Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIA W. RICHERT"

BADANIA ŚCIERALNOŚCI KONSOLIDOWANYCH PROSZKÓW SREBRA STOSOWANYCH NA STYKI ELEKTRYCZNE


  Styki elektryczne małej mocy są wytwarzane z proszków, które są konsolidowane, spiekane, a następnie kształtowane w procesach przeróbki plastycznej do żądanego kształtu (np. główki o płaskim lub obłym profilu). Materiały na styki elektryczne powinny charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną oraz dużą odpornością na ścieranie, iskrzenie, spiekanie i zgrzewanie podczas pracy. Podstawowymi materiałami używanymi w przekaźnikach o obciążalności styków od 5 A do 30 A są: srebro z niklem (AgNi), srebro z tlenkiem kadmu (AgCdO2) oraz srebro z tlenkiem cyny (AgSnO2). Zawartość niklu (10 %) w stopie AgNi ma na celu zwiększenie wytrzymałości mechanicznej styku, co stwarza możliwość jego wykorzystania przy większych mocach elektrycznych. Przedmiotem badań był spiek AgNi konsolidowany metodą Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) w zakresie odkształceń ϕ = 0,84÷6,72 (2÷16 cykli CWS), a następnie spiekany w temperaturze 650 °C przez 3 h, w atmosferze azotu i wodoru. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury wytworzonego materiału stykowego, przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopu optycznego (MO), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM). Dokonano oceny mikrotwardości próbek, z wykorzystaniem urządzenia PMT3 przy obciążeniu 100 G, a także odporności na zużycie ścierne, stosując w tym celu tester tribologiczny CALOWEAR firmy CSEM. Słowa kluczowe: duże odkształcenia, proszki srebra, mikrostruktura, ścieralność INVESTIGATION OF GRINDABILITY OF SILVER POWDERS USING FOR ELECTRICAL CONTACTS The electrical contacts of small power are produced from powders, which are consolidated, sintered and formed in plastic working processes to the required shapes (for example, heads with the flat or rounded profiles). Material for electrical contacts should characterized good conductivity and electricity and good resistivity against abrasion, sparking and sintering Prof. dr hab[...]

WPŁYW PROCESU WYTWARZANIA NA MIKROSTRUKTURĘ STYKÓW AgSn7,5Bi0,4 DOI:10.15 199/67.2015.12.16


  Do konsolidacji proszku AgSnBi wykorzystano metodę Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS), co umożliwiło uzyskanie litego materiału. Tak wytworzony materiał odkształcono w procesie wyciskania hydrostatycznego (HE), a następnie w procesie kucia wytworzono styki elektryczne. Przeprowadzono badania mikrostruktury i mikrotwardości próbek na każdym etapie odkształcenia. Słowa kluczowe: cykliczne wyciskanie ściskające, metody intensywnych odkształceń plastycznych, mikrostruktura, proszki srebra, styki elektryczne THE INFLUENCE OF THE MANUFACTURING PROCESS ON THE MICROSTRUCTURE OF ELECTRICAL CONTACTS AgSnBi The Reciprocating Extrusion (Cyclic Extrusion Compression — CEC) process was applied to the consolidation of silver powder AgSnBi leading to the bulk material formation. Continue process of deformation of consolidated powder by Hydrostatic Extrusion (HE) and then by forging the electrical contacts were produced. Microstructure and microhardness were investigated on the every stage of deformation showing development of process consolidation. Keywords: cyclic extrusion compression, severe plastic deformation processes, microstructure, silver powders, electrical contacts Wstęp W artykule przedstawiono innowacyjną metodę wytwarzania styków elektrycznych ze stopowego proszku AgSn7,5Bi0,4. W pierwszym etapie dokonano mechanicznej konsolidacji proszku przy wykorzystaniu metody Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) [1, 2], kolejno przeprowadzono spiekanie, a następnie wyciskanie hydrostatyczne [3]. Finalny styk wytworzony został z otrzymanego drutu w operacji kucia. Styki elektryczne powszechnie wytwarzane są poprzez metalurgię proszków [4÷8]. Zadaniem styków elektrycznych jest: zamykanie obwodu prądu, przejmowanie przez pewien czas funkcji przewodnika oraz otwieranie obwodów. Wymagania stawiane materiałom stosowanym na styki elektryczne to: wysoka przewodność elektryczna, wysoka gęstość zbliżona do teoretycznej, odporność na [...]

MECHANICZNA KONSOLIDACJA PROSZKÓW SREBRA METODĄ CWS


  Proszki srebra AgSnBi oraz AgNi, stosowane na styki elektryczne, poddano mechanicznej konsolidacji przy użyciu metody cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS). Wywierano odkształcenie w zakresie od ϕ = 0,21 (0,5 cykla CWS) do ϕ = 25,3 (60 cykli CWS), stosując średnicę pojemników matrycy 10 mm i średnicę zwężki 9 mm. Odkształcone próbki poddano badaniom struktury za pomocą mikroskopii optycznej (MO), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz badaniom przy użyciu tomografu. Wyniki uzyskane z badań tomograficznych wykazały, że konsolidacja proszków prowadzi do wytworzenia litego materiału, który makroskopowo nie wykazuje nieciągłości. Bardziej szczegółowe obserwacje przy większych powiększeniach ujawniły, że w mikrostrukturze, w szczególności w strefach przypowierzchniowych próbek występują pęknięcia i pory. Próbki AgNi wykazały ponadto liczne nieciągłości na styku fazy Ag i Ni. Słowa kluczowe: proszki srebra, styki elektryczne, mikrostruktura, cykliczne wyciskanie ściskające (CWS), konsolidacja MECHANICAL CONSOLIDATION OF SILVER POWDERS BY THE CEC METHOD The silver powders AgSnBi and AgNi, using for electrical contacts, were mechanically consolidated by the cyclic extrusion compression method (CEC).The deformation in the range from od ϕ = 0.42 (0.5 cycle CWS) to ϕ = 25.3 (60 cycles CWS) were applied, using die chamber diameter 10 mm and narrowing diameter 9 mm. The deformed samples were investigated by optical microscopy techniques (MO), scanning electron microscopy (SEM) and the thomograph investigations were performed. Thomograph results show that mechanical consolidation by CEC leads to the formation of bulk material without cavities in the macroscopic scale. The detailed investigations at higher magnifications revealed that in the microstructure, especially inside the surface areas the cracks and pores exist. In the AgNi samples the numerous pores were found at the phase boundaries between the Ag and Ni. Keywo[...]

Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego

Czytaj za darmo! »

Natrysk termiczny należy do jednej z coraz powszechniej stosowanych metod nanoszenia powłok ochronnych na narzędziach, elementach maszyn i elementach konstrukcyjnych [1, 2]. Istnieją różne odmiany metody natrysku termicznego, w tym: natryskiwanie płomieniowe z dużymi prędkościami (HVOF - high velocity oxygen fuel) [3] oraz natrysk plazmowy [4]. Każdy z wymienionych sposobów cechuje się pewnymi odmiennymi parametrami technologicznymi i szczegółami stosowanych urządzeń. Jednak zasada metody jest w każdym z wymienionych przypadków taka sama. Krople roztopionego metalu są unoszone z dużą prędkością w strumieniu gazu lub plazmy i uderzają o powierzchnię podłoża. Czas krzepnięcia kropel wynosi kilka mikrosekund [4]. Kolejne krople docierające do podłoża są już natryskiwane na materiał zakrzepnięty, tworząc następne warstwy. Powłoki wytworzone metodą natryskiwania płomieniowego wykazują dużą szczelność przy małej w porównaniu z innymi metodami natrysku termicznego porowatości i dobrej przyczepności do podłoża. Zwykle obserwuje się w nich silnie rozdrobnione ziarna. Natrysk plazmowy wytwarza powłoki o podobnej strukturze. Jednakże w niektórych przypadkach, zależnych dodatkowo od natryskiwanego materiału i parametrów natrysku, obserwuje się charakterystyczną strukturę z ziarnami wydłużonymi wzdłuż materiału podłoża [5, 6]. Obecnie kładzie się duży nacisk na badania i opracowanie sposobów nakładania powłok o cechach nanometrycznych. Zarówno metoda HVOF [7], jak i natrysk plazmowy [8] umożliwiają ich wytwarzanie. Powłoki HVOF o cechach nanometrycznych mają większą i lepszą odporność na korozję w porównaniu z powłokami konwencjonalnymi - mikrometrycznymi. Ich właściwości są porównywalne z powłokami nanoszonymi metodami PVD [9, 10]. Jednym z potencjalnych zastosowań powłok natryskiwanych termicznie jest ochrona powierzchni roboczych łopatek wentylatorów przemysłowych. Uzyskanie odpowiednich właściwości, w szczególności dobrej odporności[...]

STYKI ELEKTRYCZNE AgSnBi WYTWARZANE KOMBINOWANĄ METODĄ CWS + HE DOI:11.15199/67.2015.10.17


  W artykule badano strukturę i zużycie trybologiczne styków wykonanych ze stopu AgSnBi. Zastosowano alternatywną metodę wytwarzania, polegającą na użyciu dwóch metod: cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyciskania hydrostatycznego (HE). Stwierdzono bardzo dobry stopień skonsolidowania próbek oraz występowanie struktury nanometrycznej. Badania wykazały dobre własności elektryczne nie ulegające zmianie po dużej ilości cykli, jednakże zauważono tendencję do samoistnego sklejania się styków. Słowa kluczowe: styki elektryczne, mikrostruktura, własności elektryczne AgSnBi ELECTRICAL CONTACTS PRODUCED BY COMBINED METHOD CEC + HE The structure and tribological properties of AgSnBi electrical contacts was investigated. An alternative method of producing material with AgSnBi powder is consolidation by using two SPD methods: cyclic extrusion compression and hydrostatic extrusion. Very good consolidation of samples and the occurrence of a nanometric structure was observed. The studies revealed good electrical properties that do not change even after multiple cycles, however, a tendency to self-sticking of contacts was noted. Keywords: electrical contacts, microstructure, electrical properties Wstęp Styki elektryczne najczęściej produkowane są metodami metalurgii proszków (prasowanie i spiekanie) oraz przez topienie, odlewanie i obróbkę plastyczną materiału stykowego (walcowanie na zimno i na gorąco, ciągnienie na zimno, wyciskanie na gorąco). Wadą zastosowania metody metalurgii proszków jest trudność w osiągnięciu właściwego stopnia konsolidacji oraz pozostająca na cząstkach proszków warstwa tlenkowa. Innym sposobem produkcji styków może być plastyczna konsolidacja proszku stopowego z materiału cechującego się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną. Podczas procesu plastycznej konsolidacji proszek metaliczny przekształca się w litą formę metalu o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych, a następnie może być kształ[...]

 Strona 1