Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Manczarski"

Zagrożenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi


  Artykuł omawia zagrożenia wynikające z gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajowych. Polską gospodarkę odpadami komunalnymi porównano z gospodarkami innych krajów europejskich. Ponadto, przedstawiono hierarchię postępowania z odpadami komunalnymi. Zaproponowano metody przeciwdziałania i ograniczania omówionych zagrożeń, które powinny być zastosowane w Polsce. znacznika, co przekłada się na długi czas odzysku 90% znacznika. Analiza pozostałych dwóch indeksów pozwala stwierdzić, że ich mniejsze niż teoretyczne wartości związane są odpowiednio z krótszym czasem wypływu pierwszych 50% masy znacznika oraz krótszym rzeczywistym czasem przetrzymania - oba parametry pokazują, że wypływ znacznika z badanego reaktora następuje szybciej niż z reaktora o pełnym wymieszaniu. 5. Wnioski Uzyskane wyniki pokazują, iż reżim mieszania w badanych komorach beztlenowych jest zbliżony do reaktorów o pełnym wymieszaniu. Zaobserwować jednak można pewne symptomy opisane przez Levenspiela [12] takie jak: wysoki pik znacznika w pierwszych minutach eksperymentu, czy krótszy od teoretycznego rzeczywisty czas przetrzymania świadczące o nieidealnym mieszaniu z uwagi na występowanie krótkich spięć czy objętości martwych. Przeprowadzone analizy sugerują, że model zastępczy komory beztlenowej powinien składać się z pojedynczego idealnego reaktora o pełnym wymieszaniu o czasie przetrzymania o około 10-15% krótszym od teoretycznego. Dalszych badań wymaga natomiast kwestia wpływu doboru modelu hydraulicznego pomijającego zaobserwowane anomalie w reżimie mieszania na kalibrację modelu biologicznego oczyszczalni ścieków oraz zbieżność wyników modelu z wynikami uzyskiwanymi w rzeczywistej oczyszczalni. Stwierdzono również, że, jeżeli nie ma możliwości pomiaru stężenia znacznika on-line w odpływie z reaktora, do prawidłowego zaprojektowania eksperymentu znacznikowego konieczna jest przybliżona znajomość kształtu krzywej odpowi[...]

Regionalizacja systemów gospodarki odpadami komunalnymi


  Artykuł omawia zagadnienia związane z koniecznością regionalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, uwzględniając wprowadzone od początku 2011 r. przepisy prawne oraz zagadnienia technologiczne.Obowiązujące do końca 2011 r. regulacje prawne dot. gospodarki odpadami komunalnymi (GOK) nie stworzyły wystarczających podstaw do zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, a tym samym do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska czy ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Równocześnie system GOK nie stymulował budowy wystarczającej sieci, spełniających wymagania ochrony środowiska, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych w sposób inny niż ich składowanie. W kolejnych rozdziałach artykułu przedstawiono najważniejsze z punktu widzenia techniczno-technologicznego, wprowadzone zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany dotyczące regionalizacji działań. Nowe przepisy [1] zmieniły m. in. wymagania w zakresie: ● zadań gmin oraz obowiązków właścicieli nieruchomości, dotyczących utrzymania czystości i porządku, ● warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ● warunków reglamentacji podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Regionalizacja GOK Zadania gmin Gminy mają zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i stworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania [1]. Poniżej zestawiono zadania gmin. 1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. 2. Zapewnie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami m. in.: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 3. Obję[...]

Składowanie odpadów - teraźniejszość i przyszłość technologii unieszkodliwiania odpadów


  Artykuł omawia rolę składowisk odpadów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi. Przedstawiono w nim obowiązujące wymagania technologiczne zarówno w zakresie eksploatacji jak i zamykania składowisk.Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach [1] wraz z aktami wykonawczymi) transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej [2, 3] stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. Zgodne jest[...]

Modernizacja składowisk odpadów - zagadnienia technologiczne


  Artykuł omawia wymagania techniczne i technologiczne stawiane modernizacji składowisk odpadów. Przedstawiono przykładowy układ funkcjonalny składowiska oraz zagadnienia związane z budową i eksploatacją poszczególnych modułów technologicznych.1. Wprowadzenie Obecny oraz przyszły stan regulacji prawnej w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to również gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności ich unieszkodliwiania poprzez składowanie. Prawo krajowe (w tym ustawa o odpadach [1] wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej [2, 3] stawia coraz ostrzejsze wymagania w stosunku do unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. Zgodne jest to z hierarchią postępowania z odpadami i ma się przyczynić do minimalizacji ilości składowanych odpadów. Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji, zamknięcia i monitoringu, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, uwzględniając zjawiska przyrodnicze i uwarunkowania geologiczne oraz systemy kontroli reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów [4]. 2. Nowoczesne regionalne składowisko odpadów komunalnych Układ funkcjonalny - moduły technologiczne Nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, a tak naprawdę Regionalna Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) [5], powinno składać się docelowo z kilku współpracujących ze sobą (wzajemnie się uzupełniających) modułów technologicznych [6]: ● bezpiecznego (spełniającego obowiązujące wymagania, ochrony środowiska, techniczno-technologiczne, eksploatacyjne i dotyczące monitoringu) składowiska odpadów, ● modułu do wstępnej obróbki i magazynowania selektywnie zebranych odpadów (frakcji materiałowych przeznaczonych do odzysku) oraz obróbki mechanicznej zmieszanego strumienia odpadów komunalnych,[...]

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Część I. Wymagania formalno-prawne


  Wymagania najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla zakładów przetwarzania odpadów (w tym zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania) zostały określone w opublikowanym w sierpniu 2006 roku dokumencie referencyjnym "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries". Implementowane do prawa krajowego wymagania NDT możliwe są do spełnienia jedynie w zawansowanych technologicznie instalacjach. Artykuł omawia obowiązujące w Polsce wymagania formalno-prawne stawiane mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych.Wprowadzenie Obowiązująca ustawa o odpadach [1] wprowadziła definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) rozumianej jako zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez conajmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (NDT) lub technologii (zgodnie z art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska [2]) oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: ● mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku, ● przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, ● składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 l[...]

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Część II. Zagadnienia technologiczne


  Realizacja działań systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Odpowiedni jakościowo i ilościowo strumień odpadów kierowany do regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych warunkuje spełnienie kryteriów środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych. Artykuł omawia zagadnienia technologiczne związane z mechaniczno-biologicznym (ze szczególnym uwzględnieniem etapu biologicznego) przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych.Wprowadzenie Realizacja działań systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Odpowiedni jakościowo i ilościowo strumień odpadów kierowany do regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK MBP) warunkuje spełnienie kryteriów środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych, pozwalając na budowę i eksploatację instalacji [1]: - spełniających wymagania ochrony środowiska (w tym najlepszej dostępnej techniki -NDT), - właściwych technologicznie (dostosowanych do charakterystyki jakościowej i ilościowej poddawanych przetwarzaniu odpadów, umożliwiających uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego, etc.), - akceptowalnych ekonomicznie (optymalizacja i jednoczesna minimalizacja kosztów jednostkowych odzysku i unieszkodliwiania odpadów). Szczegółową charakterystykę wymagań formalno-prawnych stawianych RIPOK MBP przedstawiono w pracy [2]. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematu i dotyczy zagadnień technologicznych związanych z mechaniczno-biologicznym (ze szczególnym uwzględnieniem etapu biologicznego) przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych. W metodach biochemicznych przeróbki odpadów (nazywanych też biologicznym przetwarzaniem odpadów) stosowane są dwie podstawowe metody [3]: - kompostowanie/stabilizacj[...]

Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów. Część II. Aspekty merytoryczne


  Obowiązującym w Polsce środkiem prawnym, gwarantującym właściwe i wyważone podejmowanie decyzji o warunkach eksploatacji istniejących instalacji, uwzględniającym aspekty środowiskowe jest Przegląd Ekologiczny. Artykuł omawia aspekty merytoryczne, w tym podstawy metodyczne wykonywania PE składowisk odpadów.Wprowadzenie Podstawy formalno-prawne przeprowadzania przeglądów ekologicznych (PE) oraz ich zawartość merytoryczną określa Dział V (Przeglądy ekologiczne, art. 237 - 242) ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) [1]. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów (instalacji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), powinien obejmować zakres zagadnień określonych w art. 238 ustawy POŚ [1]. Szczegółową charakterystykę zagadnień organizacyjno-prawnych związanych z procedurą PE przedstawiono w pracy [2]. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematu i dotyczy aspektów merytorycznych, w tym podstaw metodycznych wykonywania PE. Zakres rzeczowy i metodyka wykonywania PE Celem pracy (zakończonej raportem) jest sporządzenie przeglądu ekologicznego składowiska odpadów. Zakres pracy powinien być zgodny z zapisami art. 238 ustawy POŚ [1]. Zadaniem zespołu wykonującego PE jest udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na poszczególne zagadnienia w oparciu o: zebrane dane archiwalne, badania stanu środowiska (w tym badania monitoringowe i/lub badania dodatkowe zaplanowane specjalnie dla potrzeb PE), dokumentacje techniczne oraz przepisy i wymagania prawne. 244 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZER WIEC 2014 Przedstawiony w niniejszym rozdziale, zakres PE wynika z doświadczeń autora uzyskanych podczas wykonywania wielu tego typu opracowań (w tym: ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych/środowiskowych dla potrzeb prywatyzacyjnych zakładów przemysłowych, przeglądów ekologicznych instalacji, ekspertyz, ocen, koreferatów etc.) z uwzględnieniem specyfiki omawianej instalacji - składowiska[...]

Składowanie odpadów - planowane zmiany wymagań


  Artykuł omawia obowiązujące i planowane do wdrożenia w UE zmiany wymagań UE techniczno-technologicznych dot. składowania odpadów wraz z ich implikacjami dla warunków krajowych.Wprowadzenie Problematyka składowania odpadów regulowana jest w UE przepisami dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (tzw. "dyrektywy ramowej") [1] oraz dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [2]. Do najważniejszych, transponowanych już do prawa krajowego, postanowień dyrektywy w sprawie składowania odpadów, związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją składowisk odpadów, należy zaliczyć [2, 4]: - obowiązek ograniczenia ilości biologicznie rozkładalnych odpadów komunalnych usuwanych na składowiska celu zmniejszenia ogólnego efektu cieplarnianego wprowadza się obowiązek ograniczenia ilości biologicznie rozkładalnych odpadów komunalnych usuwanych na składowiska (w trzech przedziałach czasowych - w ciągu 5 lat do 75%, w ciągu 8 lat do 50% i ostatecznie w ciągu 15 lat do 35% zawartości składników rozkładalnych biologicznie w odpadach usuwanych w 1995 roku na składowiska) oraz zapewnienia w nowo projektowanych i istniejących składowiskach ujęcia i wykorzystania/unieszkodliwiania powstającego biogazu, - w celu zmniejszenia objętości oraz ograniczenia uciążliwości wszystkie odpady powinny być poddane obróbce przed składowaniem, - zakaz składowania zużytych opon (w ciągu 5 lat od wejścia w życie dyrektywy - 2006 r., w tym w ciągu 2 lat zaprzestanie składowania całych opon - 2003 r., oraz w ciągu 5 lat - opon rozdrobnionych), - urealnienie opłat za składowanie odpadów poprzez uwzględnienie w opłacie za unieszkodliwianie odpadów na składowisku wszystkich składników związanych z budową, eksploatacją, monitoringiem, zamknięciem i rekultywacją oraz monitoringiem i dozorowaniem obiektu przez okres 30 lat po zakończeniu jego eksploatacji, - urealnienie [...]

Technologie odgazowania zamkniętych i starych składowisk DOI:10.15199/17.2015.8.5


  Wprowadzenie regionalizacji zakładów przetwarzających odpady komunalne wiąże się z zamykaniem dotychczas eksploatowanych składowisk odpadów tzw. komunalnych. Szacuje się, że do końca 2014 roku do zamknięcia przeznaczonych jest około 300 takich obiektów. Ich zamykanie i rekultywacja stwarza operatorom, instytucjom kontrolnym, projektantom i wykonawcom szereg poważnych problemów, do których zaliczyć należy m.in.: wybór właściwej strategii i dobór technologii rekultywacji, zaplanowanie monitoringu składowiska po jego zamknięciu, obciążenie kosztami zamykania, rekultywacji i opieki poeksploatacyjnej oraz kwestie bezpieczeństwa w trakcie i po zakończeniu rekultywacji.Wstęp Wprowadzenie regionalizacji zakładów przetwarzających odpady komunalne wiąże się z zamykaniem dotychczas eksploatowanych składowisk odpadów tzw. komunalnych. Szacuje się, że do końca 2014 roku do zamknięcia przeznaczonych jest około 300 takich obiektów. Ich zamykanie i rekultywacja stwarza operatorom, instytucjom kontrolnym, projektantom i wykonawcom szereg poważnych problemów, do których zaliczyć należy m.in.: wybór właściwej strategii i dobór technologii rekultywacji, zaplanowanie monitoringu składowiska po jego zamknięciu, obciążenie kosztami zamykania, rekultywacji i opieki poeksploatacyjnej oraz kwestie bezpieczeństwa w trakcie i po zakończeniu rekultywacji. Koncentrując się na problematyce odgazowania zamykanych i starych składowisk należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia [1]: - niedoskonałość obowiązujących przepisów, nieuwzględniających postępu technicznego i dokonań w innych krajach, w tym także Wspólnoty Europejskiej, - trudności w ocenie potencjału gazowego składowiska, - zagrożenia, jakie mogą powodować zamykane składowiska, - brak dostatecznej informacji o dostępnych technologiach i zakresie ich stosowania. Przepisy Aktualnie obowiązujące przepisy [2] przewidują jedynie oczyszczanie i energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego, a jeś[...]

Projekt dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki dla przetwarzania odpadów - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów DOI:10.15199/17.2016.9.7

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2015 r. Europejskie Biuro IPPC opublikowało pierwszą wersję roboczą dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla przetwarzania odpadów, będącą rewizją dotychczas obowiązującego dokumentu referencyjnego z 2016 r. Z uwagi na znaczenie tego defi niującego przyszłe wymagania NDT dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zapisy o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Analiza przedstawionych w pierwszej wersji roboczej BREF WT wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, jak i dla technik powiązanych (mechanicznego oraz biologicznego przetwarzania) jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie instalacji będzie wymagało wprowadzenia szeregu zmian o charakterze technologiczno-organizacyjnym w szczególności pozwalających na minimalizację oddziaływania na środowisko. Oczekuję się, że w pierwszym kwartale 2017 r. dokument referencyjny będzie gotowy do formalnego przyjęcia przez Komisję Europejską.1. Wprowadzenie W grudniu 2015 r. Europejskie Biuro IPPC (EIPPCB) [3] opublikowało pierwszą wersję roboczą dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla przetwarzania odpadów (BREF WT) [1]. Obszerny (1030 stron) dokument stanowi rewizję dotychczasowego dokumentu referencyjnego z 2016 r. [5] przygotowaną w ramach procesu wymiany informacji (tzw. proces sewilski) przy współudziale Technicznej Grupy Roboczej (TGR). Z uwagi na znaczenie tego defi niującego przyszłe wymagania NDT dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze dla mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zapisy o charakterze technologiczno-organizacyjnym. Należy pokreślić, że dokument jest obecnie na etapie opiniowania i z tego względu może ulegać zmianom i modyfi kacjom! Wersja robocza BREF WT składa się z ośmiu głównych rozdziałów (1. Informacje ogólne, 2. Powszechnie używane w przetwarzaniu odpadów procesy i techniki, 3. Mechaniczne [...]

 Strona 1  Następna strona »