Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Siekaniec"

Metalizacja zanurzeniowa wyrobów ze stopów Fe-C charakteryzujących się dużą zawartością krzemu


  Przedmiotem badań była analiza wpływu zawartości Si w wybranym gatunku stali oraz żeliwa sferoidalnego na kinetykę wzrostu powłoki cynkowej podczas cynkowania zanurzeniowego. Badaniu zostało poddane żeliwo gatunku EN-GJS-500-7 o zróżnicowanej osnowie meta- lowej oraz stal typu S235JR, natomiast zabieg cynkowania został wykonany w temperaturze 450°C. Przeprowadzono analizę oraz pomiary grubości powłoki ochronnej ukształtowanej na powierzchni wyrobów z tych dwóch rodzajów stopów Fe-C oraz dodatkowo wyznaczono zależność wzrostu warstwy ochronnej od czasu i od rodzaju metalizowanego stopu. The object of the study was to analyze the influence of the Si content in the selected grade of steel and ductile cast iron on the growth kinetics of the zinc coating during hot-dip galvanizing. The study was conducted on cast iron EN-GJS-500-7 Grade of various metal matrix and steel S235JR. Galvanizing treatment was carried out at a temperature of 450°C. The analysis and measurement of thickness of the formed protective coating were performed. Furthermore determined the relationship between growth protective layer and time, according to the type of metallized alloy. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, żeliwo sferoidalne, stal, osnowa metalowa. Key words: hot-dip galvanizing, ductile cast iron, steel, metal matrix.1. Wprowadzenie. Cynkowanie zanurzeniowe jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, skutecznych i efektywnych ekonomicznie sposobów ochrony przed korozją wyrobów ze stopów żelaza z węglem [1÷3]. O skali stosowania tej metody może świadczyć fakt, że około 50% z 12,9 mln ton światowego zużycia cynku [4, 5] jest przeznaczona na wytworzenie antykorozyjnych powłok ochronnych. Proces cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów Fe-C składa się z chemicznego przygotowaniu ich powierzchni (oczyszczanie mechaniczne, trawienie, topnikowanie), a następnie z właściwego zabiegu cynkowania, który polega na zanurzeniu danego elementu konstrukcyjnego w ciekł[...]

Oddziaływanie warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego na wzrost powłoki cynkowej podczas metalizacji zanurzeniowej DOI:10.15199/28.2015.2.3


  W pracy zawarto wyniki badań powłoki ochronnej ukształtowanej podczas zabiegu cynkowania zanurzeniowego na powierzchni wyrobu z żeliwa sferoidalnego. Wytop żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-600-3 został przeprowadzony w warunkach przemysłowych, natomiast formy odlewnicze wykonano w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych w celu uzyskania zróżnicowanego parametru chropowatości powierzchni analizowanych odlewów, który został określony za pomocą profilometru. Zabieg cynkowania zanurzeniowego przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w Pracowni Inżynierii Powierzchni Odlewów w Katedrze Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych na Wydziale Odlewnictwa AGH w Krakowie. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano oceny wpływu chropowatości powierzchni odlewu na kinetykę wzrostu powłoki cynkowej. Stwierdzono, że chropowatość powierzchni ma istotny wpływ na grubość powstającej powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, żeliwo sferoidalne, chropowatość powierzchni, powłoka cynkowa.1. WPROWADZENIE Powłoki cynkowe są jedną z najpowszechniejszych, a zarazem najskuteczniejszych metod długotrwałego zabezpieczenia przed korozją atmosferyczną elementów konstrukcji wykonanych ze stopów żelaza. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najczęściej stosowanych w praktyce metod ochrony antykorozyjnej jest cynkowanie zanurzeniowe [1÷5]. Wytworzenie powłoki ochronnej metodą cynkowania zanurzeniowego w porównaniu z innymi metodami jej wytwarzania ma tą zaletę, że cykl produkcyjny nie zajmuje dużo czasu, powłoka ma warstwę stopową zwiększającą jej przyczepność do podłoża, jest możliwe uzyskanie powłoki o zwiększonej grubości (co znacznie wydłuża okres aktywnej ochrony) oraz ma ona estetyczny wygląd [6÷8]. Analiza literatury [9÷13] pozwala stwierdzić, że w powłokach zanurzeniowych można wyróżnić dwie warstwy: -- warstwę stopową,[...]

 Strona 1