Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marek Jarmuszczak"

Numeryczne wyznaczanie wytr zymałości opakowań z tektur y falistej Cz. 1. Założenia teoretyczne w modelowaniu numerycznym opakowań papierowych


  W niniejszej pracy podjęto tematykę związaną z szeroko rozumianym projektowaniem opakowań z tektury falistej. W praktyce projekt nowego opakowania najpierw pojawia się w formie koncepcji projektanta, opartej na szczegółowych wytycznych zamawiającego. W następnym kroku powstaje jego graficzna forma, po czym prototyp wycinany jest na ploterze. Przygotowany w ten sposób zestaw prototypowych modeli opakowania przechodzi serię testów laboratoryjnych, gdzie sprawdzane są wszystkie wymagane przez zamawiającego wskaźniki wytrzymałościowe. W tak przyjętym łańcuchu projektowym można z powodzeniem umieścić jeszcze jedno ogniwo, które pozwoli zoptymalizować i zautomatyzować proces tworzenia nowego opakowania. Optymalizacji może podlegać zarówno sama konstrukcja, jak i dobór najbardziej odpowiedniego indeksu tektury tak, aby projekt z pewnym zapasem bezpieczeństwa spełniał wszystkie wymagania i jednocześnie był ekonomiczny. W celu uzupełnienia procesu konstruowania nowych prototypów opakowań można wykorzystać zaawansowane techniki numeryczne, oparte np. na metodzie elementów skończonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono założenia teoretyczne, niezbędne do zbudowania wiarygodnego modelu numerycznego opakowania z tektury falistej. Słowa kluczowe: tektura falista, homogenizacja, metoda elementów skończonych In this work the issues related to the wider design of corrugated packaging are discussed. In practice, the design of the new packaging appears first as a concept of designer based on specific ordering guidelines. In the next step, the graphical form is created and then the prototype goes to die. Prepared in this way, a set of prototype models of packages goes through a series of laboratory tests, which check all required moduli. In such a design chain a missing link that will optimize and automate the process of creating a new package can be successfully adopted. Both the structure itself and the selection of the most appropria[...]

Numer yczne wyznaczanie wytrzymałości opakowań z tektury falistej Cz. 2. Badania eksper ymentalne i analizy numer yczne opakowań papierowych


  Artykuł jest kontynuacją pracy dotyczącej numerycznego modelowania oraz określania wytrzymałości pudeł wykonanych z tektury falistej. W pierwszej części (1) zostały przedstawione najważniejsze założenia teoretyczne, niezbędne do stworzenia modelu numerycznego opakowania. W części drugiej przedstawiono metody kalibracji przyjętego modelu materiałowego tektury w procesie homogenizacji numerycznej oraz wyniki symulacji komputerowych. Wszystkie analizy wykonane za pomocą modelu obliczeniowego zestawiono z badaniami eksperymentalnymi, co pozwoliło zweryfikować przyjęte założenia i metody. Uzyskana zgodność wyników pozwala sądzić, że modele obliczeniowe mogą z powodzeniem wspomagać proces projektowania konstrukcji opakowania z tektury falistej, nie tylko w kontekście najlepszego kształtu pudła, ale również jego optymalnej wytrzymałości, poprzez automatyczny dobór odpowiedniego typu tektury falistej. Słowa kluczowe: tektura falista, homogenizacja, metoda elementów skończonych This article is a continuation of the work on numerical modeling and strength assessment of corrugated board packages. In the first part (1) the most important theoretical assumptions, necessary to create a numerical model of the package was presented. The second part presents the calibration method of adopted material model of corrugated boards in the process of numerical homogenization and computed pseudo-experimental results. All computational simulations are compared with real experimental tests, which allows to verify the assumed methodologies. The accuracy and quality of the results suggests that computational models can successfully supplement the design process of corrugated cardboard packages, not only in the context of the best shape of the box, but also its optimal strength, through automatic selection of the appropriate type of corrugated board. Keywords: corrugated board, homogenization, finite element methods Kalibracja modelu numer[...]

Homogenizacja tektur y falistej Część 1. Homogenizacja analityczna


  Homogenizacja jest kluczowym krokiem w procesie komputerowego wyznaczania nośności pudeł i opakowań z tektury falistej. Ponieważ dokładne odzwierciedlenie skomplikowanego przekroju tektury falistej wymaga wykorzystania ogromnej ilości elementów skończonych, pełny model strukturalny całego opakowania jest mało praktyczny i często nieekonomiczny. Dlatego w praktyce można go zastąpić modelem, którego geometria jest znacznie prostsza. Uproszczenia modelu obliczeniowego nie powinny jednak prowadzić do zmiany odpowiedzi systemu. Głównym celem homogenizacji jest zatem znaczne przyspieszenie analiz numerycznych przy jednoczesnym zachowaniu dokładności rozwiązania. W pierwszej części artykułu przedstawiono analityczne techniki homogenizacji płyt warstwowych z rdzeniem o periodycznej strukturze. Słowa kluczowe: tektura falista, homogenizacja, metoda elementów skończonych.Numeryczne modelowanie papieru i tektury jest zagadnieniem, które angażuje coraz większą grupę naukowców w kraju (1-3) i na świecie (4-7). W środowiskach akademickich najczęściej przeprowadza się symulacje komputerowe testów laboratoryjnych w celu weryfikacji nowych opisów konstytutywnych papieru (8-10) lub nowych procedur obliczeniowych (7, 11). Testy te przeprowadza się na niewielkich i nieskomplikowanych geometrycznie próbkach, co pozwala na szybką ocenę przydatności proponowanych rozwiązań. Z kolei w zastosowaniach przemysłowych prym wiodą rozwiązania empiryczne (12, 13) lub uproszczone rozwiązania analityczne (14, 15). Niestety, zarówno zawansowane rozwiązania akademickie, jak i przemysłowe uproszczenia nie zawsze dają się skutecznie zastosować, szczególnie gdy analizowane zagadnienie, czy model są skomplikowane. Przykładem może być analiza nośności opakowań z tektury falistej na podstawie testu ściskania pudła BCT (eng. Box Compression Test), podczas którego zaobserwować można nie tylko odpowiedź liniowo-sprężystą materiału, ale również nieliniowe efekty związan[...]

Homogenizacja tektur y falistej Część 2. Homogenizacja numer yczna


  Artykuł jest kontynuacją pracy dotyczącej homogenizacji tektury falistej. Homogenizacja jest procesem, który umożliwia zastąpienie heterogenicznej struktury tektury falistej jednorodnym modelem zastępczym. Poprzez odpowiedni dobór parametrów efektywnych modelu zastępczego można uzyskać wyniki zbliżone do tych, które generuje model strukturalny. W drugiej części artykułu przedstawiono numeryczne techniki homogenizacji płyt warstwowych z rdzeniem o periodycznej strukturze. Techniki numerycznej homogenizacji oparte są na metodzie elementów skończonych. W pracy przedstawiono parametry efektywne uzyskane metodami analitycznymi oraz numerycznymi. Autorzy zestawili również porównanie wyników uzyskanych z modelu strukturalnego oraz z modeli uproszczonych. Słowa kluczowe: tektura falista, homogenizacja, metoda elementów skończonych This article is a continuation of a work concerning homogenization of corrugated board. Homogenization is a process that allows to replace the heterogeneous structure of corrugated board with a homogeneous surrogate model. Through an appropriate choice of effective parameters in surrogate model one can obtain results similar to those that are generated by the structural model. The second part of the paper presents numerical homogenization techniques of sandwich panels with a periodic core structure. Numerical homogenization techniques are based here on the finite element method. The paper summarizes the effective parameters obtained from analytical and numerical methods. The comparison of the results obtained from the structural model and the simplified models is also presented. Keywords: corrugated board, homogenization, finite element methods K r ó t k i e w p r o w a d z e n i e M etoda elementów skończonych (1-3) zastosowana w niniejszej pracy w procesie homogenizacji jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod numerycznych na świecie. Jej powodzenie i popularność wynika z bardzo prostego sformuło[...]

 Strona 1