Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"NAPADŁEK WOJCIECH"

Formation of Technological Surface Layer of Cylinder Liner by Ablative Laser Micro-Working

Czytaj za darmo! »

Preliminary results of laboratory and technological investigations of glow discharged nitrided 38HMJ steel subjected to laser modification are presented. Laser micro-treatment was applied for surface modification of cylinder bearing surfaces to improve the macro- and micro-geometry by micro-drilling of oil containers. A specially design Nd: YAG laser focusing system was used in experiment. Co[...]

Influence of Laser Shock Peening on Topography of Ti-6Al-2Cr-2Mo Titanium Alloy Surface Layer

Czytaj za darmo! »

The results of theoretical and experimental works concerning laser shock processing of Ti-6Al-2Cr-2Mo titanium alloy are described in the paper. The results of numerical simulation of shock wave generated by strong laser radiation are presented. The effects of modification of surface layer properties of WT3-1 titanium alloy are described. The Nd:YAG laser pulse with energy of 0,5 J and 10ns d[...]

Laserowe teksturowanie płaszcza tłoka silnika spalinowego

Czytaj za darmo! »

W silniku spalinowym tłok spełnia wiele odpowiedzialnych zadań. Jego denko stanowi ruchomą część komory spalania, jest więc narażone na duże ciśnienie i wysoką temperaturę. Ciśnienie osiąga 7÷15 MPa, natomiast temperatura 250±500°C. Ukształtowanie tłoka musi zapewniać odprowadzenie ciepła z denka, pozwolić na uchwycenie i prowadzenie uszczelniających pierścieni tłokowych, zamyka także komorę spalania. Poza tymi zadaniami, tłok musi jeszcze spełniać dodatkowe warunki. Powinien być możliwie lekki, ponieważ to ułatwia wyrównoważenie układu korbowego oraz zmniejsza obciążenie silnika wywołane siłami bezwładności. Płaszcz tłoka ma za zadanie prowadzenie tłoka w cylindrze oraz odprowadzenie ciepła do gładzi. Ponadto materiał, z którego wykonany jest tłok, musi mieć duży współczynnik przewodzenia ciepła, dużą odporność na ścieranie, dostateczną wytrzymałość w podwyższonej temperaturze, dobre właściwości ślizgowe i mały współczynnik rozszerzalności. Trudne warunki pracy tłoka powodują, że wymagania stawiane materiałom na tłoki są bardzo różnorodne. Materiały stosowane w produkcji tłoków można podzielić na następujące grupy: żeliwa niestopowe i stopowe, stopy aluminium, staliwa specjalne i materiały kompozytowe. Głównym sposobem wytwarzania tłoków jest ich odlewanie w formach piaskowych lub metalowych. Odlewanie w formach metalowych (kokilach), stosowane dla stopów lekkich, umożliwia uzyskanie bardziej drobnoziarnistej struktury materiału oraz lepszych właściwości wytrzymałościowych. Stosuje się również tłoki kute. Kucie wywołuje również korzystne zmiany w strukturze materiału, w tym rozdrobnienie oraz zaokrąglenie ziaren [1]. Siły tarcia i zużycie pary tribologicznej można zmniejszyć, wprowadzając selektywnie mikrostrefy na powierzchniach współpracującej pary tribologicznej. Z jednej strony wytworzone elementy warstwy powierzchniowej p[...]

Ablative Laser Cleaning In Areology - Up-To-Date Condition And Prospects

Czytaj za darmo! »

On the base of literature data as well as authors' works a review of the stateof- the-art in ablative laser cleaning of surface layers of various constructional materials with encrustation produced in physical and technological processes is presented in the paper. The process and mechanisms occurring in the ablative laser cleaning are described. Applied methods and instrumentation necess[...]

Ablative Laser Cleaning of Constructional Materials and Machine Elements - Selected Examples

Czytaj za darmo! »

Examples of technological applications of laser cleaning are presented. Surface layers of selected constructional materials like: grey cast iron, aluminium and copper alloys as well as builds of technological coatings were subjected to examinations. Optimal conditions of cleaning treatment by variation of energy density and pulse length were selected in respect to application. Analysis of sur[...]

Mikroobróbka laserowa w modyfikacji warstwy wierzchniej elementów silników spalinowych – wybrane aplikacje technologiczne

Czytaj za darmo! »

Oddzia.ywanie promieniowania laserowego z materi. jest od kilkudziesi.ciu lat intensywnie rozwijan. dziedzin. nauki i technologii, praktycznie od pocz.tku i rownolegle z pracami nad powstaj.cymi nowymi rodzajami laserow. Problematyka zwi.zana z oddzia.ywaniem promieniowania laserowego z materi. istotnie komplikuje si. w funkcji wzrostu g.sto.ci mocy impulsow laserowych. Mikroobrobka laserowa mo.e by. nieablacyjna (ma.e g.sto.ci mocy): bez odparowania, powstawania ob.oku plazmy i fali uderzeniowej w obrabianym materiale, i ablacyjna: z odparowaniem materia.u, powstawaniem ob.oku plazmy i wytwarzaniem fali uderzeniowej w materiale obrabianym. W zale.no.ci od g.sto.ci energii i mocy, d.ugo.ci fali promieniowania i czasu trwania impulsu laserowego zmienia si. mechanizm oddzia.ywania wi.zki laserowej z materi., a tym samym proces technologiczny, ze wzgl.du na zmian. w.a.ciwo.ci fizykochemicznych materia.u obrabianego [1]. Przy stosunkowo niewielkiej g.sto.ci mocy impulsow (q . 103€105 W/cm2) wyst.puje jedynie zjawisko klasycznego poch.aniania promieniowania i nagrzewania o.rodka bez efektow topnienia cia. lub ich parowania. Poch.anianie promieniowania nast.puje w warstwie przypowierzchniowej cia.a, a w jego g..b ciep.o przekazywane jest klasycznym mechanizmem przewodnictwa cieplnego [1]. Przy wy.szej g.sto.ci mocy impulsow (q . 106€107 W/cm2) zachodzi topnienie lub odparowanie materia.u. Impuls ci.nienia warstwy poddanej ablacji jest przy tej g.sto.ci mocy jeszcze stosunkowo niewielki i nie wp.ywa istotnie na stan obrabianego materia.u. Jednak dla tych warto.ci g.sto.ci mocy oraz przy stosunkowo d.ugich impulsach mo.na ju. w materia.ach dr..y. do.. g..bokie otwory [1]. Przy g.sto.ci mocy rz.du 108€109 W/cm2 impulsy wywo.uj. zwykle utworzenie z odparowanej warstwy ob.oku, ktory mo.e oddzia.ywa. z padaj.cym promieniowaniem i cz..ciowo je poch.ania., ekranuj.c przed promieniowaniem dalsze partie [...]

Fatigue contact durability of laser textured rolling bearings DOI:10.15199/28.2017.6.4


  1. INTRODUCTION Roller bearings are successfully used to change the sliding friction to the rolling friction in combinations of machine elements mobile nodes. The bearings are widely used in the various elements of machinery and equipment from domestic appliances, through machine industry and finally heavy industry. According to this statement monitoring process of the state rotating bearing elements is a very important matter. Negligence in diagnostics, maintenance and replacement after a course or during work time can lead to extend downtime of machinery and equipment. 2. DURABILITY, WEAR AND FATIGUE OF ROLLING BEARING Durability of rolling bearings is strongly dependent on the operating conditions such as character of the load, rotation speed, temperature, work conditions and environment (humidity, dustiness and the corrosion aggressiveness of environment). Based on parameters above, we might calculate the fatigue life of the bearing which forecasting is quite necessary. Manufacturers of the bearings in their catalogues publish approximate times of proper operation of bearings. Technical condition of bearing monitored by service life used vibroacoustic methods, depending on strategy users and services. Replacement of the bearing occurs after finding its bad technical condition. The second strategy used is responsible device nodes exchange the bearing after the end of its service life provided by the producer. This strategy is commonly used. To increase of reliability and fatigue life of bearings developmental studies are realized by the Authors. Noises generated during normal operation, vibration and higher temperature of the outer bearing race it basic analysed work parameters of bearings. The main assessment of bearing fatigue is visual and vibroacoustic assessment of the raceway and rolling elements. Based on this, we can conclude what is the main effect of bearing damage. This is conducive to prevent other bearings da[...]

 Strona 1