Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marian SZCZERBA"

Obróbka mechaniczna monolitycznych wałów korbowych


  W opracowaniu przedstawiono zagadnienia technologiczne obróbki mechanicznej poprzez: frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie w procesie produkcji monolitycznych wałów korbowych, do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Przed- stawiono typy wałów korbowych produkowanych w CELSA Huta Ostrowiec, gatunki stali stosowane na te wały, scharakteryzowano obra- biarki wykorzystane do obróbki mechanicznej oraz ich możliwości technologiczne. The paper presents technological issues different kinds of mechanical process: milling, turning, drilling, grinding in the production of monolithic crankshafts for medium speed marine engines and power generators. It presents the types of crankshafts manufactured in Celsa Huta Ostrowiec, steel grades used for the shafts, describes the machine used for machining and their technological capabilities. Słowa kluczowe: wał korbowy, silnik okrętowy, obróbka mechaniczna wałów Key words: crankshaft, engine shipping, treatment of crankshaft.Wstęp. Do czterosuwowych średnioobrotowych spalinowych silników okrętowych i agregatów prądo- twórczych zazwyczaj stosuje się monolityczne wały korbowe [1]. Wały te są kute z przedkuwek w specjal- nych przyrządach, np. metodą Tadeusza Ruta (TR) [2], a po obróbce cieplnej są obrabiane mechanicznie na specjalnych obrabiarkach sterowanych numerycznie [3÷5]. Skomplikowany przestrzenny kształt tych wa- łów, ich wymiary, masa oraz wysokie wymagana jako- ściowe sprawiają, że ich produkcja jest niezwykle trud- na, sprawia wiele problemów i wymaga bardzo dużej dokładności oraz doświadczenia technologicznego. Po każdej istotnej operacji wykonywana jest kon- trola międzyoperacyjna, w której zakres wchodzą: pomiary wymiarów geometrycznych, defektoskopia ultradźwiękowa oraz pomiary naprężeń własnych. Z dotychczasowych doświadczeń produkcyjnych wy- nika, że najtrudniejszym etapem procesu produkcyjne- go jest finalna obróbka mechaniczna. Jej powodzenie w duże[...]

 Strona 1