Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Dymerski"

Use of electronic nose for quality assessment of agricultural ethanol distillates Wykorzystanie elektronicznego nosa do oceny jakości etanolowych destylatów rolniczych DOI:10.12916/przemchem.2014.998


  One-hundred-thirty-five samples of EtOH-contg. agricultural distillates were tested for quality by using a prototype electronic nose. The distillates were bubbled with air to sep. the volatile components studied in a semiconductor sensor system (6 sensors) and evaluated with discriminant linear and quadratic functions supported with a crossvalidation. The anal. confirmed that more than 96% of the samples were formerly classified correctly to the particular quality classes by a conventional (organoleptic) method. Przedstawiono wyniki badań oceny jakości destylatów rolniczych za pomocą prototypu elektronicznego nosa wyposażonego w zestaw 6 półprzewodnikowych czujników. Frakcję lotną próbek destylatu rolniczego wytwarzano za pomocą barbotażu. Klasyfikację próbek do odpowiedniej klasy jakości przeprowadzano przy użyciu funkcji dyskryminacyjnych: liniowej i kwadratowej wspartej metodą kroswalidacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano ponad 96-proc. poprawność klasyfikacji próbek destylatów do poszczególnych klas jakości. Zgodnie z definicją zawartą w Polskiej normie1) destylat rolniczy to płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych, który nie ma właściwości alkoholu etylowego rolniczego ani właściwości napoju spirytusowego, lecz zachowuje zapach i smak pochodzące od użytych surowców. Destylaty rolnicze w zależności od użytego do ich produkcji surowca charakteryzują się różnymi właściwościami. Wymagania dotyczące koloru, zapachu i mocy takiego destylatu oraz zawartości w nim określonych związków są znormalizowane i stabelaryzowane w normie1). Ze względu na rodzaj surowca poddanego fermentacji destylaty rolnicze można zaliczyć do 5 kategorii, oznaczonych literami: M (melasa), O (świeże owoce lub ich moszcze), Z (boża), K (ziemniaki) i R (różne surowce rolnicze lub produkty ich przetwarzania). Jakość destylatu rolniczego zależy od składu i ze względu na jego złożono[...]

Studies on origin of Polish honeys by two-dimensional gas chromatography Ocena pochodzenia surowcowego polskich miodów przy użyciu dwuwymiarowej chromatografii gazowej DOI:10.12916/przemchem.2014.1723


  Polish acacia, linden, rapeszed and buckwheat-derived honeys and a honydew were analyzed for presence of hydrocarbons, alcs., ketones and esters by 2-dimensional gas chromatog. to establish the markers for the honey origin. PrOH was found characteristic for acacia honey, Me(CH2)11OH for linden honey, Me(CH2)6CHOMe for honeydew and Me(CH2)8COOEt for the rapeseed honey. Wykorzystano technikę dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, w której wykorzystuje się pomiar czasu przelotu jonów fragmentacyjnych przez detektor (GC×GC-TOFMS) do klasyfikacji polskich miodów, ze względu na pochodzenie surowcowe. Opracowana metodyka pozwoliła na wytypowanie 8 wyróżników pozwalających na jednoznaczne określenie pochodzenia próbek polskich miodów. Wynik obróbki danych metodą chemometryczną, a mianowicie analizą głównych składowych (PCA), potwierdził użyteczność wytypowanych wyróżników. Uzyskane wyniki mogą stanowić uzupełnienie polskiej normy i być stosowane do rutynowych badań w polskim pszczelarstwie. Miód jest od dawna dobrze znanym produktem spożywczym. Pod względem chemicznym jest to wodny roztwór różnych substancji organicznych i nieorganicznych, jednak najłatwiej można go określić jako przesycony roztwór cukrów. Wykazuje on właściwości higroskopijne. W zależności od wilgotności otoczenia, miód może pochłaniać lub odparowywać wodę. Charakteryzuje się słodkim, specyficznym smakiem i zapachem. Może mieć konsystencję gęstego płynu lub stałą, a barwę od jasnożółtej do brunatnobrązowej. W postaci płynnej nosi nazwę patok, a w postaci skrystalizowanej krupiec. Powstaje w plastrach w wyniku dojrzewania zgromadzonego przez pszczoły nektaru kwiatowego lub spadzi 3. Dojrzewaniem miodu nazywa się szereg procesów, takich jak odparowywanie wody z miodu, dodawanie substancji własnej przez pszczoły do miodu oraz przemiany chemiczne miodu. Pomimo tego, że miód nie stanowi bogatego źródła witamin, posiada jednak wysoką wa[...]

Ocena uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego na obszarach przyległych do oczyszczalni ścieków komunalnych z zastosowaniem olfaktometrii terenowej DOI:10.15199/62.2017.6.31


  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jest związana z funkcjonowaniem różnych obiektów przemysłowych, rolnych i komunalnych, wśród których istotną rolę odgrywają oczyszczalnie ścieków komunalnych1). Postępujący rozwój cywilizacyjny jest przyczyną powstawania coraz większej ilości ścieków. Ścieki dopływające do każdej oczyszczalni mogą znacznie różnić się właściwościami fizycznymi i chemicznymi, co definiuje stosowaną technologię. To powoduje, że na każdym etapie procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych mogą być wytwarzane różne grupy zanieczyszczeń powietrza. Alkohole, lotne kwasy tłuszczowe, aldehydy i ketony są produktami rozkładu węglowodanów. Amoniak powstaje na skutek rozkładu tłuszczów i białek. Siarkowodór generowany jest podczas beztlenowego rozkładu białek zawierających siarkę. Procesy gnilne warzyw mogą powodować emisję disiarczku węgla i merkaptanów. Procesy gnilne ryb, mięsa oraz ostre przyprawy mogą przyczyniać się do emisji etyloaminy oraz amin indolowych2). Jakość powietrza atmosferycznego ma duży wpływ na komfort i zdrowie społeczeństwa3). U ludzi odnotowano liczne objawy psychosomatyczne, takie jak nudności, bóle głowy, uczucie dyskomfortu, choroby układu oddechowego i alergie4-6). Nieprzyjemne wrażenie zapachowe wywołane na skutek emisji odorów z terenów oczyszczalni ścieków komunalnych jest przyczyną wzrastającej liczby skarg lud96/ 6(2017) 1371 Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1340. Dr inż. Tomasz DYMERSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2013 r. jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej na tym samym wydziale. Specjalność - rozwój technologii elektronicznych nosów i ich zastosowań, analiza złożonych matryc (przede wszystkim żywności i środowiskowych) z wykorzystaniem dwuwymiarowej chromatografii gazowej. ności zamieszkującej pobliskie ter[...]

Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej DOI:10.15199/62.2018.7.29


  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat emisja odorów, szczególnie na obszarach miejskich, stała się istotną kwestią dotyczącą problematyki ochrony środowiska. Osiągnięcie jak najlepszej jakości życia na tych obszarach jest przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim oraz w środowisku gremiów odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne obszaru, na którym występuje zjawisko uciążliwości zapachowej1). Na etapie planowania przestrzennego nowych obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe konieczne jest uwzględnienie nie tylko aspektów urbanistycznych, ale także środowiskowych. W wielu krajach uwzględnia się aspekty prośrodowiskowe w strategii rozwoju miast. Jednoczesne uwzględnienie aspektów środowiskowych i urbanistycznych w procesie planowania przestrzennego 1178 97/7(2018) Dr hab. inż. Jacek GĘBICKI w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2009 r. pracował na stanowisku adiunkta, a od 2017 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na tym samym wydziale. Specjalność - czujniki chemiczne (elektrochemiczne) oraz technologia wytwarzania i eksploatacji elektronicznych nosów. Dr inż. Tomasz DYMERSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej na tym samym wydziale. Specjalność - nowoczesne techniki analityczne. jest często trudnym zadaniem, m.in. ze względu na zmienność emisji odorów w czasie2). Negatywne oddziaływanie odorów na zdrowie i życie człowieka jest powodem skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego. Odczuwanie nieprzyjemnego zapachu jest spowodowane interakcją lotnych cząsteczek odorantów z węchowymi neuronami czuciowymi usytuowanymi w górnym odcinku jamy nosowej3). W konsekwencji powstaje sygnał elektryczny, który jest przekazywany przez aksony komórek nerwowo-zmysłowych do opuszki węchowej. Następnie sygnał przekazywany jest z komórek nerwowo-[...]

 Strona 1