Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Klein"

Zastosowanie lasera femtosekundowego do modyfikacji fotoelektrody TiO2 w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym


  Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne DSSC (ang. Dye-Sensitized Solar Cells) ciesz. si. coraz szerszym zainteresowaniem ze wzgl.du na ich potencja. w niskokosztowej konwersji .wiat.a s.onecznego na energi. elektryczn. [1]. Obecnie rekord wydajno.ci tego typu ogniw wynosi 12,3%, a szacowany na podstawie bada. stabilno.ci czas .ycia w warunkach eksploatacyjnych wynosi 10 lat. Prowadzone s. intensywne badania w kierunku zwi.kszenia sprawno.ci urz.dze. DSSC, aby sta.y si. one konkurencyjne w porownaniu do tradycyjnych ogniw krzemowych, m.in. przez zastosowanie nowych materia.ow (np. nanorurek TiO2, barwnikow o szerokim widmie absorpcji promieniowania s.onecznego) czy rozwi.za. konstrukcyjnych (np. ogniwa monolityczne, zastosowanie elektrolitu sta.ego) [2]. G.ownym celem bada. przedstawionych w niniejszej pracy jest modyfikacja z..cza: elektroda przewodz.ca/warstwa ditlenku tytanu za pomoc. wi.zki lasera femtosekundowego oraz zbadanie wp.ywu procesu spawania laserowego na parametry fotoelektryczne barwnikowego ogniwa s.onecznego. Elektrod. przewodz.c. stanowi . po.przezroczysta warstwa ditlenku cyny domieszkowanego fluorem SnO2:F . FTO, osadzona na pod.o.u ze szk.a sodowo-wapiennego, o grubo.ci 2 mm. Proces modyfikacji polega na na.wietleniu wi.zk. lasera ca.ej powierzchni z..cza: elektroda przewodz.ca/warstwa TiO2, od strony szklanego pod.o.a. Zgodnie z doniesieniami literaturowymi proces ten prowadzi do nadtopienia oraz wyrownania tlenkowej warstwy przylegaj.cej do FTO, wype.niaj.c wolne przestrzenie pomi.dzy nanocz.stkami ditlenku tytanu [3, 4]. Cz... eksperymentalna W celu przeprowadzenia prac badawczych przygotowano dwa zestawy anod TiO2: niemodyfikowane oraz modyfikowane wi.zk. lasera, z wykorzystaniem ktorych zbudowano ogniwa nazywane dalej odpowiednio: referencyjne oraz spawane. W przypadku anod spawanych stosowano ro.ne warto.ci mocy promieniowania laserowego: 10, 30, 50 mW. Ogniwa zosta.y zbudowane w formie warstwowej zgod[...]

Zastosowanie silikonowego wymiennika ciepła w elastycznym kolektorze hybrydowym DOI:10.15199/62.2018.6.32


  Wobec istnienia luki w badaniach naukowych dotyczących elastycznych hybrydowych kolektorów słonecznych FPV/T (flexible photovoltaic thermal solar colector) zbudowano pierwszy, znany autorom prototyp1, 2). Brak dostępnych na rynku rozwiązań, pozwalał na swobodę wyboru materiałów konstrukcyjnych. Ze względu na właściwości mechaniczne oraz cieplne zdecydowano się na zastosowanie silikonu. Pozwala on na prostą aplikację wymiennika do istniejących elastycznych modułów fotowoltaicznych, przy jednoczesnym zachowaniu ich cech użytkowych. Głównym celem wykorzystania wymiennika jest stabilizacja temperatury modułu fotowoltaicznego na poziomie 25°C w warunkach wyższej temperatury otoczenia (przy aplikacjach marynistycznych). Znana jest technologia budowy elastycznych modułów fotowoltaicznych (FPV)3). Naturalnym działaniem było więc wykorzystanie dostępnej technologii i adaptacja do niej dodatkowego elementu stanowiącego wymiennik ciepła. Obecnie, jednym z głównych obszarów wykorzystania FPV jest szeroko pojęta marynistyka4). Produkty także polskich producentów znajdują zastosowanie przy wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby zasilania jachtów żaglowych oraz motorowych. Dokonano licznych aplikacji elastycznych modułów na powierzchniach żagli okrętów4). Większość dostępnych komercyjnie produktów nie jest w pełni elastyczna. Buduje się je przez wykorzystanie sztywnych ogniw krzemowych, np. o wymiarach 80 × 80 mm, 992 97/6(2018) Dr inż. Patryk R. CHAJA w roku 2012 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję koordynatora ds. prac badawczo-rozwojowych w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne PAN w Jabłonnie. Specjalność - systemy energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii. Mgr inż. Maciej KLEIN w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnik[...]

 Strona 1