Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Nitka"

Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce DOI:


  Zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami oraz dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i do zintensyfikowania procesów pozyskiwania surowców wtórnych. Drogą do ochrony środowiska jest wykorzystanie surowców wtórnych przez recykling. Wiele budynków w aglomeracjach miejskich o intensywnej zabudowie uległo zużyciu technicznemu i konieczne staje się przeprowadzanie robót rozbiórkowych. Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami powodują, że przeprowadzenie rozbiórki obiektu budowlanego oprócz analiz techniczno-organizacyjnych, powinno być uzupełnione o aspekty zarządzania odpadami. Należy bowiem dążyć do minimalizacji stosowania surowców przy projektowaniu i wznoszeniu nowych obiektów budowlanych oraz maksymalizacji wykorzystania odpadów z rozbiórki budynków wyeksploatowanych. Działalność na etapie projektowania, realizacji, eksploatacji, zmiany sposobu użytkowania i kasacji obiektu powinna być prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi. Uwarunkowanie formalnoprawne Ustawa Prawo budowlane określa, że rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania tych robót, a w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych. Ustawa ta wymienia obiekty, których rozbiórka nie wymaga pozwolenia. Są to budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest niemniejsza niż połowa ich wysokości oraz obiekty, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Natomiast właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, a także wymagane jest wówczas spełnienie szczególnych warunków lokalnych. Jednocześnie, wys[...]

 Strona 1