Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Kulka"

W Ustroniu o aktualizacji rejestrów publicznych i nie tylko DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 13-15 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Prowadzenie i aktualizacja rejestrów publicznych". Uczestnicy wzięli udział w wykładach i dyskusjach dotyczących między innymi:  istotnych zmian w przepisach prawa mających bezpośrednie przełożenie na geodezję,  problematyki bieżącego prowadzenia rejestrów publicznych,  wdrażania e-usług. Konferencję otworzył Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski. Była to pierwsza konferencja po nominacji. Wszyscy uczestnicy serdecznie przyjęli nowego Głównego Geodetę Kraju, przed którym stoi szereg zadań. W swoim expose GGK wspomniał o konieczności nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartografi czne. W imieniu organizatorów przywitała wszystkich obecnych Alicja Kulka, Prezes Honorowy SGP Oddział w Katowicach. Na sesjach plena[...]

Obchody GISDay 2015 w Katowicach przeszły już do historii DOI:

Czytaj za darmo! »

18 listopada 2015 r. w dniu święta użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej obchodzonego na całym świecie od końca lat ,80 ubiegłego wieku, w nowoczesnych wnętrzach Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "Modelowanie otaczającej nas przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS", której organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Podróż po świecie GIS-u rozpoczęliśmy od dalekiego Spitsbergenu gdzie tak wiele polskich akcentów i polskich naukowców pracujących na tym odległym lądzie przybliżył nam uczestnik wypraw [...]

Kilka słów o bazie danych obiektów topograficznych, czyli BDOT10k oczami użytkowników DOI:


  Do napisania niniejszego artykułu skłoniło nas kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i udostępnianiu BDOT10k, a przede wszystkim opinie i wnioski kierowane do nas przez klientów, użytkowników bazy. Jest ku temu również okazja symboliczna, bowiem w tym roku mija równe pięć lat, odkąd Województwo Śląskie jako pierwsze w Polsce przeprowadziło zamówienie publiczne na opracowanie BDOT10k dla obszaru ośmiu powiatów oraz wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 dla pierwszych 16 arkuszy map zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. W 2013 r. pierwsze opracowanie BDOT10k trafiło do wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zostało udostępnione pierwszym użytkownikom. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć Państwu nasze doświadczenia oraz przedstawić problemy, zapytania i opinie użytkowników, a także wnioski, jakie nasuwają się na ich podstawie. Przekrój użytkowników BDOT10k jest bardzo szeroki. W ilości pozyskanych zbiorów danych BDOT10k w województwie śląskim przodują instytucje publiczne i urzędy administracji samorządowej: starostwa powiatowe, urzędy miast, urzędy gmin, zarządy dróg, inspektoraty ochrony środowiska, jednostki Urzędu Marszałkowskiego czy Główny Urząd Statystyczny. Kolejna grupa aktywnych odbiorców i użytkowników bazy to wyższe uczelnie i to zarówno techniczne, jak i uniwersytety, a także wyższa szkoła wojskowa. Wśród pozyskujących zbiory danych BDOT10k są także instytuty naukowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo: komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej oraz stacje pogotowia ratunkowego. Liczną grupę odbiorców stanowią również firmy komercyjne, w tym wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. Szeroki profil odbiorców świadczy o tym, że baza BDOT10k znajduje zasto[...]

Prawne umocowanie konwersji danych geodezyjnych i problem odpowiedzialności związany z ich udostępnianiem


  7 maja 2010 r. w Dzienniku Ustaw RP nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dokonująca transformacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007 r., str. 1, z późn. zm.). Ustawa o IIP weszła w życie 7 czerwca 2010 r. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i w konsekwencji powstała konieczność opracowania licznych Rozporządzeń wykonawczych. I. Charakterystyka infrastruktury informacji przestrzennej wg dyrektywy INSPIRE Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby: ● było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji, ● było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne, ● dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania, ● łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania. Infrastrukturę informacji przestrzennej tworzą: ● zbiory danych przestrzennych, ● metadane infrastruktury informacji przestrzennej, ● usługi, środki techniczne, procesy i procedury, związane ze zbiorami danych przestrzennych. II. Podstawowe obowiązki Głównego Geodety Kraju, wynikające z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Organy publiczne odpowiedzialne na podstawie odrębnych przepisów za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych: 1) wprowadzają rozwiązania techniczne zapewniające [...]

 Strona 1