Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Twardy"

The impact of precipitation on the quantity and quality of water migrating through the soil profile under different use of sward Wpływ opadów atmosferycznych na ilość i jakość wód migrujących przez profil glebowy w warunkach zróżnicowanego użytkowania runi łąkowej DOI:10.15199/62.2016.8.23


  Ppts. and leachates from 1 m thick soil profiles were tested in the southern region of Poland in 2001-2015. The pptn. was 1034.5 mm, and the av. amt. of water flowing out from the tested profiles varied in the range 205-293 mm. Smaller amts. of subsurface outflow were reported for samples from the meadow mown once a year, larger amts. for samples from meadow mown 4 times a year and the highest amts. were for black fallow. Similar relation were obsd. for the NH4 +, NO3 - and SO4 2- concns. in the leachates. W latach 2001-2015 prowadzono badania relacji opadów do odcieków i ich cech jakościowo- ilościowych w Stacji Badawczej IT-P w Jaworkach (gm. Szczawnica), wykorzystując stację lizymetryczną położoną na wysokości 600 m n.p.m. Obiekty imitowały 7 głównych sposobów zagospodarowania górskich użytków rolnych: od samozadarnienia, przez obszary nie koszone oraz koszone z różną częstością. Badano także tzw. czarny ugór, utrzymywany w sposób ciągły bez szaty roślinnej. W obszarach górskich najkorzystniejsze jest niskonakładowe i ekstensywne użytkowanie runi trawiastej, co ogranicza bezproduktywne wymywanie składników mineralnych z gleby. Najgorszym sposobem jest utrzymywanie czarnych ugorów, gdyż sprzyja to procesom erozji gleb, w tym także erozji chemicznej. W Polsce obszary karpackie zajmują ok. 19,65 tys. km2, co stanowi 6,3% ogólnej powierzchni kraju1, 2). Charakteryzują się one ostrzejszym niż na niżu klimatem. Występują tu też większe amplitudy temperatur oraz zróżnicowania opadów atmosferycznych. Karpaty Polskie często określa się mianem obszarów wodorodnych, gdyż tutaj tworzą się największe ilości zasobów wody o dobrej jakości chemicznej3, 4). Użytkowanie ziemi w Karpatach charakteryzuje się dużą różnorodnością. Wynika ona m.in. z bogatego urzeźbienia poszczególnych jednostek fizycznogeograficznych5, 6). Są to jednak w przeważającej mierze obszary leśne, zadrzewione i zakrzaczone, a także rolne z przewagą trwałych u[...]

 Strona 1