Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gromysz"

Przegląd rozwiązań żelbetowych stropów zespolonych

Czytaj za darmo! »

Żelbetowe stropy zespolone stosowane są w budownictwie ogólnym, użyteczności publicznej, przemysłowym, sportowym a także budownictwie drogowym i mostowym. Charakteryzują się powierzchniami niewymagającymi tynkowania i z powodzeniemkonkurują ekonomicznie z innymi rozwiązaniami. Obecnie, kiedy inwestycje budowlane realizowane są w zawrotnym tempie, przy dużej kontroli jakości użytych elementów i produktów, częściowa prefabrykacja stropów stała się wręcz nieodzowna. Wartykule zaprezentowano dwa typy rozwiązań: zespolone stropy deskowe oraz zespolone stropy wykonywane na bazie płyt żebrowych i kanałowych. Z formalnego punktu widzenia wśród omawianych rozwiązań można wyróżnić stropy zespolone wykonywane na bazie prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych. Podział ten w przeglądzie nie będzie jednak uwzględniany. Zespolone stropy deskowe Żelbetowe zespolone stropy deskowe funkcjonują pod handlową nazwą "filigran" i składają się z dwóch warstw betonu: dolnej, którą stanowi płyta prefabrykowana, oraz górnej będącej betonem uzupełniającym układanym na budowie (rysunek 1). Prefabrykowana płyta, poza rolą konstrukcyjną, pełni funkcję formy dla betonu uzupełniającego. Zespolenie dwóch warstw betonu zapewnia uszorstniona powierzchnia płyt prefabrykowanych oraz zbrojenie poprzeczne wyprowadzone z górnej powierzchni elementu prefabrykowanego. Zespolone stropy deskowe, po odpowiednim ukształtowaniu zbrojenia, mogą pracować dwukierunkowo, wchodzić w skład ustrojów płytowo- -słupowych, a nawet stanowić element konstrukcyjny kopuł. Przygotowywane w zakładzie produkcyjnym prefabrykowane płyty żelbetowe mają grubość od 45 mm do 70 mm, a całkowita wysokość stropu, ze względów konstrukcyjnych, jest nie mniejsza niż 12 cm. Kształt płyt, a tym samym kształt stropu moż[...]

Wybrane wymagania konstrukcyjne dotyczące żelbetowych stropów zespolonych

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie prefabrykatów stropowych współpracujących z betonem układanym na budowie umożliwia spełnienie wysokich wymagań dotyczących jakościwykończeniapowierzchni stropów, warunków ich pracy oraz rozpiętości. Ponadto wybór technologii zespolonej radykalnie przyśpiesza realizację obiektu. Elementy prefabrykowane są obecnie dostarczane na budowę z pełną dokumentacją montażową. Pozwala to na ograniczenie kosztownych tradycyjnych robót budowlanych, takich jak deskowanie i układanie zbrojenia na budowie. Projektowanie zespolonych stropów betonowych polega na spełnieniu warunków stanów granicznych, w szczególności stanu granicznego nośności w zginanych przekrojach przęsłowych i podporowych oraz warunku SGN ze względu na obciążenie ścinaniem podłużnymwzespoleniu dwóchwarstwbetonu. Równie istotne jest spełnienie odpowiednich wymagań konstrukcyjnych. Ich niedopełnienie może skutkować nagłą, niesygnalizowaną przez konstrukcję, utratą nośności pod obciążeniemznacznie mniejszym, niż wynika to z nośności przekrojów na zginanie i nośności ze względu na ścinanie podłużne. Wartykule przedstawiono przykłady utraty nośności stropów zespolonych wskutek niedopełniania warunków konstrukcyjnych, a także wybrane aktualne wymagania konstrukcyjne dotyczące: zakotwienia zbrojenia przęsłowego w podporze; kształtowania zespolenia oraz zbrojenia połączeń poprzecznych. Przywołano też wyniki badań, które wskazują, że spełniając warunki konstrukcyjne, można w pełni wykorzystać nośność zbrojenia na zginanie w stropie zespolonym. Przyczyny zniszczenia stropów zespolonych Wtrakcie kilkunastoletnich badań doświadczalnych zespolonych stropów żelbetowych obserwowano różne przyczyny utraty nośności tych konstrukcji. Należy do nich m.in. zła jakość powierzchni zespolenia wywołana wydzieleniem się mleczka cementowego na powierzchni elementu prefabrykowanego oraz brakiem uszorstnienia tej powierzchni, która powodowała rozwarstwienie się s[...]

Wyznaczanie sztywności tymczasowej drewnianej podpory budynku w kierunku podłużnym DOI:10.15199/33.2017.08.05


  Tymczasowe podpory składające się z siłownika hydraulicznego i drewnianych elementów są stosowane podczas usuwania wychyleń budynków o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych. Wykorzystywanie takich podpór jest powszechne na terenie Śląska, gdzie wychylenie budynków jest częstym zjawiskiem [1, 2, 4]. Usuwanie wychylenia polega na nierównomiernym podnoszeniu obiektu [5, 6, 7]. W przypadku, gdy siłownik wyczerpie zakres wysuwu wynoszący 200 mm, wymaga on odciążenia i podbudowania. Wobiektach o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych stosuje się w tym celu elementy z drewna dębowego o długości boków 300 i 400 mm oraz wysokości równej 100 mm [3]. Różna wysokość podpór wynika z tego, że wysokość podniesienia budynku wmiejscach zabudowania poszczególnych siłowników nie jest jednakowa. W konsekwencji tymczasowa podpora budynku składa się z siłownika hydraulicznego ustawionego na stosie dębowych elementów o wysokości hdr lub z samego siłownika. Ze względu na cykliczność zadawanych przemieszczeń oraz konieczność podbudowywania siłowników podczas nierównomiernego podnoszeniamożna odróżnić trzy fazy obciążania podpór: monotoniczny wzrost wartości siły podłużnej, zmniejszanie wartości tej siły oraz cykliczne zmiany wartości siły podłużnej. Projektując prostowanie budynku, niezbędna jest znajomość sztywności tymczasowych podpór. Szczególnie ważna jest sztywność w kierunku podłużnym wykorzystywana w obliczeniach sprawdzających oraz przy programowaniu wysuwu tłoków poszczególnych siłowników. Projekt badań Podczas usuwania wychyleń budynków tymczasowe podpory spoczywają na stalowych blachach osadzonych na betonie w ścianie części budynku znajdującej się poniżej powierzchni rozerwania [1]. Podstawa podpory nie ma zatem możliwości przesuwu ani obrotu. Górną część podpory stanowi głowica tłoka siłownika wyposażona w przegub. Schematemstatycznym tymczasowej podpory jest zatemwspornik o wysokości h obciążony siłą pion[...]

 Strona 1