Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PAŁKA"

TEKSTURA I ANIZOTROPIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH KSZTAŁTOWNIKÓW WYCISKANYCH NA GORĄCO ZE STOPU EN AW-5019 DOI:10.15199/67.2018.2.3


  Końcowe właściwości mechaniczne wyrobów wyciskanych ze stopów AlMg zależą od zawartości Mg w stopie [2, 5, 6], warunków homogenizacji i prędkościowo-temperaturowych warunków procesu wyciskania. W pracy Leśniaka i współautorów [3] opracowano warunki homogenizacji wlewków, które umożliwiły ujednorodnienie składu chemicznego badanych stopów w gatunku EN AW-5754, EN AW-5083, EN AW-5019. Morfologia rozwidlonych eutektycznych wydzieleń o składzie zbliżonym do Mg5Al8 obserwowanych w materiale w stanie surowym uległa zmianie, wydzielenia te uległy rozdrobnieniu i przyjęły bardziej zaokrąglony kształt, zbliżony nawet do globularnego. Dodatkowo po homogenizacji obserwowano drobne wydzielenia wewnątrz ziaren. W innej pracy tego samego autora [4] opisano strukturę stopów AlMg po wyciskaniu; stwierdzono niemal równoosiowe zrekrystalizowane ziarna oraz wysoki poziom właściwości wytrzymałościowych przy dużej plastyczności. Wielkość ziaren po procesie wyciskania zależała od gatunku stopu i malała ze wzrostem zawartości magnezu w stopie. METODYKA BADAŃ Do badań użyto profili ze stopu aluminium w gatunku EN AW-5019 otrzymanych na drodze wyciskania współbieżnego na gorąco w temperaturze początkowej 530°C i przy prędkości wypływu metalu z otworu matrycy w zakresie 3,1-4,5m/min. Tablica 1 przedstawia schematycznie przekrój poprzeczny badanych próbek, który determinował wielkość współczynnika wydłużenia λ. Badania podzielono na dwie części: badania teksturowe oraz analizę anizotropii własności mechanicznych mierzonych w próbie rozciągania.Teksturę mierzono przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego Brucker Discower D8. Pomiar wykonano na przekroju wzdłużnym z krokiem 5 x 5 stopni. Analizowano cztery płaszczyzny krystalograficzne typu (1[...]

EFEKT TRANSFORMACJI DOMINUJĄCEGO SYSTEMU POŚLIZGU W ROZCIĄGANYCH MONOKRYSZTAŁACH Cu-1,14%at.Al


  Praca zawiera analizę transformacji dominującego systemu poślizgu (DSP) podczas rozciągania w temperaturze otoczenia monokryształów Cu‐1,14%at.Al o orientacji osi rozciągania bliskiej [112]. W oparciu o wyznaczoną ewolucję macierzy gradientu deformacji oraz wartości ścięć prostych w ośmiu niezależnych systemach poślizgu, na krzywych rozciągania zidentyfikowano punkty transformacji DSP oraz korespondujące zmiany prędkości umocnienia dominujących systemów poślizgu. Uzyskane wyniki pokazują, iż utrata stateczności próby rozciągana badanych monokryształów Cu‐Al następuje bezpośrednio po wtórnej transformacji DSP. Słowa kluczowe: plastyczność monokryształów RSC, transformacja dominującego systemu poślizgu THE EFFECT OF TRANSFORMATION OF DOMINANT SLIP SYSTEM IN TENSILE Cu-1,14at.%Al SINGLE CRYSTALS The paper brings an analysis of the transformation of dominant slip system (DSS) during room temperature tensile test of Cu‐1,14at.%Al single crystals with the tensile axis near [112] zone. On the basis of the determined evolution of deformation gradient matrix and the simple shear values of eight independent slip systems, the points of DSS transformation were detected on the stress‐strain curve as well as corresponding changes in strain hardening of dominat slip systems were shown. The obtained results show that the tensile instability of the investigated Cu‐Al single crystals stricly follows the secondary DSS transformation. Keywords: plasticity of fcc single crystals, transformation of dominant slip system Dr hab. inż. Marek S. Szczerba, prof. AGH., dr inż. Paweł Pałka, mgr inż. Konrad Wolski — AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii, al. Mickiewicza 30, Kraków. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 548.55-47.37: :539.412:539.214:620.3 677 Wprowadzenie Zjawisko transformacji DSP zostało niedawno szczegółowo opisane w literaturze na przykł[...]

ANALIZA STRUKTURY I WŁASNOŚCI POWŁOK Al2O3, ZrO2+Y2O3 OTRZYMANYCH METODĄ NATRYSKU PLAZMOWEGO NA PODŁOŻU GRAFITOWYM


  W artykule przedstawiono wyniki badań powłok Al2O3, Al2O3+C, ZrO2+Y2O3, ZrO2+Y2O3+C, na podłożu grafitowym, wytworzone metodą natrysku plazmowego. Przeprowadzono porównawcze badania mikrostruktury powłok Al2O3, ZrO2+Y2O3, zawierających węgiel oraz bez dodatku węgla. Do obserwacji mikrostruktury zastosowano techniki mikroskopii świetlnej (MO) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Ponadto oszacowano wielkość ziarna w badanych powłokach, a także przeprowadzono pomiary mikrotwardości. Uzyskane wyniki i ich analiza pozwoliły ustalić, że dodatek węgla do powłok Al2O3 i ZrO2+Y2O3 powoduje rozdrobnienie ziarna oraz podwyższa mikrotwardość. Słowa kluczowe: powłoki Al2O3, ZrO2+Y2O3 ,natrysk plazmowy, mikrostruktura THE ANALYSIS OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES Al2O3, ZrO2+Y2O3 COATS PRODUCED BY THERMAL SPRAYING METHOD AT GRAPHITE SUBSTRATE In the work the results of investigation of Al2O3, Al2O3+C, ZrO2+Y2O3, ZrO2+Y2O3+C coatings on a graphite surface, produced by plasma spraying methods, have been presented. The comparative investigations of microstructure of Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings contained carbon and without carbon were performed. The light microscopy (MO) and scanning microscopy (SE) techniques were used to microstructure observations. Besides then the grain size was estimated and the microhardness measurement was performed. The obtained results and its analysis allowed to establish that carbon addition caused grain diminishing and microhardness increase. Keywords: Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings, plasma spraying, microstructure Wstęp Metoda natrysku plazmowego jest jedną z odmian metod natrysku cieplnego [1÷3]. Umożliwia osadzanie powłok metalicznych, z ceramiki, cermetalu, węglików oraz innych materiałów do zastosowania między innymi w przemyśle samochodowym, lotniczym, elektronicznym, elektrotechnicznym, zbrojeniowym czy kosmicznym jako ochrona powierzchni różnych części maszyn oraz narzędzi [4, 5]. Istotną zaletą natrysku plaz[...]

Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu Co-Cr-Mo na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowego DOI:10.15199/48.2015.05.08

Czytaj za darmo! »

Laserowe spiekanie proszków metali (DMLS) jest nową technologią otrzymywania konstrukcji w procedurze CAD/CAM. Celem była identyfikacja strukturalna i wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych stopu kobaltu na stałe uzupełnienia protetyczne wykonywane w dwóch technologiach. Materiałem badań był stop Co-Cr-Mo, z którego uzyskano próbki w technologii odlewania oraz w technologii DMLS. Stwierdzono, że DMLS jest technologią preferowaną do wykonawstwa konstrukcji dla protetyki i może stanowić alternatywę dla tradycyjnej metody odlewania. Abstract. Direct Metal Laser Sintering (DMLS) is a new technology for obtaining reconstruction in the CAD / CAM procedure. The aim was to identify the structural and determination of strength parameters of cobalt alloy intended for fixed prosthetic restorations. carried out in two technologies. Test material was a Co-Cr-Mo alloy, from which the sample were obtained in a casting technology and DMLS technology. It was found that the DMLS is preferred technology for manufacturing reconstruction for prosthetics and can be an alternative to the traditional method of casting. (Microstructural and strength studies Co-Cr-Mo alloy on prosthetic reconstructions in casting technology and laser sintering). Słowa kluczowe: Co-Cr-Mo, protetyka stomatologiczna, mikrostruktura, twardość. Keywords: Co-Cr-Mo, dental prosthetics, microstructure, hardness. Wprowadzenie Obecnie najczęściej stosowaną metodą otrzymywania metalowych konstrukcji protetycznych jest odlewanie precyzyjne, które odbywa się metodą traconego wosku. W tej technologii korony i mosty o indywidualnych kształtach otrzymuje się na podstawie modeli woskowych, które kształtuje się na modelu roboczym łuku zębowego pacjenta. W kolejnych procesach następuje wypalanie wosku i zastąpienie go płynnym metalem w odlewaniu odśrodkowym lub próżniowo-ciśnieniowym. W ostatnich latach w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych coraz szersze zastosowanie znajduje techno[...]

Badania warstw nanoszonych metodami natrysku termicznego

Czytaj za darmo! »

Natrysk termiczny należy do jednej z coraz powszechniej stosowanych metod nanoszenia powłok ochronnych na narzędziach, elementach maszyn i elementach konstrukcyjnych [1, 2]. Istnieją różne odmiany metody natrysku termicznego, w tym: natryskiwanie płomieniowe z dużymi prędkościami (HVOF - high velocity oxygen fuel) [3] oraz natrysk plazmowy [4]. Każdy z wymienionych sposobów cechuje się pewnymi odmiennymi parametrami technologicznymi i szczegółami stosowanych urządzeń. Jednak zasada metody jest w każdym z wymienionych przypadków taka sama. Krople roztopionego metalu są unoszone z dużą prędkością w strumieniu gazu lub plazmy i uderzają o powierzchnię podłoża. Czas krzepnięcia kropel wynosi kilka mikrosekund [4]. Kolejne krople docierające do podłoża są już natryskiwane na materiał zakrzepnięty, tworząc następne warstwy. Powłoki wytworzone metodą natryskiwania płomieniowego wykazują dużą szczelność przy małej w porównaniu z innymi metodami natrysku termicznego porowatości i dobrej przyczepności do podłoża. Zwykle obserwuje się w nich silnie rozdrobnione ziarna. Natrysk plazmowy wytwarza powłoki o podobnej strukturze. Jednakże w niektórych przypadkach, zależnych dodatkowo od natryskiwanego materiału i parametrów natrysku, obserwuje się charakterystyczną strukturę z ziarnami wydłużonymi wzdłuż materiału podłoża [5, 6]. Obecnie kładzie się duży nacisk na badania i opracowanie sposobów nakładania powłok o cechach nanometrycznych. Zarówno metoda HVOF [7], jak i natrysk plazmowy [8] umożliwiają ich wytwarzanie. Powłoki HVOF o cechach nanometrycznych mają większą i lepszą odporność na korozję w porównaniu z powłokami konwencjonalnymi - mikrometrycznymi. Ich właściwości są porównywalne z powłokami nanoszonymi metodami PVD [9, 10]. Jednym z potencjalnych zastosowań powłok natryskiwanych termicznie jest ochrona powierzchni roboczych łopatek wentylatorów przemysłowych. Uzyskanie odpowiednich właściwości, w szczególności dobrej odporności[...]

STYKI ELEKTRYCZNE AgSnBi WYTWARZANE KOMBINOWANĄ METODĄ CWS + HE DOI:11.15199/67.2015.10.17


  W artykule badano strukturę i zużycie trybologiczne styków wykonanych ze stopu AgSnBi. Zastosowano alternatywną metodę wytwarzania, polegającą na użyciu dwóch metod: cyklicznego wyciskania ściskającego (CWS), a następnie wyciskania hydrostatycznego (HE). Stwierdzono bardzo dobry stopień skonsolidowania próbek oraz występowanie struktury nanometrycznej. Badania wykazały dobre własności elektryczne nie ulegające zmianie po dużej ilości cykli, jednakże zauważono tendencję do samoistnego sklejania się styków. Słowa kluczowe: styki elektryczne, mikrostruktura, własności elektryczne AgSnBi ELECTRICAL CONTACTS PRODUCED BY COMBINED METHOD CEC + HE The structure and tribological properties of AgSnBi electrical contacts was investigated. An alternative method of producing material with AgSnBi powder is consolidation by using two SPD methods: cyclic extrusion compression and hydrostatic extrusion. Very good consolidation of samples and the occurrence of a nanometric structure was observed. The studies revealed good electrical properties that do not change even after multiple cycles, however, a tendency to self-sticking of contacts was noted. Keywords: electrical contacts, microstructure, electrical properties Wstęp Styki elektryczne najczęściej produkowane są metodami metalurgii proszków (prasowanie i spiekanie) oraz przez topienie, odlewanie i obróbkę plastyczną materiału stykowego (walcowanie na zimno i na gorąco, ciągnienie na zimno, wyciskanie na gorąco). Wadą zastosowania metody metalurgii proszków jest trudność w osiągnięciu właściwego stopnia konsolidacji oraz pozostająca na cząstkach proszków warstwa tlenkowa. Innym sposobem produkcji styków może być plastyczna konsolidacja proszku stopowego z materiału cechującego się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną. Podczas procesu plastycznej konsolidacji proszek metaliczny przekształca się w litą formę metalu o odpowiednich właściwościach wytrzymałościowych, a następnie może być kształ[...]

 Strona 1