektora wysokich technologii na przykładzie branży farmaceutycznej

Czytaj za darmo! »

Współczesne zjawiska gospodarcze w skali makro- i mikroekonomicznej wymagają zastosowania konstrukcji matematycznych, które umożliwiają analizę, interpretację, a także podejmowanie decyzji w określonych uwarunkowaniach rynkowych. Zjawiska takie jak konkurencja i kooperacja podmiotów gospodarczych, rozwój ekonomiczny oparty o innowacyjność czy podejmowanie decyzji w zakresie wyboru realizacj[...]

Rywalizacja biotechnologiczna

Czytaj za darmo! »

Luka technologiczna między USA a Unią Europejską w dziedzinie biotechnologii cały czas się powiększa. Należy jednak podkreślić, że UE w ujęciu globalnym jest jedyną gospodarką, która może rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi w osiągnięciach naukowych i ekonomicznych w dziedzinie biotechnologii.Unia Europejska mimo tendencji do zastępowania drogich farmaceutyków tańszymi odpowiednikami j[...]

Biotechnologia lecznicza

Czytaj za darmo! »

Biotechnologia w UE jest powszechnie wykorzystywana w ochronie zdrowia, np. do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych stosowanych w leczeniu raka, rekombinowanych szczepionek przeciwko zapaleniu wątroby typu B oraz w badaniach diagnostycznych na obecność biomarkerów związanych z tzw. atakiem serca.Oprócz tego techniki biotechnologicznie są używane w badaniach nad nowymi lekami i metodami diagnostycznymi. Lecznicze preparaty biotechnologiczne stanowią obecnie ok. 20% sprzedawanych lekarstw i ok. 50% będących na etapie badań klinicznych. Postęp osiągnięty w ostatnich latach był możliwy dzięki zsekwencjonowaniu genomu ludzkiego oraz inwestycjom. Znanych jest już blisko 30 000 schorzeń i chorób, a tylko ok. 10 000 z nich można skutecznie leczyć. Postęp notowany w biotechn[...]

Innowacyjność i ochrona patentowa

Czytaj za darmo! »

Działalność innowacyjna jest obarczona wysokim ryzykiem. Powstanie innowacyjnego produktu poprzedzają często prace badawczo-rozwojowe, kiedy samotny wynalazca lub zespół innowatorów przetwarza niezmaterializowaną koncepcję produktu w realną postać, tj. prototyp wyrobu. Nakłady finansowe na tym etapie prac są duże i rosną aż do momentu wprowadzenia produktu na rynek.Pierwsze wyroby są wprowadzane na rynek na ogół w niewielkiej liczbie, w celu tzw. testu rynkowego. Jeśli wypadnie on pomyślnie, to przedsiębiorstwo zaczyna intensywne przygotowania do uruchomienia produkcji seryjnej. Nagrodą dla innowatorów w grze rynkowej opartej na innowacyjnych produktach i procesach jest zysk a zabezpieczeniem tej nagrody patent. Nowoczesne technologie W gospodarce rynkowej przywiązuje się cor[...]

Mierzenie innowacji

Czytaj za darmo! »

Działalność innowacyjna jest obarczona wysokim ryzykiem, a realna porażka projektu może się przyczynić nawet do bankructwa. Ryzyko to jednak da się przewidzieć, stosując mierniki opłacalności.Wytworzenie nowego innowacyjnego produktu wymaga dokładnej analizy finansowej, szczególnie stosunku przewidywanych przychodów do poniesionych kosztów. Dlatego przed przystąpieniem do przedsięwzięcia innowacyjnego trzeba przeprowadzić wstępne analizy finansowe, które staną się punktem wyjścia do podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowego innowacyjnego produktu oraz oceny ryzyka i właściwego zarządzania operacyjnego. Przyszli menedżerowie pionów badawczo-rozwojowych będą musieli wykazywać się pod tym względem nie tylko znajomością swojej specjalizacji naukowej, ale także mieć interdyscyplinarną[...]

Absorpcja CO2 w roztworach alkanoloamin w cieczach jonowych


  Przeprowadzono badania absorpcji tlenku węgla( IV) (CO2) w roztworach alkanoloamin w wybranych cieczach jonowych. Określono wpływ budowy cieczy jonowych, stężenia alkanoloamin, szybkości mieszania oraz temperatury na przebieg procesu absorpcji CO2. Sixteen ionic liquids (IL) were used as solvents of NH2(CH2)2OH and NH[(CH2)2OH]2 (concn. 12,5% by mass) for sorption of CO2 from gas phase at 25-65°C and 300-1000 rpm. The anions of IL played a crucial role for the sorption efficiency. The efficiency decreased in the anion series: AcO- >> CF3COO- > alkylsulfate > bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, PF6 -, BF4 -. Przemysłowe procesy rozdziału mieszanin gazów zawierających CO2 są rozwijane od wielu lat. Stosowane są one ze względu na konieczność usuwania CO2 z gazów przemysłowych oraz na zapotrzebowanie na czysty CO2. I tak np. CO2 zatruwa katalizatory hydrokrakingu, hydroodsiarczania i syntezy amoniaku. Może też stanowić zbędny balast w przypadku gazów ziemnych o dużej zawartości CO2 lub przy produkcji gazu opałowego z węgla. Usunięcie CO2 jest też często konieczne w trakcie przygotowania gazu syntezowego (synteza Oxo, proces Fischera i Tropscha, synteza metanolu). Otrzymanie gazu o dużej zawartości CO2 jest niezbędne przy produkcji mocznika lub suchego lodu1-3). W ostatnim czasie problemem stało się także usuwanie CO2 z gazów odlotowych powstających w wyniku spalania paliw kopalnych w celach energetycznych. Wszystkie obecnie stosowane procesy usuwania CO2 są energochłonne. Ocenia się, że wprowadzenie do schematu elektrowni o mocy 500 MW tradycyjnej instalacji wyłapywania CO2 obniżyłoby jej wydajność o ok. 30%, przez co znacząco aPolitechnika Śląska, Gliwice; bInstytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze Stefan Baja,b*, Anna Chroboka, Agnieszka Siewniaka, Tomasz Krawczyka, Adam Tatarczukb Absorpcja CO2 w roztworach alkanoloamin w cieczach jonowych Absorption of carbon dioxide in ionic liquid solutions of alkanoloamines Dr hab. [...]

 Strona 1