Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert WIRSKI"

Synteza separowalnych trójwymiarowych filtrów ortogonalnych o strukturze potokowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono oryginalną technikę syntezy trójwymiarowego filtru Gaussa oraz zaproponowano strukturę rotatorową takiego układu. Działanie otrzymanego systemu zostało zweryfikowane symulacyjnie, w środowisku Scilab, do przetwarzania sygnałów 3D z wykorzystaniem formatu DICOM stosowanego w medycynie. Podejście z wykorzystaniem rotatorów pozwoli uzyskać mniejszą wrażliwość na skończoną precyzję obliczeń w porównaniu ze strukturami obecnie stosowanymi oraz umożliwi wykorzystanie potokowości. Abstract. This paper presents original synthesis technique for three-dimensional Gaussian filter and rotation structure of the system. The performance of the system has been verified via simulation in Scilab environment using 3D signals in DICOM format which has found application in medicine. Rotation structures allow to obtain smaller sensitivity of finite precision calculations when compared to currently used structures as well as make possible to use pipelining. (Synthesis of three-dimensional separable orthogonal filter for pipeline structures). Słowa kluczowe: przetwarzanie 3D, filtr ortogonalny, rotator, struktura potokowa. Keywords: 3D processing, orthogonal filter, rotator, pipeline structure. Wstęp Cyfryzacja wprowadzana systematycznie w każdej dziedzinie techniki sprawiła, że obecnie stosuje się już niemal wyłącznie przetwarzanie sygnałów cyfrowych. Obecnie przetwarzanie sygnałów trójwymiarowych (3D) znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie dziedzin, np. w medycynie, przy badaniach tomografem komputerowym (TK) lub rezonansem magnetycznym (RM) [1, 2] oraz telewizji. Znane w literaturze techniki przetwarzania obrazów 3D najczęściej opierają się o bezpośrednią realizację splotu dyskretnego 3D, głównie ze względu na jego prosty sposób implementacji [1, 3]. Jednak ta metoda wymaga dość dużej dokładności obliczeń, co prowadzi do wzrostu złożoności struktur. Do prowadzenia procesu syntezy powszechnie stosuje się trans[...]

Przetwarzanie sygnałów 2D w identyfikacji i śledzeniu przemieszczających się obiektów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono system cyfrowego przetwarzania obrazów dedykowany dla układu śledzenia gwiazdy prowadzącej, w astrofotografii długoczasowej obiektów dalekiego kosmosu (DSO). Wykorzystuje on nowe metody przetwarzania sygnałów dwuwymiarowych (2D). Wykonany prototyp, wykorzystujący układ FPGA Altera Cyclone II, został przebadany i pomierzono jego parametry na rzeczywistych obiektach DSO. Otrzymane wyniki potwierdziły przydatność opracowanych metod i skuteczność systemu śledzenia obiektów w astrofotografii długoczasowej. Abstract. The article presents the digital image processing system dedicated to tracking the guide star in deep sky objects (DSO) astrophotography. The developed system uses a new methods of two-dimensional (2D) signal processing. A prototype system was designed and built, using the Altera Cyclone II FPGA, and next tested and measured its parameters. The obtained results confirmed the usefulness of the developed methods and effectiveness of the system for tracking objects in DSO astrophotography. (2D signal processing for identification and tracking moving object). Słowa kluczowe: 2D, DSP, przetwarzanie obrazów, FPGA. Keywords: 2D, DSP, image processing, FPGA. Wprowadzenie Astronomia jest dziedziną nauki, która przeżywa obecnie swój rozkwit, zarówno ze względu na szerokie zainteresowanie przestrzenią kosmiczną i potencjalnymi pozaziemskimi światami, jak również intensywny rozwój inżynierii i technologii. Jedną z ważnych dziedzin astronomii obserwacyjnej jest astrofotografia. W pracy przedstawiono koncepcję systemu wspomagającego prowadzenie teleskopu w trakcie astrofotografii długoczasowej. W celu śledzenia fotografowanych obiektów dalekiego kosmosu (DSO) zaprojektowano system cyfrowego przetwarzania dwuwymiarowych sygnałów wizyjnych, w czasie rzeczywistym. Prototypowy system DSP 2D został przetestowany, zbadany i pomierzony w autonomicznym stanowisku do astrofotografii obiektów DSO (rys.1). Do jego budowy zos[...]

 Strona 1