Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ FALACIŃSKI"

Popiół lotny z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatek do zawiesin twardniejących DOI:10.15199/33.2016.03.14


  Celem badań była ocena możliwości zastosowania lotnego popiołu z utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatku do zawiesin twardniejących, którewykorzystywane są podczas realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach hydrotechnicznych. Wartykule zaprezentowanowyniki badań parametrów technologicznych i użytkowych tych zawiesin. Na podstawie gęstości, lepkości umownej, odstoju wody, wytrzymałości strukturalnej oraz gęstości objętościowej, przepuszczalności hydraulicznej, wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, analizowano przydatność projektowanych zawiesin twardniejących. Jako kryterium porównawcze zastosowano wymagania dotyczące zawiesin stosowanych podczas realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych. Określono kierunki dalszych, specjalistycznych badań pozwalającychw pełni rozpoznać możliwości aplikacji tego odpadu w zawiesinach twardniejących. Słowa kluczowe: zawiesina twardniejąca, lotny popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych, przesłony przeciwfiltracyjne.twardnie- 1) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: pawel.falacinski@is.pw.edu.pl Popiół lotny z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatek do zawiesin twardniejących Fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge as an addition of hardening slurries dr inż. Paweł Falaciński1)*) inż. Weronika Hejko1) inż. Michał Jakubowicz1) Streszczenie. Celem badań była ocena możliwości zastosowania lotnego popiołu z utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatku do zawiesin twardniejących, którewykorzystywane są podczas realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach hydrotechnicznych. Wartykule zaprezentowanowyniki badań parametrów technologicznych i użytkowych tych zawiesin. Na podstawie gęstości, lepkości umownej, odstoju wody, wytrzymałości strukturalnej oraz gęstości o[...]

Remont zapory suchego zbiornika Jarnołtówek DOI:


  W artykule przedstawiono rozwiązania projektowe remontu zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego oraz przebieg prac budowlanych prowadzących do uszczelnienia kamiennego korpusu części przelewowo-spustowej zapory i jej styku z zaporą ziemną. Wykorzystano technologię iniekcji ciśnieniowej otworowej (część kamienna) oraz iniekcji strumieniowej (jet grouting) w styku z korpusem zapory ziemnej. Podkreślono problemy związane z oceną efektywności prac uszczelniających spowodowane charakterem pracy zbiornika i iniekcją w nietypowy ośrodek - mur kamienny.Z apora Jarnołtówek - wzniesiona w latach 1906-1908 - jest zlokalizowana tuż powyżej wsi Jarnołtówek (gmina Głuchołazy), w km 14+350 Złotego Potoku, prawobrzeżnego dopływu Prudnika, będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Osobłogi. Zaporę zbudowano w celu utworzenia suchego, sterowanego zbiornika przeciwpowodziowego. Z tego powodu budowla piętrzy wodę okresowo, tylko w okresie krótkotrwałych, zwykle gwałtownych, wezbrań formujących się w niewielkiej, górskiej zlewni Złotego Potoku. Całkowita powierzchnia zbiornika, przy maksymalnej rzędnej piętrzenia 378,20 m n.p.m. (HGW = 1458 cm), wynosi F = 58,8 ha, a pojemność V = 2,365 hm3.Czasza zbiornika jest wykorzystywana rolniczo jako łąki i pastwiska [6]. Obiekt piętrzący tworzą: zapora ziemna z ekranem iłowym (rys. 1) oraz sekcja przelewowo-upustowa murowana z kamiennych bloków (fot. 1 i 2). Długość zapory ziemnej - wykonanej z gruntów miejscowych - wynosi 590 m, jej szerokość w koronie 4 m, a nachylenie skarp - odwodnej 1:4 i odpowietrznej 1:2 (rys. 1). Kamienną sekcję przelewowo-upustową zbudowano z pozyskanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu łupków grafitowych łączonych zaprawą cementową. Podłoże jest zbudowane z paleozoicznych, zmetamorfizowanych łupków grafitowo-frylitowych [8]. Kamienna sekcja przelewowo-upustowa (o długości w koronie równej 60 m, maksymalnej wysokości 18,90 m, szerokości podstawy w poziomie dna spust[...]

 Strona 1