Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Garecki"

W poszukiwaniu wykonawcy ocieplenia


  Dla każdej firmy wykonawczej najlepszą formą reklamy są referencje z już zrealizowanych prac. Ze względu na konkurencję w branży oczywistym działaniem każdej profesjonalnej firmy wykonawczej powinno być stałe i systematyczne dążenie do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Konieczność ta wynika z faktu, że zmieniają się produkty, technologie, ewoluuje wiedza techniczna i doświadczenie. By nadążyć za tymi zmianami, wielu wykonawców decyduje się na udział w szkoleniach organizowanych bardzo często przez producentów wyrobów, na których z reguły można uzyskać dyplom albo certyfikat autoryzowanego wykonawcy. Systemodawcy lub producenci dostarczają wiedzę o nowoczesnych technologiach, prawidłowym zastosowaniu produktów, przyczynach awarii budowlanych i regulacjach prawnych w budownictwie. Jednocześnie otrzymują informację zwrotną o potrzebach i oczekiwaniach klientów, którą później można przełożyć na udoskonalanie produktów i poszerzenie oferty. Jak działa systemszkoleń i certyfikatów w dziedzinie systemów ociepleń w naszym kraju? Zapewne podobnie jak w przyp[...]

Znaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów DOI:


  Wszystkie elementy budynku w mniejszym lub większym stopniu są narażone na oddziaływanie wilgoci. Poza bezpośrednim oddziaływaniem, wilgoć w znacznym stopniu przyczynia się do korozji i erozjimateriałóworaz zagrzybienia budynków.Postęp zjawisk korozyjnych w funkcji czasu możemy przedstawić jako zależność wykładniczą, dlatego w przypadku zawilgoconych obiektów przeprowadzenie tylko "kosmetycznych" remontów w ograniczonym zakresie lub odkładanie decyzji o przystąpieniu do robót w późniejszym okresie skutkuje znacznymzwiększeniemkosztówi często koniecznościąwymianyelementów, które początkowo tego nie wymagały. Wykonywanie ekspertyz zawilgoconych obiektów jest często zadaniem trudnym. Efektem powinno być przedstawienie optymalnej, dostosowanej do panujących warunków i wymagań, metody naprawy oraz zabezpieczeń. Analizując dokumentację tego typu obiektów poddanych remontowi, niejednokrotnie można jednak stwierdzić, że etap diagnostyki został pominięty lub w znacznymstopniu ograniczony. Skutkowało to często uproszczeniem rozwiązań projektowych dotyczących renowacji i izolacji obiektu lub wręcz ich pominięciem. Niekiedy na etapie diagnostyki nie zauważa się i nie analizuje pewnych intencji twórców obiektów, którzy stosując indywidualne[...]

Zimowe warunki a instalacja systemów ETICS

Czytaj za darmo! »

Wykonawcy i inwestorzy często starają się wydłużyć sezon budowlany, nie zważając na to, że prace ociepleniowo-elewacyjne w okresie jesienno- -zimowymlub wczesną wiosną wiążą się z dużym ryzykiem. Nawet jeśli warunki atmosferyczne wydają się sprzyjające (chodzi przede wszystkim o dodatnią temperaturę powietrza), nie ma gwarancji, że utrzymają się one przez czas wystarczający na prawidłową aplikację systemu ociepleń. Najbezpieczniej jest ocieplać budynki tradycyjnymi metodami i przy sprzyjającej pogodzie. Standardowe produkty ETICS nie są przeznaczone do stosowania w temperaturze poniżej 5 °C. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do m.in.: - odspojenia się od podłoża klejów do mocowania izolacji termicznej, warstwy zbrojonej systemu od płyt izolacj[...]

Zakres, rola i znaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów DOI:10.15199/33.2016.09.08


  Prace naprawczo-renowacyjne zawilgoconych i zasolonych budynków obejmują: odtworzenie izolacji poziomej i pionowej; zabezpieczeniemuru przed krystalizacją szkodliwych soli/zabiegi odsalające; osuszenie obiektu do 3 – 6% wilgotności masowej (np. za pomocą osuszaczy absorpcyjnych, kondensacyjnych itp.); naprawę elewacji (oczyszczenie, spoinowanie, wzmocnienie podłoży, hydrofobizację, naprawę spękanych tynków itp.); wykonanie nowych instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych; reprofilację otaczającego terenu/zmianę sposobu odprowadzenia wód opadowych. Ustalenie przyczyn zawilgocenia i korozji biologicznej Pierwszą czynnością diagnostyczną są oględziny budynku i otoczenia. Powinny one być ukierunkowane na[...]

Techniczno-ekonomiczne aspekty wykonania dodatkowej izolacji termicznej na istniejących systemach ociepleń DOI:10.15199/33.2017.01.04


  W Polsce od lat dopuszcza się możliwość instalacji nowego systemu ociepleń na już funkcjonującym- podwarunkiem potwierdzenia na etapie prac diagnostycznych spełnienia wymagań technicznych takiego rozwiązania.Wielu producent ów dysponuje Aprobatami Technicznymi, które umożliwiająwykonanie takiego zakresu robót i są one coraz częściej realizowane, zaś początkowi sceptycy technologii - ocieplenie na ocieplenie- stopniowo się do tego rozwiązania przekonują.Metoda ta znajduje szczególne uzasadnieniewprzypadku budynków ocieplonych w latach 90. ubiegłego i na początku obecnego stulecia, zazwyczaj z zastosowaniem styropianu, kiedy w odniesieniu do izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych obowiązywały mniej wyśrubowane wymagania. Ponadto wówczas mniejszą niż obecnie wagę przykłada[...]

Rozwój wyrobów dyspersyjnych stosowanych w systemach ETICS DOI:


  Obecnie w Polsce zastosowanie tynków dyspersyjnych jako finalnej, wierzchniej warstwy elewacji w złożonych systemach izolacji cieplnej (tzw. ETICS - ang. external thermal insulation composite systems) jest standardem, ale wśród klejów do wykonywania warstwy zbrojonej nadal dominują jednak wyroby mineralne. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z użycia kleju dyspersyjnego w systemach ETICS na przykładzie bezcementowej, dyspersyjnej masy klejącej ATLAS STOPTER K-100.zwraca Rozwój wyrobów dyspersyjnych stosowanych w systemach ETICS 1) Atlas sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: mgarecki@atlas.com.pl dr inż. Dawid Dębski1) dr inż. Mariusz Garecki1)*) Obecnie w Polsce zastosowanie tynków dyspersyjnych jako finalnej, wierzchniej warstwy elewacji w złożonych systemach izolacji cieplnej (tzw. ETICS - ang. external thermal insulation composite systems) jest standardem, ale wśród klejów do wykonywania warstwy zbrojonej nadal dominują jednak wyroby mineralne. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z użycia kleju dyspersyjnego w systemach ETICS na przykładzie[...]

 Strona 1