Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Lipska"

Oszczędność wody w zrównoważonym budownictwie


  Idea zrównoważonego budownictwa to projektowanie, budowanie i użytkowanie z myślą o dniu jutrzejszym. Priorytetem jest ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych, ograniczenie produkcji odpadów i transportu. Budując wg reguł zrównoważonego budownictwa zwiększamy wartość inwestycji, a jej koszty szybciej się zwracają, wydajemy bowiem mniej na energię, zużycie wody czy wywóz odpadów. Zadaniem na dziś jest świadome budowanie, by nie umniejszać szansy przyszłych pokoleń na lepsze życie [8]. Odnosząc się do kwestii zrównoważonego rozwoju budownictwa, koncentrujemy się często na zminimalizowaniu zużycia energii i materiałów, zapominając o możliwości integracji dostępnych rozwiązań podczas projektowania systemu zarządzania wodą i jej odpadami.Wcelu zapewnienia dostawy wody i gospodarowania nią w budynku, istotna jest wydajność całego systemu, a więc: zapewnienie odpowiedniej ilości wody pitnej, jej ponowne użycie, ograniczenie obciążenia kanalizacji i odwodnienia sieci. Zrównoważony rozwój powinien stanowić podstawę teorii projektowania i realizacji w każdym z wymienionych przypadków. Przywiązanie do standardowych rozwiązań jest tak wielkie, że od wielu lat w Europie prowadzi się działania popularyzujące nowe rozwiązania instalacyjne oraz zwiększające świadomość użytkowników w dziedzinie efektywnego zużycia wody w obiektach istniejących, remontowanych czy nowych. Dążenie do poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej we wszystkich budynkach wymaga wszechstronnego doskonalenia i wdrażania efektywnych metod planowania, zarządzania i oddziaływania ekonomicznego na różnych poziomach działania. Podstawowymproblememdo rozwiązania jest poznanie wszystkich czynników i uwarunkowań środowiskowych mających wpływ na szeroko rozumiane otoczenie człowieka [1]. Aktualnie powstaje wiele raportów, które zajmują się działaniami wspierającymi oszczędne i efektywne gospodarowanie wodą pitną uwzględniających zmniejszenie zużycia energii do jej[...]

Zasady wprowadzania na rynek przydomowych oczyszczalni ścieków


  Ogłoszony przezNFOŚiGW program "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków" umożliwia rozwiązanie trudnej sytuacji kanalizacyjnej na obszarach o zabudowie rozproszonej. Wykorzystanie przyznawanych środków jest uzależnione od posiadanych dokumentóworaz aktualnych badań potwierdzających, że urządzenia przed wprowadzeniemdo obrotu zostały przebadane w jednostkach akredytowanych. WPolsce nadal funkcjonują błędnie wystawione dokumenty przez jednostki nieupoważnione do przeprowadzania badań typumałych oczyszczalni.Obecniewnaszymkrajumożemy przeprowadzić badania na zgodność z normami: PN-EN 12566-1:2004+A1:2006 Prefabrykowane osadniki gnilne oraz PN-EN 12566-3:2007+A1:2009 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe oczyszczalnie ścieków.Wyroby objęte tymi normami wykorzystuje się w rozwiązaniach technicznych indywidualnych oczyszczalni ścieków przedstawionych na rysunku. Aktem prawnym uszczegóławiającym warunki wprowadzenia wyrobu do obrotu jest Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z 24 lipca 2006 r.). Polskie przepisy regulują najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszc[...]

Warunki techniczno-prawne wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miejskich budynkach w Polsce DOI:10.15199/33.2015.01.18


  Standardy energetyczne wynikające z prawa europejskiego [1] oraz wymagania dotyczące ograniczenia zużycia paliw kopalnych i emisji CO2 do atmosfery narzucają konieczność stosowania w technice budowlanej nowych rozwiązań, pozwalających na budowę budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Widocznym tego skutkiem jest zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii - energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł ciepła (OZE). Największe dostępne dla człowieka źródło energii stanowi energia promieniowania słonecznego szacowana w Polsce na 3,3 - 4 GJ/m2 rocznie. Może ona być wykorzystywana w systemach umożliwiających produkcję energii elektrycznej i ciepła. Interesujący jest fakt, że w naszym kraju największa intensywność promieniowaniawystępuje na północy - nadBałtykiem, a najmniejsza na południu. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energię cieplną służą aktywne termicznie systemy słoneczne z kolektorami słonecznymi, natomiast w energię elektryczną panele fotowoltaiczne. W Polsce miejskie budynki w ok. 70% zasilane są z systemów ciepłowniczych tzw. ciepłem systemowym, a tylko 27%budynków zasilanych jest ze źródeł indywidualnych, w których sami właściciele mogą decydować o montażu np. kolektorów słonecznych, dlatego też w artykule poruszon[...]

 Strona 1