Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł ŚWIEBODA"

Algorytm SVPWM w skalarnej strukturze sterowania dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego.

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawy teoretyczne oraz zaproponowano sprzętową implementację algorytmu SVPWM na mikrokontrolerze DSP TMS320F2808 w skalarnej strukturze sterowania (V/f = const) dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego. Opis proponowanej sprzętowej implementacji algorytmu poparto wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku Matlab oraz wynikami pomiaru w układzie rzeczywistym. Abstract. The article discusses the theoretical basis and proposes a hardware implementation of the SVPWM algorithm on the TMS320F2808 DSP microcontroller in the scalar control structure (V/f = const) for the three-phase voltage source inverter supplying two-phase high speed alternating current motors. Description of the proposed algorithm was supported by the simulation results performed in Matlab environment, and the measurements in real system. (SVPWM algorithm in the scalar control structure for the three-phase voltage source inverter supplying two-phase high speed alternating current motors). Słowa kluczowe: SVPWM, trójfazowy falownik napięcia, dwufazowy wysokoobrotowy silnik indukcyjny, DSP Keywords: SVPWM, three-leg VSI, high-speed two-phase induction motor, DSP Wstęp Wysokoobrotowe silniki indukcyjne mogące znaleźć zastosowania w układach napędowych małych mocy np. sprzęcie AGD czy elektronarzędziach, powinny charakteryzować się niewielkimi gabarytami, prostą konstrukcją, odpowiednią mocą z jednostki objętości i wagi oraz niskimi kosztami produkcji. Przytoczone założenia oraz powszechna znajomość rozwiązań układów energoelektronicznych służących do zasilania trójfazowych silników indukcyjnych małej mocy z linii jednofazowej sprawiają, że lepiej nadają się one do zastosowań w wspomnianych aplikacjach niż ich odpowiedniki jednofazowe. W szczególnych jednak przypadkach, ograniczeniem w ich wykorzystaniu mogą stać się rozwiązania konstrukcyjne silnika, które determinuje rozwij[...]

Wpływ oraz kompensacja czasów martwych w układzie z trójgałęziowym falownikiem napięcia zasilającym silnik indukcyjny dwu- i trójfazowy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono źródło i porównano skutki zniekształceń w generowanych napięciach fazowych trójgałęziowego falownika napięcia na przebiegi napięć i prądów w zasilanym silniku indukcyjnym dwu- i trójfazowym, wywołanych występowaniem czasów martwych. Zaprezentowano również metodę kompensacji czasów martwych opartą na śledzeniu kierunku prądów wyjściowych falownika. Abstract. The article presents the source and compares results of phase voltage distortions generated in three-leg voltage source inverter on voltage and current waveforms in two- and three-phase induction motor caused by the presence of dead-time. Presented dead-time compensation method is based on tracking direction of the inverter output currents. (Impact and compensation of dead-time in the system with three-leg VSI and two- and three-phase induction motor). Słowa kluczowe: czasy martwe, trójgałęziowy falownik napięcia, silnik indukcyjny dwufazowy, silnik indukcyjny trójfazowy Keywords: dead-time, three-leg VSI, two-phase induction motor, three-phase induction motor Wstęp We współczesnych układach napędowych z falownikami napięcia pracującymi z wysoką częstotliwość impulsowania, dużo większą od zadawanych częstotliwości napięć fazowych, wybór odpowiedniej metody sterowania falownikiem odgrywa kluczową rolę dla poprawnej pracy zasilanej maszyny. Dla takich falowników w układzie z silnikiem indukcyjnym stosuje się przede wszystkim skalarne i wektorowe metody sterowania PWM [1]-[8], które w teorii pozwalają na precyzyjne zadawanie amplitudy i częstotliwości podstawowej harmonicznej napięć fazowych, a jedyne wyższe harmoniczne w napięciach związane z dużą częstotliwością przełączania łączników mają pomijalny wpływ na prądy fazowe. W opisie tych algorytmów przyjmuje się jednak uproszczenie zakładające zerowe czasy zmiany stanu łączników, które wymagają uwzględnienia przy implementacji w układzie rzeczywistym i wprowadzenia opóźnień zapobiegających zwarciom w gałę[...]

 Strona 1