Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anita Kajzer"

Badania potencjodynamiczne i impedancyjne implantów do leczenia zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej implantów do leczenia zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej w stanie wyjściowym oraz po określonym czasie przebywania w organizmie człowieka. W szczególności analizowano wpływ uszkodzeń mechanicznych powierzchni implantów powstałych na wskutek ich przedoperacyjnego modelowania na własności korozyjne. Badania przeprowadzono w roztworze Ringera symulującym płyny ustrojowe człowieka. Abstract. The aim of the paper was to evaluate the pitting corrosion of the implants used in the treatment of anterior deformity of chest in the initial state and after given time of presence in the human’s organism. In particular the analysis focused on the influence of mechanical damage of the implants surface arisen as a result of preoperative modeling on corrosion properties. The research was conducted in Ringer's solution which simulates human's body fluids. (Potentiodynamic and EIS studies of plates used in treatment of anterior surface deformity of chest). Słowa kluczowe: implant, korozja wżerowa, badania potencjodynamiczne, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna Keywords: implant, pitting corrosion, potentiodynamic studies, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Zniekształcenie przedniej ściany klatki piersiowej stanowi od lat istotny problem leczniczy. Praktycznie dotyczy on dwóch patologii, tj. lejkowatej oraz kurzej klatki piersiowej. Klatka piersiowa lejkowata, jest to zniekształcenie przedniej powierzchni klatki piersiowej polegające na wygięciu trzonu mostka ku tyłowi, a wyrostka mieczykowatego do przodu. Występowanie tego typu wady w ogólnej populacji szacuje się na ok. 2%, z czego ok. 0,5% chorych wymaga chirurgicznego leczenia [1, 2]. Klatka piersiowa kurza jest wadą rzadziej spotykaną. Jest zniekształceniem wrodzonym lub powstałym jako wada rozwojowa, najczęściej po przebytej krzywicy. Deformację tę cechuje zniekształcenie mostka, który tworzy silne uwypukleni[...]

Wpływ mody fikacji powierzchni tytanu (Grade 4) oraz stopu Ti6Al7Nb na zwilżalność i energię powierzchniową DOI:10.15199/67.2016.5.6


  W pracy przedstawiono wyniki badań chropowatości, zwilżalności oraz energii powierzchniowej tytanu (Grade 4) oraz stopu Ti6Al7Nb o zróżnicowanej modyfikacji powierzchni. Odpowiednio przygotowane próbki poddano szlifowaniu na papierze o ziarnistości 1200, polerowaniu mechanicznemu zawiesiną diamentową i jako etap końcowy zawiesiną SiO2. Następnie podzielono je na grupy i część z nich dodatkowo poddano sterylizacji parowej oraz 28-dniowej ekspozycji na roztwór Ringera. Do badań wykorzystano profilometr stykowy Surtronic 3+ firmy Tylor&Hobson i goniometr SURFTENS UNIVERSAL firmy OEG. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice w wartościach chropowatości oraz zwilżalności i energii powierzchniowej w zależności od badanej powierzchni. Uzyskane wartości należą do grupy wyznaczanych parametrów, które są istotne podczas doboru sposobu przygotowania powierzchni do zastosowań na implanty zarówno ortopedyczne, jak i stomatologiczne. Słowa kluczowe: cpTi (Grade 4), stop Ti6Al7Nb, chropowatość, zwilżalność Influence of surface modification of titanium (Grade 4) and Ti6Al7Nb alloy for the wettability and surface energy The study presents the results of surface roughness, wettability and surface free energy of titanium (Grade 4) and Ti6Al7Nb alloy of various surface modification. Properly prepared samples were submitted to grinding on paper grit 1200, mechanical polishing using slurry of diamond and as a final step SiO2 suspension. Afterwards samples were divided into groups and some of them additionally subjected to steam sterilization and 28 day exposure to Ringer’s solution. The profilometer Surtronic 3+ of Taylor & Hobson and goniometer SURFTENS UNIVERSAL by OEG were used in the studies. Based on the study there were differences in the values of roughness and wettability and the surface free energy depending on the test surface. The values obtained are the group of determined parameters, which are important in the selection of surfac[...]

Badania własności fizykochemicznych płytki kątowej ze stali 316L DOI:10.15199/24.2016.7.3


  Physicochemical properties of angular bone plate made of 316L steel W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i fizykochemicznych płytki kątowej do leczenia złamań międzykrętarzowych, wykonanej ze stali 316L odpornej na korozję w stanie umocnionym o powierzchni polerowanej elektrochemicznie i pasywowanej chemicznie. Płytka została usunięta z organizmu po 18 miesiącach. Analizowano wpływ ilości uszkodzeń mechanicznych powierzchni na chropowatość oraz odporność na korozję wżerową. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w miejscach o licznych uszkodzeniach mechanicznych powierzchni, wartości parametru Ra przekraczają 0,16 μm. Wpływa to na obniżenie odporności korozyjnej w tych obszarach w odniesieniu do powierzchni nieuszkodzonych. The paper presents results of mechanical and physicochemical properties of the angular bone plates, made of cold-worked 316L stainless steel, electrochemically polished and chemically passivated designed for the treatment of intertrochanteric fractures. The plate was removed from the body after 18 months. The influence of mechanical surface damage on roughness and pitting corrosion resistance were analyzed. It has been found based on the obtained results that in areas with mechanically damaged surface the Ra parameter exceed 0.16 μm. This affects the decrease in pitting corrosion resistance in these areas in relation to the unaffected surfaces. Słowa kluczowe: płytka kątowa, stal 316L, korozja wżerowa Key words: angular bone plate, 316L steel, pitting corrosion Rys[...]

 Strona 1