Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ŚNIATAŁA"

Mieszany Zespół Projektowy. Mieszany Układ ASIC DOI:10.15199/48.2018.09.33

Czytaj za darmo! »

Ciągły rozwój technologii produkcji układów scalonych pozwolił na redukcję rozmiarów tranzystorów do kilkunastu nanometrów. Zostało to trafnie przewidziane przez Gordona Moore’a, współzałożyciela firmy INTEL, już w roku 1965. Opublikował on wówczas na łamach czasopisma "The Electronics Magazine" artykuł, w którym umieścił następujące stwierdzenie: "the complexity of components about minimum-costs would double every year". Nieco później autor zmodyfikował tę wypowiedź i obecnie znamy to stwierdzenie jako tzw. prawo Moore, które mówi, że liczba tranzystorów upakowana w jednym układzie scalonym będzie podwajana każdego co dwa lata. Dzisiaj możliwa jest produkcja układów scalonych z tranzystorami, których długość kanału jest rzędu 9 nm. Jesteśmy więc blisko bariery jaką jest rozmiar atomu. Jak czytamy w "International Technology Roadmap for Semiconductors" (ITRS) [1], miniaturyzacja układów elektronicznych była przez wiele lat głównym motorem rozwoju technologii półprzewodnikowych stosowanych w mikroelektronice. Na diagramie, przedstawionym na Rys. 1, ten kierunek rozwoju określono jako "More Moore". Drugim trendem, który aktualnie dominuje w kierunkach rozwoju mikroelektroniki jest dywersyfikacja funkcjonalności układów scalonych. Nowe funkcjonalności, określone na Rys.1 jako "More-than- Moore" (MtM), mogą obejmować na przykład: komunikację RF, sterowanie zasilaniem/poborem mocy, sensory, elementy wykonawcze. Układy należące do klasy "More Moore" można określić jako mózg systemu, natomiast układy zaliczane do klasy "More-than_Moore" umożliwiają interakcję ze światem zewnętrznym. Są to więc zwykle przetworniki przekształcające różne wielkości fizyczne (mechaniczne, chemiczne, biologiczne) na sygnały elektryczny i odwrotnie. Tak więc współczesne układy scalone zawierają nie tylko układy elektroniczne: cyfrowe, analogowe bądź mieszane, ale również inne elementy np. układy MEMS (ang. Micro Electro-M[...]

testing environments for mixed signal chips based on PLD devices

Czytaj za darmo! »

Recent advances in VLSI technology in combination with economic factors has resulted in a drive to integrate the complete signal processing chain (analog and digital) on a single Application Specific Integrated Circuit (ASIC). It allows also reducing the size, power consumption and increasing the possibly complexity and functionality of the designed system. Those requirements are especially [...]

Current mode comparator design

Czytaj za darmo! »

Inverter, composed of complementary CMOS pair, can be used as high gain amplifier or digital gate. The implication of very sharp slope of its static characteristic, when the inverter is realized in CMOS technology, is good property of such a cell in these applications. It is also the reason why inverter is very effective circuit when it is used as the comparator. However, in current mode cir[...]

A toolbox for the ΣΔ modulator design DOI:10.15199/48.2016.09.22

Czytaj za darmo! »

The paper presents a toolbox to support ΣΔ modulators design. The Matlab based tools have been prepared to use at structural level. At this level different structures, with different noise shaping filters can be simulated. Important parameters of the modulators (SNDR, ENOB, FoM) are calculated and can be used as a goal function during the optimization process. The optimization procedure can be easily connected to these tools. The elaborated tools were practically applied in the second order, current mode sigma-delta modulator design. Streszczenie. Artykuł przedstawia toolbox wspomagający projektowanie modulatorów ΣΔ. Proces projektowania obejmuje poziom opisu strukturalnego. Możliwe jest zasymulowanie wybranych struktur modulatorów z różnymi filtrami kształtującymi szum. Opracowane skrypty wyliczają podstawowe parametry charakteryzujące testowane struktury (SNDR, ENOB, FoM). Obliczane funkcje mogą zostać użyte jak funkcje celu w procesie optymalizacji projektowanych modulatorów. Procedura optymalizacyjna w łatwy sposób może zostać dołączona do opracowanego środowiska. W celu ułatwienia obsługi system, opracowano interfejs w środowisku Simlink. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, zostało w praktyce zweryfikowane w projekcie prądowego modulatora sigma-delta pracującego w trybie prądowym. (Toolbox wspomagający projektowanie modulatorów ΣΔ). Keywords: Sigma-Delta, Matlab toolbox. Słowa kluczowe: modulator Sigma-Delta, Matlab Toolbox. Introduction The transistors’ sizes have already achieved nanometers’ level, which allows continuing the trend predicted by Gordon Moore. However, according to the International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS), the second trend, besides the minimization, is a functional diversification of semiconductor-based devices. This trend may be designated “More-than-Moore" (MtM). The MtM approach typically allows for the non-digital functionalities (e.g. RF [...]

Image cryptography evaluation environment DOI:10.15199/13.2017.10.6


  In the world of rapid transmission and storage of enormous quantity of information security becomes crucial issue. The large scientific effort is allocated on the assuring the data privacy [1, 2, 3]. Significant section of security systems is image cryptography. Images carry a lot of information, which could contain sensitive or classified data and have to be protected against unauthorized access [4, 5]. A specific class of such images are medical images, acquisition of which by an unauthorized individual could lead to serious consequences like blackmail, large law suits and identity theft. This topic is widely discussed in research papers [6, 7, 8], but still the area for the improvement is significant. In order to evaluate new cryptography procedure we need to calculate several quality indicators of the encrypted images. This paper presents a java based lightweight and flexible tool for testing and quality evaluating of image encryption algorithms. The tool allows easy implementation of user-defined pixel shuffling algorithms and evaluates quality of encryption methods with most acclaimed quality indicators. Evaluation environmment structure The elaboraed evaluation system was implemented in Java language. It contains four major blocks: random number generators, shufflers implementation module, utilities and quality analysis. The necessary image processing operations are implmented with the help of OpenCV library for Java. Random number generators are user defined static classes with two methods: the first one is used for setting the algorithm’s parameters and the second method is used for generating random sequence as a list of double precision values. However, the program’s struc[...]

2D DCT compression in the switched-current technique DOI:10.12915/pe.2014.09.26

Czytaj za darmo! »

The article presents a methodology for designing an analogue processor for a DCT compression using methods and strategies for designing digital circuits: the row strategy, a standard digital router and an automatic synthesis of architecture from its description in a VHDL-AMS language. The correctness of work of the topography has been verified with post-layout simulations of processing an exemplary image in the compressing task, using the discrete cosine transform. The quality of processing has been compared with other solutions available in literature by calculating the PSNR and Accuracy coefficients for the processed image. The article also presents changes of the PSNR coefficient depending on the level of the applied compression. Streszczenie. W artykule zaprezentowana została metodologia projektowania analogowego procesora kompresji DCT z wykorzystaniem metod i strategii projektowania układów cyfrowych: strategii wierszowej, standardowego cyfrowego routera oraz metod automatycznej syntezy architektury z jej opisu w języku VHDL-AMS. Poprawność działania topografii zweryfikowana została symulacjami post-layoutowymi procesu przetwarzania przykładowego obrazu w zadaniu jego kompresji za pomocą dyskretnej transformaty kosinusowej. Jakość przetwarzania porównana została z innymi rozwiązaniami dostępnymi w literaturze poprzez wyliczenie współczynników PSNR oraz Accuracy dla przetworzonego obrazu. W artykule zaprezentowano również zmiany współczynnika PSNR w zależności od stopnia zastosowanej kompresji. (Kompresja dwuwymiarowa DCT w technice przełączanych prądów). Keywords: DCT compression, switched-current technique, layout synthesis, layout design automation, image processing, data compression. Słowa kluczowe: kompresja DCT, technika przełączanych prądów, synteza layoutu, automatyzacja projektowania layoutu, przetwarzanie obrazu, kompresja danych. doi:10.12915/pe.2014.09.26 Introduction The trend for miniaturisation of electronic devices a[...]

EDA tools for designing ΣΔ modulators working in the currentmode DOI:10.15199/48.2016.09.20

Czytaj za darmo! »

The article presents original tools for automating designing sigma-delta modulators working in the current mode. The solution makes it possible to optimize any modulator structure, to verify the compliance of the project with technological rules and to automate designing the layout of the circuit. The tools are compatible with popular design environments for CMOS circuits and with languages for describing circuit architectures. The proposed solution offers the designer the freedom of defining parameters expected of the modulator. The final result of the design process is a modulator topography obtained in a fully automated way and ready for fabrication. The effectiveness of the tools is demonstrated with an example of a modulator based on a current-to-frequency converter. The result of the design process was an SNDR coefficient equal to 76dB and the Walden’s FoM equal to 616fj/step for 20kHz bandwidth. Streszczenie. W artykule zaprezentowano autorskie narzędzia służące automatyzacji projektowania modulatorów sigma-delta pracujących w trybie prądowym. Przedstawione rozwiązanie umożliwia optymalizację dowolnej struktury modulatora, weryfikację zgodności projektu z regułami technologicznymi oraz automatyzację projektowania layoutu układu. Narzędzia zgodne są z popularnymi środowiskami projektowania układów CMOS oraz językami opisu architektury układów. Zaproponowane rozwiązanie oferuje projektantowi swobodę definiowania oczekiwanych parametrów modulatora, a finalnym rezultatem procesu projektowego jest w pełni automatycznie uzyskana topografia modulatora nadająca się do fabrykacji. Skuteczność narzędzi zademonstrownao na przykładzie modulatora bazującego na przetworniku prąd-częstotliwość. W wyniku procesu projektowego uzyskano współczynnik PSNR równy 76dB oraz Walden’s FoM równy 616fj/step dla pasma 20 kHz. (Narzędzia służące automatyzacji projektowania modulatorów sigma-delta). Keywords: sigma-delta, EDA, design automation, curren[...]

 Strona 1