Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Długosz"

Ocena poprawności działania oczyszczalni ścieków w Sandomierzu


  W pracy przedstawiono ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków komunalnych w Sandomierzu. Ocenę sprawności działania oczyszczalni oparto na wielkości redukcji 5 wybranych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny. Przedstawiono charakterystykę procesów jednostkowych oraz dokonano oceny efektywności systemu oczyszczania ścieków na oczyszczalni. Analizując wartości średniodobowego niskiego przepływu rzeki oraz średniej dobowej ilości ścieków odprowadzanej do odbiornika można stwierdzić, iż rzeka Wisła jest odpowiednim odbiornikiem dla oczyszczonych ścieków.Wstęp Realizacja założonego stopnia oczyszczania ścieków jest głównie uwarunkowana prawidłowo zaprojektowanym procesem technologicznym i realizacją obiektu zgodnie z projektem. W ciągu niespełna 30 lat (lata 1980-2007) liczba oczyszczalni ścieków wzrosła o prawie 38%, co istotnie wpłynęło na poprawę stanu środowiska naturalnego, gdyż aż o 83,4% zmniejszyła się ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód i do ziemi [20]. Dobrze zaprojektowana i poprawnie eksploatowana oczyszczalnia pozwala na zmniejszenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych do poziomu narzuconego przez obowiązujące Rozporządzenie [2]. Jeżeli ścieki oczyszczone nie spełniają określonych wymagań, to niezbędne jest ustalenie przyczyny oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom ekologicznym. Nieprawidłowa praca oczyszczalni może powodować również powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa ludności mieszkającej w sąsiedztwie oczyszczalni oraz ludności korzystającej w celach rekreacyjnych z odbiorników ścieków - jezior i rzek [18]. Nieustanna obserwacja pracy oczyszczalni ścieków daje możliwość dokonywania aktualnej analizy, jak i również pozwala na potencjalne korekty parametrów technologicznych oraz hydraulicznych w poszczególnych etapach oczyszczania ścieków [1]. Sieć kanalizacyjna Sieć kanalizacyjna w Sandomierzu jest[...]

Wpływ wielkości oczyszczalni ścieków na średnią mobilność oraz stabilność metali


  W publikacji dokonano analizy wpływu wielkości oczyszczalni ścieków wyrażonej przez RLM na średnią mobilność oraz stabilność metali ciężkich. Badania dotyczyły dziewięciu oczyszczalni ścieków z województwa świętokrzyskiego o różnej wielkości wyrażonej przez RLM od 850 do 8000. Analizowanymi metalami ciężkimi były: Cd, Cu, Cr, Ni, Zn, Pb. Wstęp Osady ściekowe są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków, a ich ilość wynosi od 1 do 3% objętości przepływających ścieków. Powstają one głównie w procesach oczyszczania mechanicznego i biologicznego, a także w procesach wytrącania chemicznego [1]. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych jest istotnym problemem zarówno ekologicznym, ekonomicznym, jak i technicznym. Wybór metody unieszkodliwiania osadów ściekowych jest związany z ich właściwościami fizyczo-chemicznymi, a przede wszystkim obecnością substancji niebezpiecznych dla środowiska (głównie z zawartością metali ciężkich) [2]. Osady ściekowe powstające na oczyszczalniach ścieków, wykazują wysokie wartości nawozowe i mogą być używane w rolnictwie jako cenny nawóz organiczny, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w odpowiednich przepisach [3]. Prognozy zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce przedstawiono na rys. 1. Osady ściekowe o wysokiej zawartości metali ciężkich pochodzą z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w dużych aglomeracjach miejskich lub w mniejszych miastach ale o znacznej koncentracji uciążliwego przemysłu (np. garbarski, zakłady blacharskie, lakiernicze, itp.) [4]. Ponadto metale ciężkie pochodzą ze ścieków bytowych, spływów powierzchniowych oraz występują w ściekach w następstwie korozji przewodów kanalizacyjnych. W osadach ściekowych metale ciężkie występują w postaci rozpuszczonej, wytrąconej, współstrąconej z tlenkami metali, zaadsorbowane lub zasocjowane na [...]

Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie wybranego obiektu „N”


  Ocena mobilności metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków w Opatowie (woj. świętokrzyskie).Wyniki badań dla ustabilizowanych tlenowo osadów ściekowych potwierdziły obserwowaną tendencję koncentracji metali ciężkich we frakcjach niemobilnych, tu w połączeniach z glinokrzemianami (chrom - 53,4%; ołów - 80,2%). Wynika z tego, że dominujące formy występowania badanych metali ciężkich są niemobilne. Wykazano, że sumaryczna zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych nie jest obiektywnym kryterium oceny zagrożenia środowiska. Mając to na uwadze należy jednak nadmienić, iż immobilizowane we frakcji F-III metale ciężkie mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla gruntu w strefie aeracji.Zasadniczym elementem decydującym o stanie środowiska wodnego, mający wpływ na poziom życia ludności jest sprawność systemów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia, środowiska oraz chronią zasoby czystej wody, która będzie wykorzystana przez przyszłe pokolenia. Podczas procesów oczyszczania ścieków powstaje produkt uboczny, czyli różnego rodzaju odpady takie jak skratki, piasek, a także tłuszcze oraz osady. Pośród nich największą ilość, czyli około 2 ÷ 3% objętości ścieków, stanowią osady ściekowe [10]. Komunalne osady ściekowe zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy [17] to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych, a także innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych lub ścieków o składzie zbliżonym do komunalnych. Osady ściekowe stanowią istotny problem eksploatacyjny, a także ekonomiczny. Muszą być usuwane z terenu oczyszczalni ścieków, ze względu na techniczne oraz prawne ograniczenia możliwości ich magazynowania. Nie ma jednej uniwersalnej metody zagospodarowania i utylizacji osadów powstających w procesach oczyszczania 286 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2013 ścieków. Gospodarka osadowa w oczyszczalni[...]

 Strona 1