Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Eliza Bilenda"

Wpływ popiołów ze spalania biomasy na odczyn, właściwości sorpcyjne i zawartość przyswajalnych form makroelementów w glebie DOI:10.15199/62.2018.5.3


  Bilans energetyczny Polski zakłada na najbliższe lata wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych1-3). W traktacie akcesyjnym o przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zadeklarowała wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 14% w 2020 r. Hydrogeologiczne uwarunkowania Polski nie pozwalają uzyskać tak znacznego udziału odnawialnych źródeł z energetyki wodnej, wiatrowej i geotermalnej4). Największy potencjał ma tu biomasa, gdyż w kraju przeważają lasy i grunty użytkowane rolniczo i tereny odłogowane, nadające się pod plantację roślin energetycznych5). Spalana jest głównie biomasa drzewna oraz kwalifikowane jako biomasa odpady z produkcji roślinnej6). Dla energetyki istotne są nie tylko parametry samego surowca, ale także popiołu z jego spalania7). Popiół ten zawiera niezbędne dla roślin makro-i mikroskładniki, a zastosowany jako nawóz może przyczynić się do poprawy właściwości fizyczno-chemicznych gleby i plonowania roślin8). Celem pracy była ocena przydatności popiołów ze spalania biomasy jako substytutu tradycyjnego nawozu potasowego oraz jego wpływu na Ash from combusting a mixt. of wood chips, energetic willow, maize, and straw was applied in the 3 y. long exp. in doses 3.5-10.5 Mg/ha as a substitute for K mineral fertilizers to study its effect on soil pH and sorption properties and on contents of plant-available K, P and Mg macroelements. The ash addn. resulted in an increase in the content of assimilable P, K, and Mg forms and in the sorption capacity of the soil. Określono przydatność popiołów ze spalania biomasy w rolnictwie, jako substytutu nawozu mineralnego potasowego. W doświadczeniu stosowano corocznie popioły powstałe w wyniku spalania mieszaniny zrębków drzewnych, wierzby energetycznej, kukurydzy i słomy w dawkach 3,5-10,5 Mg/ha. Badania wykazały pozytywny wpływ dawek popiołów 7,0 i 10,5 Mg/ha na kształtowanie odczynu gleby, a wszystkich zastosowanych dawek popiołu na[...]

 Strona 1