Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Karol Szostek"

Projektowanie procesora sekwencyjnego i symulacja w środowisku MATLAB/Simulink

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono projekt procesora dedykowanego do realizacji tabeli przejść i wyjść dowolnego automatu sekwencyjnego. Celem budowy było skonstruowanie procesora o jak najprostszej budowie reprezentującego podstawowe cechy procesora oraz zaprojektowanie takiego procesora i uruchomienie w środowisku matlab simulink. Do budowy automatów kombinacyjnych zostały wykorzystane bloki State-Space programu simulink. Abstract. This paper discusses the design of processor dedicated to the implementation of the state and output tables of finite-state machines. The aim was to construct and a building of a CPU represents the simplest construction of the basic features of the processor and run it in the Matlab Simulink environment. To build the combinational logic of the machine were used blocks State-Space of Simulink. (Sequential processor design and simulation in MATLAB/Simulink environment). Słowa kluczowe: procesor sekwencyjny, automat sekwencyjny, funkcje logiczne, matlab simulink. Keywords: sequential processor, finite-state machine, logic function, matlab simulink. Wstęp W pracy przedstawiono projekt procesora. Celem budowy było skonstruowanie procesora o jak najprostszej budowie reprezentującego podstawowe cechy procesora oraz zaprojektowanie takiego procesora i uruchomienie w środowisku MATLAB/simulink. Procesor jest to urządzenie sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci interpretuje je i wykonuje. Zadanie projektowania procesora realizuje się przez oddzielne projektowanie części składowych przyjętej struktury blokowej. Poszczególne bloki są to logiczne układy sekwencyjne i kombinacyjne realizują one przypisane zadania. Pomiędzy blokami przesyłane są sygnały. Dla projektowanego procesora przyjęto, że sygnały przyjmują dwie wartości 0 1 tak, więc przesyłane sygnały są to sygnały binarne. Układy takie realizują operacje zgodne z algebrą Boole'a dlatego, nazywane są układami logicznymi. W układach logicznych kombinacyjnych sygnały wy[...]

Konstruowanie automatów sekwencyjnych w środowisku Matlab Simulink

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono algorytmy, pozwalające wyznaczać funkcje logiczne automatów sekwencyjnych. Algorytmy zostały zaimplementowane w programie Matlab. Zaimplementowany algorytm został wykorzystany do wyznaczenia funkcji logicznych przykładowego automatu. Zostały wyznaczone stany wewnętrzne oraz funkcje logiczne automatu. Wyznaczone funkcje logiczne zostały wykorzystane do symulacji pracy automatu w programie Fluidsim. Abstract. The article discusses the algorithms that allow, to find, logic functions for finite state machines The algorithms were implemented in MATLAB program. The implemented algorithm was used to determine the internal states and logic functions for finite state machine. Determined logic has been used to simulate of automata in FluidSIM program. (Constructing logics of finite-state machine in the Matlab Simulink environment). Słowa kluczowe: automat sekwencyjny, funkcje logiczne, Matlab S-simulink, sterownik PLC Keywords: finite state machine, logic function, matlab simulink, PLC Wstęp Procesory są stosowane w coraz większej ilości urządzeń zarówno w przemyśle jak w urządzeniach domowego użytku. W systemach produkcyjnych wykorzystuje się powszechnie układy oparte na procesorach. W systemach sterowania stosowane są sterowniki PLC. Same procesory są połączeniem specjalizowanych elektronicznych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych. Przy projektowaniu systemów sterowania np. sekwencyjnych układów pneumatycznych, które są stosowane w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych mamy do dyspozycji zawansowane sterowniki PLC oparte na procesorach. Pomimo tak zaawansowanych narządzi przy projektowaniu systemu sterowania tj, programowaniu układów z procesorami takich jak sterowniki PLC konieczna jest znajomość metod, które zostały wykorzystana do projektowania samych procesorów. Szczególnie istotne są metody, które pozwalają projektować logikę układów sekwencyjnych. Do programowania sterowników PLC powszechnie stosowane s[...]

Model of the heat energy transmission from deep rocks to the energy recovery system

Czytaj za darmo! »

The article discussed a mathematical model of the flow of thermal energy from deep rocks to the heat energy recovery system, and presented the results of the simulation of the created model. The considered model of the system is an integral part of the production of electricity from thermal energy from hot rocks located at great depths. Recovery of the energy in the system is to be effected by means of the heat exchanger located in the rocks at great depths. In the article the results of simulation were presented in Matlab-Simulink. The maximum power of the system and the duration of the transition processes were estimated using the simulation model. Streszczenie. W artykule został omówiony model matematyczny przepływu energii cieplnej z głęboko położonych skał do wymiennika systemu odzyskiwania energii oraz przedstawione wyniki symulacji zbudowanego modelu. Rozważany model jest składową częścią systemu wytwarzania energii elektrycznej z energii cieplnej gorących skał położonych na dużych głębokościach. Odzyskiwanie energii w tym systemie ma się odbywać przy pomocy wymiennika umieszczonego w skałach na dużych głębokościach. W pracy przedstawiono wyniki symulacji systemu w środowisku Matlab-simulink. Na podstawie symulacji wyznaczone zostało górne oszacowanie mocy całego systemu, oszacowano czas trwania procesów przejściowych. (Model przepływu energii cieplnej do wymiennika systemu odzyskiwania energii z głęboko położonych skał.). Keywords: thermal energy, transition process, mathematical modeling, computer simulation Słowa kluczowe: energia cieplna, proces przejściowy, modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa Introduction The development and functioning of the economy requires continuous access to energy. It is estimated that about the half of fossil energy resources found on Earth have been used up. It is necessary to attract new sources of energy, preferably the renewable. The heat energy inside the Earth is virtually inexhaust[...]

Mechaniczny układ pomiaru prędkości światła przepływającego w jednym kierunku DOI:


  WSTĘP Powszechnie uważa się, że prędkość światła w próżni jest stała w każdym kierunku oraz względem każdego układu odniesienia. Na takim założeniu opiera się Szczególna Teoria Względności. Jednak nigdy nie udało się precyzyjnie zmierzyć prędkości światła w jednym kierunku. Pomiary prędkości światła w jednym kierunku wykonano metodami astronomicznymi, ale są to pomiary niedokładne. We wszystkich precyzyjnych pomiarach laboratoryjnych prędkości światła, mierzono jedynie średnią prędkość światła (nie chwilową), które przebywa drogę po trajektorii zamkniętej. Zazwyczaj jest to droga do zwierciadła oraz z powrotem. Przegląd licznych eksperymentów pod tym kątem został przedstawiony w książce [9]. Po raz pierwszy dokładne pomiary średniej prędkości światła wykonał Armand Fizeau w roku 1849 (metodą koła zębatego) oraz Jean Foucault w roku 1850 (metodą wirującego zwierciadła). Jedna z dokładniejszych metod pomiaru średniej prędkości światła na drodze tam i z powrotem została omówiona w pracy [3]. Wszystkie stosowane metody pomiaru średniej prędkości światła, biegnącego po trajektorii zamkniętej, wykazały, że ta średnia prędkość nie zależy od kierunku ustawienia urządzeń pomiarowych, ani od ruchu laboratorium (czyli pory dnia i roku). Szczególna Teoria Względności jest teorią opartą na założeniu, że prędkość światła w jednym kierunku (chwilowa nie średnia) jest absolutnie stała, w każdym kierunku oraz dla każdego obserwatora. To założenie STW nie jest sprzeczne z wynikami pomiarów prędkości światła, ale jest założeniem silniejszym niż ściśle wynika z tych eksperymentów. Nigdy nie wykonano pomiaru prędkości światła w jednym kierunku, gdyż jest to problem nie rozwiązany technicznie. Propozycją jego rozwiązania był zgłoszony w 2006 roku patent na wynalazek urządzenia do pomiaru prędkości światła w jednym NAUKA PRZEGLĄD [...]

 Strona 1